Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Економічна безпека держави


Щурко Уляна Василівна. Релігійні чинники в системі забезпечення економічної безпеки держави. : Дис... канд. наук: 21.04.01 - 2009.Анотація до роботи:

Щурко У.В. Релігійні чинники в системі забезпечення економічної безпеки держави. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави. – Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню використання позитивного впливу релігійних чинників на процес економічного розвитку держави з метою зміцнення економічної безпеки. Проведено системно-структурний аналіз ролі релігійних чинників у розвитку цивілізацій, формуванні ціннісно-етичного підґрунтя ведення економічної діяльності, успішності проведення економічних реформ у період суспільних трансформацій. Розширено категорійний апарат поняття „економічна безпека держави” доповненням його визначенням ризиків і загроз економічній безпеці з боку релігійних чинників. Обґрунтовано доцільність використання позитивного впливу релігійних чинників у країнах Центрально-Східної Європи у вирішенні соціально-економічних проблем та запропоновано напрями їх адаптації у системі зміцнення економічної безпеки України. Виокремлено релігійні чинники загроз, які найсуттєвіше впливають на стабільний і успішний розвиток країни. На основі виявлених загроз економічній безпеці держави розроблено рекомендації щодо їх мінімізації та запропоновано сукупність засобів регулювання взаємовідносин держави та релігійних організацій у системі забезпечення економічної безпеки України.

У дисертації запропоновано новий підхід до розв’язання науково-прикладної задачі удосконалення політики взаємодії держави та релігійних організацій у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку України та зміцнення економічної безпеки держави. Основні науково-теоретичні, методичні і практичні результати дозволяють зробити такі висновки:

1. Формування системи економічної безпеки передбачає поступове включення релігійних чинників у системотворчі характеристики основних понять на основі існуючих підходів до вдосконалення термінологічного апарату з доповненням його категоріями „релігійні чинники економічної безпеки” та розширенням класифікації загроз економічній безпеці держави. Результати проведеного у роботі кластерного аналізу дозволяють стверджувати, що духовно-моральні чинники є одними з найважливіших передумов виникнення загроз економічній безпеці, що підтверджує необхідність їх оцінки в системі економічної безпеки держави. Врахування важливості релігійних чинників у системі економічної безпеки України підвищить ефективність прийняття управлінських рішень при розробці та реалізації стратегії економічної безпеки держави.

2. Обґрунтована в дослідженні визначальна роль релігійних чинників у процесах становлення та розвитку мегарегіональних утворень, що сформувалися на основі трансформованих цивілізаційних систем, актуалізує необхідність врахування їх впливу на соціально-економічний розвиток та економічну безпеку. Сукупність духовно-релігійних цінностей є базисом соціокультурного підґрунтя ведення економічної діяльності, вибору суспільних орієнтирів, принципів економічної поведінки населення країни чи регіону. Формування системи господарювання на основі релігійних принципів поведінки є підставою обґрунтування пріоритетних напрямів і підходів до запровадження реформ, удосконалення системи економічної безпеки на різних рівнях ієрархії управління.

3. Компаративний аналіз положень соціального вчення церков щодо ведення господарської діяльності на прикладі трьох основних гілок християнства (католицької, православної, протестантської), що домінують у європейських країнах, дозволяє стверджувати про різнорівневий вплив релігійних чинників на глобальний, регіональний і локальний соціально-економічний розвиток. Так, протестантське віросповідання відображає значний вплив на формування підприємницької ініціативи, економічної активності, ефективнішого типу господарювання (скандинавські країни, Естонія, Латвія), наслідком чого є високий рівень рентабельності господарської діяльності. Домінування католицизму (Польща, Угорщина, Словаччина) створює позитивні передумови для проведення економічних реформ, стимулювання інтеграційних процесів та формування чіткої громадянської позиції. Вплив православного віросповідання (Болгарія, Румунія, Росія, Україна) відображається здебільшого в культурній, соціальній, частково політичній, сферах і є істотнішим на національному рівні.

4. Руйнування системи ідеологічних цінностей і господарських зв’язків створило передумови для зростання рівня безробіття, злочинності, масштабів міграції та зниження якості людського капіталу, негативний ефект чого у країнах ЦСЄ був мінімізований міцним релігійно-духовним підґрунтям. Виявлений щільний зв’язок між рівнем релігійної активності та економічним зростанням у цих країнах підтверджує важливість релігійних чинників у процесі подолання соціально-економічних проблем, виходу з кризи та, як наслідок, входження до спільного економічного простору ЄС. Виявлений у дослідженні позитивний вплив релігійних чинників як передумова стабілізації на етапі трансформації соціально-економічних систем країн ЦСЄ доцільно використати при розробці концептуальних засад забезпечення економічної безпеки України.

5. Обґрунтування дуалістичного характеру дії релігійних чинників дозволило виокремити їх позитивний вплив (через підвищення продуктивності праці та мотивації до здійснення господарської діяльності, правової свідомості та готовності до сплати податків; оптимізації використання робочого часу та ресурсів; розвиток підприємницької орієнтації), який варто використовувати в системі економічної безпеки. Оцінка впливу релігійних вірувань, представлених в Україні, на різні сфери суспільного та економічного розвитку дозволила сформувати структурну схему взаємодії релігійних організацій і державних органів з акцентом на позитивному характері їх залучення до вирішення проблем в окремих сферах (соціальній, науково-технічній, економічній) та актуальності заходів щодо пом’якшення негативного впливу в інших сферах (національна безпека, тіньова економіка, інформаційний простір, міжнародне співробітництво). Серед негативних аспектів впливу релігійних чинників виокремлено деструктивну діяльність окремих неорелігійних організацій, що проявляється через: зниження рівня економічної та суспільної активності громадян; відтік фінансових коштів релігійних організацій за кордон; бюджетні втрати у зв’язку зі створенням потужних фінансово-промислових груп, що функціонують зі статусом релігійної організації; фінансування терористичних актів; створення безконтрольних об’єднань „мережевого маркетингу”; поширення контрабандних операцій.

6. Найістотніший позитивний вплив релігійних чинників проявляється у таких сферах: (1) соціальній (робота з розумово- та фізично неповносправними, алко- та наркозалежними, ув’язненими; опіка над сиротами, особами похилого віку, безпритульними); (2) науково-технічній (заохочення наукових досліджень, інноваційної активності, підприємницької ініціативи; проведення науково-практичних семінарів, „круглих столів” за спільної участі представників церкви, громадськості, органів державної влади, науковців, підприємців); (3) економічній (поширення морально-етичних принципів серед підприємців, мотивація до ефективнішої економічної діяльності, підвищення стандартів праці, соціальної згуртованості та відповідальності, залучення підприємців до соціальних проектів, розвиток кооперативного руху, створення спілок християн-підприємців, кредитних спілок, активізація релігійного туризму). Це забезпечить конкурентоспроможність національної економіки, посилить консолідацію українського суспільства, розвиток громадянської активності та підвищить рівень економічної безпеки держави.

7. На основі окресленого позитивного та негативного взаємозв’язку між релігійними чинниками і соціально-економічними показниками обґрунтована принципова схема взаємодії держави та релігійних організацій. Прогнозні оцінки рівня економічної безпеки держави підтверджують потенційне зниження цього показника за рахунок впливу окремих факторів (рівень безробіття, злочинності, сальдо бюджету), що дозволяє стверджувати про доцільність застосування релігійних чинників для мінімізації негативних тенденцій з огляду на підтверджений у дослідженні щільний взаємозв’язок між макроекономічними показниками та релігійною активністю. Обґрунтований підхід до побудови системи взаємовідносин держави та релігійних організацій сприятиме зміцненню економічної безпеки України.

Публікації автора:

У наукових фахових виданнях:

 1. Ткачук У.В. Релігійний туризм як вагомий чинник формування туристичної інфраструктури / У.В.Ткачук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : АНТ Лтд, 2005. – Вип. ІV. Част. 2. – С. 279-284 (Економічні науки).

 2. Ткачук У.В. Протиправна діяльність неорелігійних організацій в Україні як загроза національній безпеці / У.В.Ткачук, М.І.Флейчук // Вісник Львівської комерційної академії : [Зб. наук. праць]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2005. – Вип. 18. Част. 1. – С. 282-285 (Серія економічна) (Особистий внесок автора: проаналізовано зарубіжний досвід протидії зловживанням релігійним чинником).

 3. Ткачук У.В. Релігійний чинник покращення ключових параметрів інвестиційної привабливості регіону / У.В.Ткачук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект : [Сб. науч. труд.]. – Донецк : ДонНУ, 2006. – С. 708-712.

 4. Ткачук У.В. Консолідуюча роль українських Церков у контексті європейської інтеграції / У.В.Ткачук // Вісник Львівської комерційної академії : [Зб. наук. праць]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2006. – Вип. 20. – С. 321-327 (Серія
  економічна).

 5. Ткачук У.В. Потенційні та реальні загрози економічній безпеці держави з боку протиправних дій релігійних організацій / У.В.Ткачук // Вісник Академії митної служби України. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 30. – С. 36-40.

 6. Ткачук У.В. Релігійний чинник конкурентоспроможності регіону / У.В.Ткачук // Вісник Львівської комерційної академії : [Зб. наук. праць]. – Львів : Вид-во ЛКА, 2006. – Вип. 23.– С. 204-207 (Серія економічна).

 7. Ткачук У.В. Вплив релігійного чинника на трансформаційні процеси соціально-економічного розвитку країн з перехідною економікою в контексті євроінтеграційних прагнень України / У.В.Ткачук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект : [Сб. науч. труд.]. – Донецк : ДонНУ, 2007. – С. 324-330.

 8. Ткачук У.В. Роль релігійного чинника в поглибленні транскордонного співробітництва у контексті інтеграції України до ЄС / У.В.Ткачук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [Зб. наук. праць]. – К. : КНУ ім.Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2007. – Вип. 66. Част. ІІ. – С. 211-218.

 9. Ткачук У.В. Релігійний чинник у системі економічної безпеки держави / У.В.Ткачук // Вісник Черкаського державного технологічного університету : [Зб. наук. праць]. – Черкаси, 2008. – Вип. 19. – С. 90-96.

 10. Щурко (Ткачук) У.В. Українсько-польське транскордонне співробіт-ництво в релігійній сфері / У.В.Щурко (Ткачук) // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – Вип. ІІ. – С. 137-142 (Економічні науки).

 11. Щурко У.В. Духовні та психологічні чинники глобалізації : постановка проблеми / А.І.Мокій, У.В.Щурко, О.В.Артеменко // Вісник Луцького національного технічного університету : [Зб. наук. праць]. – Луцьк, 2008. – Вип. 19. Част. 2. – С. 80-97 (Економічні науки) (Особистий внесок автора: проаналізовано моделі взаємодії держави та релігійних організацій у світі).

У інших виданнях:

 1. Ткачук У.В. Негативні аспекти діяльності деструктивних релігійних організацій в Україні / У.В.Ткачук, М.І.Флейчук // Міжнародна торгівля у контексті європейської інтеграції: проблеми теорії і практики. Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 трав.
  2005 р.).– К. : УАЗТ, 2005. – С. 282-284 (Особистий внесок автора: зроблено аналіз проявів деструктивних впливів окремих релігійних організацій протягом останнього десятиліття в Україні).

 2. Ткачук У.В. Церква і бізнес : точки дотику / У.В.Ткачук // Науковий вісник Чернівецького університету : [Зб. наук. праць]. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 291-292. – С. 62-64 (Філософія).

 3. Tkachuk U. Destructive effects of the new-religious organizations’ activity in Ukraine / U.Tkachuk // Причины и последствия существования теневой экономики в странах СНГ. – Одеса : HESP, 2006. – С. 34-35.

 4. Tkachuk U. Illegal activity of some newly-founded religious organizations / U. Tkachuk // Causes and Consequences of Corruption, Property Rights Violation and Tax Evasion in the Post-Soviet Societies. – Odessa : HESP, 2006. – Р. 34-36.

 5. Ткачук У.В. Протидія проявам тіньової економіки у релігійній сфері / У.В.Ткачук // Закономірності та механізми розвитку сучасних соціально-економічних систем : [Зб. наук. праць]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.Мечнікова, 2007. – Вип. 1. Част. ІІ. – С. 11-15.

 6. Tkachuk U. Shadow economic activity in the religious sphere in Ukraine / U.Tkachuk // Сorruption, Shadow Economy, Taxes and Transition Economies : [Collection of Scientific Works]. – Tbilisi : PH ”Universal”, 2007. – Р. 5-12.

 7. Ткачук У.В. Конфессиональные отношения в системе внутренней и внешней политики Украины и России : сравнительный анализ / У.В.Ткачук // Россия и современный мир : проблемы политического развития. Материалы ІІІ Международной межвузовской научной конференции (Москва, 12-13 апр.
  2007 г.) – М. : Институт бизнеса и политики, 2007. – С. 129-138.

 8. Ткачук У.В. Негативні аспекти діяльності неорелігійних організацій в Україні / У.В.Ткачук, М.І.Флейчук // Закономірності та механізми розвитку сучасних соціально-економічних систем: [Зб. наук. праць]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І. Мечнікова, 2007. – Вип. 2. – С. 44-46 (Особистий внесок автора: наведено перелік загроз економічній безпеці особи).

 9. Ткачук У.В. Роль религии в решении проблем экономического развития в странах с транзитивной экономикой / У.В.Ткачук // Shadow Economies and Social Economic Consequences of Corruption, Tax Evasion and Property Rights Violation : [Collection of Scientific Works]. – Tbilisi : PH ”Universal”, 2008. – Р. 104-111.

 10. Щурко У. Роль релігійного чинника в політичному процесі в контексті національної безпеки держави / У.Щурко // Матеріали „круглого столу” [Вплив політичних циклів на економічне зростання], (Львів, 12 груд. 2008 р.) / РФ НІСД у м. Львові. – Львів : Арал, 2008. – С. 89-91.

 1. Щурко У.В. Роль релігії в трансформації країн Центрально-Східної Європи / У.В.Щурко // Міжнародний науковий журнал „Наука. Релігія. Суспільство”. – Донецьк : Інститут проблем штучного інтелекту, 2008. – Вип. 3. – С. 195-202.