Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Литвинов Володимир Дмитрович. Ренесансний гуманізм в Україні:(Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століть): дисертація д-ра філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Литвинов Володимир Дмитрович. Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – поч. XVII ст.). – К., 2000. Монографія.

Дисертація як монографія на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2003.

Дисертація є історико-філософським і релігієзнавчим дослідженням ренесансного гуманізму в Україні, здійсненим на основі переважно маловідомих латиномовних джерел XV – поч. XVII ст. В широкому контексті європейського Відродження розглядаються погляди вітчизняних гуманістів на проблеми людини, природи, Бога, освіти, морального виховання, історіософії, держави і права тощо. Значна увага приділяється міжконфесійним взаєминам в Україні та участі українських гуманістів у полеміці між православними, католиками і протестантами. Ренесансний гуманізм в Україні розвивався значною мірою в переплетенні з ідеями реформації та бароко, а початковий його період був типологічно схожий з раннім італійським, представники якого цікавилися передусім суспільно-політичною, релігійною та етичною проблематикою.

Публікації автора:

Монографії Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні

(Ідеї гуманізму епохи Відродження в україн-

ській філософії ХV – поч. ХVІІ ст.). – К.:

Основи, 2000. – 472 с.

Литвинов В.Д. Ідеї раннього Просвітництва у

філософській думці України. К.: Наукова

думка, 1984. – 152 с.

Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М.

Гуманістичні реформаційні ідеї на Україні

(ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К.: Наукова думка,

1990. – 372 с. Особистий внесок:

Становлення гуманізму в Україні та його

зв’язки з духовною культурою Західної

Європи (с. 12 – 63).

Ідеї громадянського гуманізму (с. 300 – 332).

Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А.

Описание курсов философии и риторики

профессоров Киево-Могилянской академии. –

К.: Наукова думка, 1982. –346 с. Особистий

внесок:

Описание риторических курсов (с. 11–151).

Багатотомні Історія філософії на Україні: У 2 томах. – К.: видання Наукова думка, 1987. (400 с. + 368 с.).

Особистий внесок:

Т.І: Ранній гуманізм (с. 184 – 195).

Т.І: Ідеологія передбуржуазних рухів, форму-

вання гуманістичних і реформаційних ідей

(ХVІ – поч. ХVІІ ст.) (с.182 – 184).

Т.І: Ідеї гуманізму в курсах риторики

професорів Києво-Могилянської академії.

(с. 269 – 280).

Т.І: Розвиток естетичних поглядів у Києво-

Могилянській академії. (с.316 – 325). (У

співавторстві з Н.О.Яранцевою та І.В.Іваньо).

Особистий внесок: (с.316 – 320).

Історія української культури: У 5 томах. – К.:

Наукова думка, 2003. Особистий внесок:

Т.Ш: Риторика і поетика. (с. 669–685).

Іван Франко. Зібрання творів у п’ятдесяти

томах.– Т. 45. Філософські праці. – К.,

Наукова думка, 1986. – 570 с. Особистий

внесок:

Упорядкування. – 270 с.

Переклад з польської. -- С. 249—254.

Примітки. – С. 499—535.

Перекладні видання Українські гуманісти епохи Відродження

(Антологія): У 2 томах. – К.: Наукова думка –

Основи,1995. ( 432 с. + 432 с.). Особистий

внесок:

Упорядкування (432 с. + 432 с.)

Переклад з латинської, давньої польської. – Т.

І, с. 15, 23—61, 87—112, 180—421; Т. ІІ, с.

200—225, 342—352.

Т.ІІ: Коментар. (с. 352 – 429).

Феофан Прокопович. Філософські твори у 3-х

томах. – К., Наукова думка, 1989 – 1991. (511+

550 + 523). Особистий внесок:

Т.ІІ: Спеціальна редакція (с.503 515).

Дешифровка рукопису і переклад з латини (с.

115 118).

Т.ІІІ: Дешифровка рукопису і переклад з

латини (с. 187 – 308; 344 350).

Коментар (с.461 –470; 489 493).

Передмова (с. 486 489).

Тисячу років суспільно-політичної думки

України [Антологія]: В 9 томах (14 книгах).

– К.: Дніпро, 2002. Особистий внесок:

Т. IV (у 3-х кн.): Суспільно-політична думка

ХУІІІ ст. (450 с. + 400 с. + 350 с.).

Упорядкування.

Переклади з латинської, давньої російської

(420 с.).

Коментар.(Кн. 3. – с. 352 – 429).

Т. ІІ., Кн. 1. Переклади з латини (с. 118 – 249).

Т. ІІ, Кн. 2. Переклади з латини (с. 247—273;

434 – 451)

Ціцерон. Про державу. Про закони. Про при-

роду богів. – К.: Основи, 1998. – 478 с. Осо-

бистий внесок:

Упорядкування.

Переклад з латини.(с. 27– 402).

Коментар.(с. 402 – 476).

Еразм Ротердамський. Похвала Глупоті. – К.:

Дніпро, 1981. – 166 с.; Вид. 2-е. – К.: Основи,

1993. Особистий внесок:

Упорядкування.

Переклад з латини. (с. 15–131).

Коментар. (с. 132 – 165).

Спіноза Барух. Теологічно-політичний трак-

тат. – К.: Основи, 2003. – 270 с. Особистий

внесок:

Переклад з латини. (с. 6–245).

Коментар. (с. 246—270).

Оріховський Станіслав. Твори. – К.: Дніпро,

2003. – 651с. Особистий внесок:

Упорядкування.

Переклад з латини (с. 16 – 480).

Коментар (с. 481–510).

Юркевич Памфіл. Історія філософії права.

Філософія права. Філософський щоденник.

К., Редакція журналу “Український світ”, 1999.

Особистий внесок:

Дешифровка рукопису і переклад. – С. 45—

230.

Історія філософії України. Хрестоматія. – К.,

Либідь, 1993. – Особистий внесок:

Переклад з латинської (Станіслав Оріхов-

ський). – (с. 108118).

Українська література XIVXVI ст. Антологія.

– К., Наукова думка, 1988. Особистий внесок:

Упорядкування. – С. 88—167; 444—457.

Переклади з латинської (Станіслав Оріховсь-

кий, Юрій Дрогобич) – С. 88—167; 444.

Примітки. – С. 534—543; 569—572.

В.Д.Литвинов. Латинська мова. Видання 2-е. –

К., Видавничий дім “КМ Академія”, 2002.

Переклади з латини (Юрій Дрогобич, Еразм

Ротердамський, Станіслав Оріховський,

Теофан Прокопович, Стефан Яворський,

Григорій Сковорода). – С. 57—65.

[Крім того, твори вітчизняних ренесансних

гуманістів у перекладі з латинської мови

друкувалися в понад двадцяти виданнях

різного типу].

Словники Литвинов В.Д. Латинсько-український словик

[Укладений на основі творів західноєвропей-

ських і вітчизняних ренесансних гуманістів].

– К.: Українські Пропілеї, 1998. – 709 с.

Складові частини Історія філософії України. – К.: Либідь, 1994. книги – 414 с. Особистий внесок:

Гуманізм епохи Відродження в Україні (с. 87–

108).

Литвинов В.Д. Переднє слово. // Українські

гуманісти епохи Відродження.(Антологія). –

К., “Наукова думка” – “Основи”, 1995. – С.

5—14.

Литвинов Володимир. [Передмова]. // Стратий

Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описа-

ние курсов философии и риторики профес-

соров Киево-Могилянской академии. К.:

Наукова думка,1982. – С. 3--7

Видатні діячі України минулих століть. – К.:

Український світ, 2001. – 611с. Особистий

внесок:

Григорій Саноцький (с. 518 – 519).(укр. та

англ. мовами).

Юрій Дрогобич (с. 190 – 191). (укр. та англ.

мовами).

Києво-Могилянська академія в іменах. ХVІІ-

ХVШ ст.– Київ: “Видавничий дім “КМ

Академія”, 2001. – 734 с. Особистий внесок:

Теофан Прокопович (с. 444 – 446).

Філософська думка в Україні. – К., Універси-

тетське видавництво “Пульсари”, 2002. Осо-

бистий внесок:

[Філософські портрети:] Лукаш з Нового

Міста. Павло Русин із Кросна. Симон

Пекалід. – С. 128, 155, 156.

Народжені Україною. Меморіальний альманах у

двох томах. – Київ, Євроімідж, 2002. Особис-

тий внесок:

[Філософські портрети:] Іван Федорович.

Станіслав Оріховський. – Т.ІІ, – С. 268, 670.

Володимир Литвинов. Український “Демос-

тен” XVI ст. // Станіслав Оріховський. Твори.

– К., Дніпро, 2003. – С. 3—18.

Володимир Литвинов. Біблія очима Спінози. //

Барух Спіноза. Теологічно-політичний

трактат. – К., Основи, 2003. – С. 3—6.

Збірники Литвинов В.Д. Трактат Георгія Хуровска “О

образЪхъ и риторические традиции в Киево-

Могилянской академии // У истоков общно-

сти философских культур русского, украин-

ского и болгарского народов. – К.: Наукова

думка, 1983. – с. 137– 157.

Литвинов В.Д. Историософские взгляды Станис-

лава Ориховского // Человек и история в

средневековой философской мысли русского,

украинского и белорусского народов. – К.:

Наукова думка, 1987. – с. 111– 121.

Литвинов В.Д. Проблемы государства в трудах

Станислава Ориховского // Отечественная

общественная мысль эпохи средневековья

(Историко-философский очерк). – К.: Наукова

думка, 1988. – с. 237-245.

Литвинов В.Д. Уявлення про людину ранніх ук-

раїнських гуманістів // Філософія. Історія куль-

тури. Освіта. – Харків: Око, 1996. – с. 50-56.

Литвинов В.Д. Філософські попередники Сково-

роди в Україні // Сковорода Григорій. Образ

мислителя. – К.: Інститут філософії НАН

України, 1997. – 165-174.

Литвинов В.Д. До питання про гуманістичну

спрямованість риторичних курсів професорів

Києво-Могилянської академії // Роль Києво-

Могилянської академії в культурному єднанні

Слов’янських народів. – К.: Наукова думка,

1998. – с.37-42.

Литвинов В.Д. До питання про ренесансний

характер рукописних латиномовних курсів

поетики й риторики, читаних у Києво-

Могилянській академії та Чернігівському

колегіумі // Три століття гуманітарної та

педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму

до університету. – Чернігів: Сіверянська

думка, 2001. – с.15-17.

Литвинов В.Д. Про “Скілу” й “Харібду” в жанрі

художнього перекладу, але не тільки. //

Український гуманітарний огляд. Випуск 8. –

Критика, 2002. – С.115-123.

Литвинов В.Д. Про шляхи здобуття щастя у

розумінні українських філософів ХV—ХVІІІ

ст. (Від Григорія Саноцького до Григорія

Сковороди ) // Сковородинівський збірник (?)

Литвинов В.Д. Українські ренесансні гуманісти

про призначення людині у світі (від memento

mori до memento vivere). // ж. “Релігієзнавство”

(?)

Журнали Литвинов В.Д. Рукописна латиномовна спадщина

волає: збережіть! // ж. “Віче” (Орган Верховної

ради України). – 2001. – № 6. – с. 138-144.

Литвинов В.Д. Панорама українського середньо-

віччя // “СЛОВО Просвіти”, ч.50(166), 13-19

грудня 2002 . – с.12.

Енциклопедії Філософський енциклопедичний словник. /

Інститут філософії НАН України. – К.: Абрис,

2002. – 754 с. Особистий внесок – вперше

введено в науковий обіг як українські мисли-

телі:

Станіслав Оріховський (с.454).

Павло Кросненський (Павло Русин із Кросна)

(с. 558).

Іван Домбровський (с. 167–168) .

Юрій Дрогобич (с. 174).

Григорій Саноцький (Григорій з Санока) (с.

132).