Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Дікова-Фаворська Дарина Михайлівна. Репродуктивні практики в контексті молодіжної повсякденності: фактори актуалізації. : Дис... канд. наук: 22.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Дікова-Фаворська Д.М. Репродуктивні практики в контексті молодіжної повсякденності: фактори актуалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2008.

Дисертацію присвячено розробці концепції факторної обумовленості актуалізації репродуктивних практик як феномену молодіжної повсякденності. Відповідно до цієї концепції найважливішими факторами репродуктивних практик молоді є її репродуктивне здоров’я та ціннісні орієнтації, інтерналізовані завдяки повсякденному дружньому, а також родинному спілкуванню. У свою чергу, чинниками впливу на репродуктивне здоров’я є об’єктивні (стан навколишнього природного та соціального середовища), суб’єктивні (ставлення до здоров’я, в тому числі репродуктивного, ціннісні орієнтації, рівень сексуальної культури тощо), макросоціальні (соціокультурне оточення, політична та економічна ситуація в країні, сексуальна культура суспільства в цілому тощо), мікросоціальні (безпосереднє повсякденне оточення людини), глобальні (розвиток інформаційних технологій, що сприяє поінформованості молоді щодо сексуальної та репродуктивної поведінки) та регіональні (профілактика репродуктивного здоров’я молоді, регіональні програми щодо його поліпшення) фактори.

Найважливішими чинниками актуалізації репродуктивних практик молоді є модернізація та постмодернізація її ціннісної свідомості. Вплив зазначених чинників обумовлює різні типи репродуктивних практик сучасної української молоді. На підставі аналізу кількісних та якісного дослідження в дисертації виокремлено такі типи молодіжних репродуктивних практик, як традиціоналістський (або «домашній»), модерністський (або змішаний) та постмодерністський (або самореалізаційний).

Публікації автора:

 1. Дікова-Фаворська Д. М. Особистісний потенціал та самооцінка молоді // Молодь на порозі самостійного життя / Д. А. Дмитрук, О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М. Дікова-Фаворська, Левін Р.Я., Яременко О.О. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. – С. 43-47.

 2. Дікова-Фаворська Д.М. Дорадчі комітеті // Моніторинг та оцінка діяльності з формування здорового способу життя / О. М. Балакірєва, О. О. Яременко, Р. Я. Левін, Д. М. Дікова-Фаворська, Н. Ф. Романова, Т. С. Шамота, О. О. Яременко (молод.). – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – С. 40-42.– ("Формув. здор. способу життя молоді"; Кн. 11).

 3. Дікова-Фаворська Д.М. Репродуктивне здоров'я молоді: фактори впливу // Методологія, теoрія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2004. – С. 563-565.

 4. Дікова-Фаворська Д.М. Суспільне здоров'я як об'єкт соціогуманітарного знання // Методологія, теoрія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2005. – С. 545-548.

 5. Дікова-Фаворська Д.М. Здоровий спосіб життя: поняття, шляхи формування, чинники впливу // Методологія, теoрія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. У 2-х т. – Т 2. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2006. – С. 329-331.

 6. Дікова-Фаворська Д.М. Репродуктивне здоров’я молоді: наближення до проблеми // Вісник Одеського національного університету, том 13, вип.5, Соціологія і політичні науки, Одеса, 2008. – c. 434-439.

 7. Дікова-Фаворська Д.М. Репродуктивні практики як феномен молодіжної повсякденності: факторна обумовленість // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи", – Харків, 2008. – №800. – С. 192-195.

 8. Дікова-Фаворська Д.М. Основи здорового способу життя молодої людини // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 13-14 травня 2004 року / відп. ред.. А.В. Іванченко, доктор педагогічних наук, 2004. – С. 245-248.

 9. Дікова-Фаворська Д.М. Роль студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя // Рівний рівному: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів. – Житомир, 25-26 листопада 2005 року, Житомир, 2005. – С. 54-55.

 10. Дікова-Фаворська Д.М. Громадянський шлюб як нова повсякденна практика української молоді // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. – Житомир, 17-18 травня 2006 року, Житомир, 2006. – С. 22-24.

 11. Дікова-Фаворська Д.М. Мати чи не мати: демографічна ситуація очима сучасної жінки // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. – Житомир, 23-24 травня 2007 року, Житомир, 2007. – С. 194-196.

 12. Дікова-Фаворська Д.М. Репродуктивне здоров’я суспільства: проблемне поле та можливості поліпшення // Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток середовища життєдіяльності людини». – Том 3, – 24-25 квітня 2008 р., м. Полтава, 2008 – С. 45-48.

 13. Дікова-Фаворська Д.М. Репродуктивна поведінка: соціологічний аналіз // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. – Житомир, 21-22 травня 2008 року, Житомир, 2008. – С. 160-164.