Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Єленський Віктор Євгенович. Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-східноєвропейському контексті: дисертація д-ра філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Єленський В. Є. Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-східноєвропейському контексті. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. - Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – Київ, 2002.

Дисертацію присвячено аналізу релігійно-суспільних змін, що розгортаються в процесі посткомуністичних трансформацій в Україні та інших країнах Центрально-Східної Європи. Висновується, що головним змістом релігійних трансформацій посткомуністичних суспільств постає процес реставрації в різному ступені зруйнованих релігійних культур, реконструкція специфічних для кожної країни історичних типів функціонування релігійних інституцій і колективної суб’єктивізації релігійних символів. При цьому зміни виявляються набагато більш очевидними в сфері, де релігія відіграє роль серйозного чинника політичної, культурної і етнічної мобілізації, ніж на рівні індивідуальних звернень до релігії. Дослідження не дозволяє твердити про розгортання тут процесів, пов’язаних з масовим “проривом до святого”, перетворенням релігії на фактор, що вирішальною мірою детермінує соціальну мораль і спосіб життя: принципове збільшення числа релігійних громад, зростання релігійних автодекларацій та релігійної присутності в політиці і суспільному житті не супроводжується адекватним збільшенням релігійної залученості, змінами в головних індикаторах релігійної поведінки, ані піднесенням соціальної моралі. Релігія стає важливим чинником легітимації національного будівництва і політичного процесу, консолідації соціокультурного простору та громадської респектабельності; реприватизація релігії постає для України більш помітною тенденцією, ніж її зміщення у світ особистих значень.

Публікації автора:

Монографії:

1.Єленський В.Є. Релігія після комунізму (Україна в центрально-східноєвропейському контексті). – К.: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2002. – 420 с. (31 д.а.)

2. Єленський В.Є., Перебенесюк В.П. Релігія. Церква. Молодь. – К.: АLD, 1996. – 160 с. (10 д.а.)

Брошури:

3. Єленський В.Є. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. – К.: “Знання”, 1989. – 47 с. (2,5 д.а.)

4. Єленський В.Є. Державно-церковні взаємини на Україні. – К.: “Знання”, 1991. – 72 c. (4,1 д.а.)

Розділи в підручниках:

5. Єленський В. Секулярні процеси в Україні і формування “нової релігійності”. – Релігія і суспільство. – Форми соціально-функціональних виявів релігії. – Інституалізація релігії. Типологія релігійних інституцій. –Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні та внутрішньоконфесійні відносини. – Релігійний чинник в контексті політичного життя України // Академічне релігієзнавство. Підручник. За наук. ред. проф. А.Колодного. – К.: Світ знань, 2000. – С.474-490, 829-834, 839-848. (1,9 д.а.)

6. Єленський В. Прогнози розвитку релігії в Україні в контексті релігійних процесів у світі // Історія релігії в Україні. – К.: “Знання”, 1999. – С.699-719. – (0,8 д.а.)

Статті:

7. Yelensky Victor. Religion, Church, and State in the Post-Communist Era: The Case of Ukraine (with Special References to Orthodoxy and Human Rights Issues) // Brigham Young University Law Review. – Volume 2002. – # 2. – P.453-488. (2 д.а.)

8. Єленський В. Релігійна свобода і національна ідентичність: Україна // Релігійна свобода. Науковий щорічник. - № 6. – С.14-21 (0,5 д.а.)

9. Єленський В. Релігійні права людини: становлення сучасного розуміння // Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно-церковних відносин. – К.: “ВіП”, 2002. – С.50-60. (0,7 д.а.)

10. Еленский В. Религия после коммунизма: векторы изменений // Диа-Логос. Религия и общество. 2000-01. – М.: Культурно-просветительский центр «Духовная библиотека», 2001. – С.15-32. (1 д.а.)

11. Єленський В. Релігійність в українському суспільстві / За матеріалами соціологічних досліджень // Людина і світ. – 2001. - № 1. – С.20-26. (0,5 д.а.)

12. Єленський В. Проблеми дослідження детермінації та еволюції міжцерковних конфліктів (на прикладі православно-греко-католицького конфлікту в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 20. – С.102-113. – 0,5 д.а.

13. Єленський В. Релігійна свобода: українська реальність і світовий досвід // Релігійна свобода і права людини. Т.2. – Львів: “Свічадо”, 2001. – С.7-23. – 0,8 д.а.

14. Єленський В. Моделі релігійно-суспільного розвитку і державно-церковних відносин в процесі трансформацій посткомуністичних європейських країн // Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. Науковий збірник. – К.: «ВіП», 2001. – С.35-52. (1 д.а.)

15. Єленський В. Духовний супровід у Збройних Силах України: дискусії і перспективи // Людина і світ. – 2001. - № 11-12. – С.2-8. (0,5 д.а.)

16. Єленський В. Християнство у ХХ столітті: на шляху деєвропеїзації // Християнство і проблеми сучасності. – К., 2000. – С.57-61. (0,5 д.а.)

17. Єленський В. Протестантизм у ХХ столітті: тенденції змін // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. – К.: Гнозис, 2001. – С.196-202. (0,5 д.а.)

18. Єленський В. Новітні релігійні рухи: напрямки еволюції, зони занепокоєння // Новітні релігії в сучасній Україні. – К.: «ВіП», 2000. – С.26-61. (1 д.а.)

20. Yelensky V. Religion and Socio-Cultural Changes in Central and Eastern Europe: Search for a Cultural Identity. – Memorandum AS/Cult (2000) 33 distributed to members of Committee on Culture and Education Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the meeting in the Paris office of the Council of Europe. 13 December 2000. – Paris, 2000. – P. 2-17. (0,9 д.а.)

19. Єленський В. Релігійні інституції в законодавчому полі пост-комуніс- тичної Європи // Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). – К., 2000. – С.24-29. (0,5 д.а.)

21. Yelensky V. Religion after Communism: the Direction of Change // National Security & Defense. – 2000. – #10. – P.66-72. (0,7 д.а.)

22. Yelensky V. Religious Conflicts in Post-Communist Countries of Central and Eastern Europe // Destruction and Renewal: The Role of Religion in Changing Society. – Heppenheim, Germany – Kyiv, Ukraine, 2000. – P.36-46. (0,8 д.а.)

23. Jelenski V. Hriscanstvo i XX vek // Hriscanstvo na pragu treced Milenijuma. – Novi Sad: Ekumenska Humanitarna Sluzba, 2000. – S. 7-31. (0,7 д.а.)

24. Єленський В. Християнство у ХХ столітті: на шляху деєвропеїзації // Християнство і проблеми сучасності. Науковий збірник. – К., 2000. - С. 57-61. (0,4 д.а.)

24. Єленський В. Християнство і цивілізаційні парадигми кінця ХХІ століття // Християнство: контекст світової історії і культури. Науковий збірник. – К.: Гнозис, 2000. – С33-40. – (0,5 д.а).

25. Єленський В. Релігійно-суспільні зміни в посткомуністичній Європі // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Науковий щорічник. – К., 1999. – С.40-45. (0,5 д.а.)

26. Yelensky V. The Ukraine: Church and State in the Post-Communist Era // Church-State Relations in Central and Eastern Europe (ed. by I.Borowik). – Cracow: “Nomos”, 1999. – P.136-152. (1 д.а.)

27. Єленський В. Діалог між християнами: труднощі й перспективи // Знаки часу. До проблеми порозуміння між церквами. – К.: Сфера, 1999. – С.462-479. (0,8 д.а.)

28. Yelensky V. The role of religion in Eastern Europe: from Communism to Democracy // Religion and Democracy. – Strasbourg: Council of Europe, Parliamentary Assembly, 1999. – P.39-47. (0,5 д.а.)

29. Єленський В. Релігійно-політичні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій // Українське релігієзнавство. – 1999. - №12. – С.40-51. (0,5 д.а.)

30. Єленський В. Православний світ і криза екуменічного руху // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархіяльного управління у Великій Британії. – Ч.2 (298). – Рік L. - Квітень 1999. – С.35-41. – (0,5 д.а.)

31. Єленський В. Перспективи розвитку української системи церковно-державних відносин // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. Науковий збірник. – К., 1998. – С.60-64. (0,5 д.а.)

32. Jelensky V., Perebenesjuk V. Die Neustrukturierung von Religion und Kirche in der postotalitaren Ukraine // Religioser Wandel in den postkommunistischen Landern Ost- und Mitteleuropas. – Wurzburg: ERGON-Verl., 1998. – S.479-500. (1 д.а.)

33. Єленський В. Автокефалія // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархіяльного управління у Великій Британії. – XLVIII. - Ч.2 (294). – Квітень 1998. – С.23-28. – 0,5 д.а.

34. Yelensky V. Problems of the Future of Religion // Paradigm of Civilization for the Third Millenium. Symposium Proceedings. – Kiev, 1997. – P.148-160. (0,8 д.а.)

35. В.Бондаренко, Еленский В. Религия и церковь на Украине в контексте украинско-российских отношений // Украина и Россия: общества и государства. – М.: Издательство «Права человека», 1997. – С.181-204.(1 д.а.)

36. Еленский В. Феномен новых религиозных движений: Белое Братство // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. – М.: «Истина и жизнь», 1997. – С.211-223. (1д.а.)

37. Еленский В. Модели церковно-государственных отношений США и Западной Европы и проблемы посткоммунистических обществ // Модели церковно-государственных отношений США и Западной Европы. Сб. научных трудов. – К.: Отделение религиеведения Института философии НАН Украины, 1996. – С.4-9. – 0,5 д.а.

38. Elenskij V. Kirche und Politik im posttotalitaren Sozium: die Ukraine // Religion und Gesellschaft im postsowjetischen Raum. – Wurzburg: “Der Christliche Osten”, 1996. – S.111-139. (0,7 д.а.)

39. Єленський В. Православ’я наприкінці ХХ століття // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархіяльного управління у Великій Британії. – XLVI. - Ч.3 (287). –Липень 1996. – С.12-15. – 0,5 д.а.

40. Еленский В. Украина: Церковь и политика в посттоталитарном обществе // Логос. Диалог Восток-Запад. – 1995. - № 50. – Брюссель-Мюнхен-Москва, – С.152-173. (1 д.а.)

41. Єленський В.Є. Церкви України і зовнішня політика: уроки недавнього минулого // Церква і національне відродження. – К.: Ін-т національних відносин і політології НАН України, 1993. – С.37-48. (1 д.а.)

42. Єленський В.Є. Іудаїзм в контексті політичної історії України // Політика і час. – 1991. - №16. – С. 34-42. (0,8 д.а.)