Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Васільєва Олена Сергіївна. Релігія в контексті духовного світу особистості : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 166арк. — Бібліогр.: арк. 154-166.Анотація до роботи:

Васільєва О.С. Релігія в контексті духовного світу особистості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії Наук України, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено аналізу духовного світу особистості - найважливішого чинника самовизначення людини, який формується в процесі задоволення відповідних цінностей культури.

Аргументовано, що релігія в контексті духовного світу особистості постає у плані морального самовдосконалення на всіх рівнях її буття, а оскільки будь-який процес пізнання нерозривно пов’язаний із свідомістю, то в релігійному світогляді зміст інтелектуальних компонентів утворюють погляди й уявлення і на предмет віри, і на будь-які об’єкти релігійного відображення.

Обґрунтовано значення релігії як функціонуючого феномена індивідуального духовного буття людини. На прикладі християнства простежена трансформація релігії у духовному світі особистості, що обумовлює своєрідне ставлення людини до навколишніх істин та явищ життя.

У висновках авторка підводить підсумки й узагальнює головні отримані результати:

Відзначаються різні точки зору на релігійні духовні пошуки. Наголошувалось на спадщину минулого, зокрема філософські класичні твори мислителів різних історичних періодів. Насамперед – це праці істориків і богословів, які систематизували й узагальнили філософську спадщину.

Встановлено, що духовність пов’язується з людиною, а на сучасному етапі не просто з людиною, а з неповторною людською особистістю. Завдяки цьому створено надійний фундамент для системного розгляду духовного світу особистості та релігії як його компонента. Саме релігії як найпершому та найтривалішому в історії людства чиннику в формуванні основної антропологічної ознаки – духовності, належить, безсумнівно, провідна роль у задоволенні людської потреби в самоактуалізації чи самореалізації.

Проблема функціональності релігії – одна з провідних проблем, яка є об’єктом дослідження українських релігієзнавців. Твори, які торкаються цієї проблеми, вражають науковою переконливістю і глибиною аналізу.

Функціональність релігії певною мірою можна звести до сукупності ролей, які релігія виконує стосовно спільності людей та конкретної людини, зокрема в її духовному світі. Функції релігії виявляються в усіх сферах життя людини та суспільства, розкривають форми, способи, напрями, рівні впливу релігії на суспільство, особистість, її духовний світ.

Ми живемо в період, коли раціоналізація людської діяльності та свідомості є масовою секуляризацією соціальних і культурних інститутів. Фокусом сучасних суспільств виступає індивідуальність, яка виростає на перетині інновацій, секуляризації і демократизації.

Нині, коли цивілізація опинилася перед численними проблемами планетарного характеру, з-поміж усіх найбільш кризовою виявилась не екологічна, технологічна, ядерна або проблема вичерпання запасів енергоносіїв, а проблема духовного спустошення переважної частини людства, яка є актуальною, і дуже злободенною.

Публікації автора:

1. Васільєва О.С. Структура духовного світу особистості // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Філософія. - Вип. 9. – Тернопіль, 2002 - С. 85-88.

2. Васільєва О.С.Духовність та духовний світ особистості // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 27-28. – С. 14-22.

3. Васільєва О.С. Релігія в структурі духовних цінностей // Українське релігієзнавство. – 2006. - № 39. - С. 51-59.

4. Васільєва О.С.Релігія і духовний світ людини // Історія релігій в Україні, Науковий збірник – Львів, 2002. – С. 336-341.

5. Васільєва О.С. Трансформування релігії в духовному світі особистості // Історія релігій в Україні, Науковий збірник – Львів, 2004. – С. 217-223.