Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Шепетюк Світлана Михайлівна. Рекреаційно-туристські ресурси Івано-Франківської області: структура та сучасний стан використання : дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2007. — 184арк. — Бібліогр.: арк. 158-173.Анотація до роботи:

Шепетюк С.М. Рекреаційно-туристські ресурси Івано-Франківської області: структура та сучасний стан використання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11. – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, Чернівці, 2006.

У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методологічні засади дослідження рекреаційно-туристських ресурсів регіону. Досліджено компонентний склад та особливості територіального зосередження таких ресурсів в Івано-Франківській області. Вивчено сучасний стан використання геоморфологічних, кліматичних, водних, бальнеологічних, біологічних, ландшафтних, соціально-культурних ресурсів та рівень забезпеченості ними різних частин регіону.

На основі виявлення територіального скупчення різних видів ресурсів для пізнавального, наукового, спортивного, лікувально-оздоровчого та інших видів туризму виділено сім рекреаційно-туристських ресурсних районів. Визначено сучасний стан туристської діяльності у кожному регіоні й обґрунтовано напрями перспективного розвитку туризму відповідно до обсягів і структури рекреаційно-туристських ресурсів.

Представлені у дисертаційній роботі результати дослідження засвідчують особливу актуальність вивчення рекреаційно-туристських ресурсів з метою оптимізації їх використання. Вони дозволяють зробити ряд висновків:

1. Територіальна організація рекреаційно-туристської діяльності у регіоні визначається значною мірою обсягом і структурою рекреаційно-туристських ресурсів, особливостями їх територіального поєднання. Використання таких ресурсів підпорядковане суспільним умовам і в сучасний період характеризується нераціональністю через недостатню вивченість, несформованість ринку туристських послуг, нерозвинутість туристської інфраструктури та ін.

2. Конструктивно-географічне дослідження рекреаційно-туристських ресурсів має комплексний характер і включає в себе як оцінку цих ресурсів, так і особливостей використання. Методика вивчення цього питання включає ряд етапів, передусім аналіз компонентної і територіальної структури цих ресурсів, виявлення сучасного стану їх використання та напрямків оптимізації рекреаційно-туристської діяльності у досліджуваному регіоні. У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний, ландшафтознавчий, статистичний, експедиційний, порівняльно-географічний, картографічний, районування. Цей методичний апарат може бути застосований при вивченні рекреаційно-туристських ресурсів інших регіонів країни.

3. Проведений аналіз компонентної структури рекреаційно-туристських ресурсів Івано-Франківської області відобразив роль кожного з видів ресурсів – геоморфологічних, кліматичних, водних, бальнеологічних, ботанічних, мисливських, ландшафтних – у рекреаційному природокористуванні регіону. Показано, як різні види туристської діяльності використовують одні й ті ж ресурси, і як комплекс ресурсів може використовуватися при виробленні турпродукту. Висока забезпеченість рекреаційно-туристськими ресурсами території Івано-Франківської області визначає багатовидовість розвитку туризму. Геоморфологічні ресурси сприяють розвитку спортивного туризму, передусім гірськолижного, спелеологічного, кліматичні і бальнеологічні – лікувально-оздоровчого, ландшафтні – зеленого сільського, лікувально-оздоровчого, наукового, всі види ресурсів – пізнавального туризму.

В області ще недостатньо використовуються всі види рекреаційно-туристських ресурсів, як природні, так і соціально-культурні. Головними причинами цього є недостатня увага до розвитку рекреаційної діяльності з боку місцевих органів влади і самоврядування та бізнесових структур, невисокий попит на рекреаційно-туристські послуги населення регіону і України загалом, що пов’язано з невисокими прибутками людей.

4. Територіальна диференціація геоморфологічних, кліматичних, водних, бальнеологічних, ландшафтних рекреаційно-туристських комплексів, а також поєднання цих видів ресурсів на певних територіях дає підстави виділити в межах області такі рекреаційно-туристські ресурсні райони: Північний, Північно-Східний, Південно-Східний, Південний, Південно-Західний, Західний та Центральний.

Для кожного району визначено головні напрями сучасної і перспективної рекреаційної, передусім туристської, діяльності.

5. Сучасний стан освоєння природних і соціально-культурних ресурсів Івано-Франківської області дає підстави визначити його як недостатній з великими можливостями його різнобічного перспективного використання. Основними напрямами оптимізації рекреаційно-туристської діяльності у регіоні є: розширення видової структури туризму на всій території; розвиток туризму на основі ширшого залучення всіх видів ресурсів; поліпшення стану рекреаційної інфраструктури та соціальної інфраструктури загалом.

Виробництво послуг туризму в області має не тільки місцеве, а й всеукраїнське значення.

Публікації автора:

Статті:

1. Шепетюк С.М. Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування та розвиток туристично-рекреайційного комплексу Івано-Франківської області. // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Тернопіль: Підручники і посібники – 2005. – Випуск 1 (11). – С.77-80.

2. Шепетюк С.М. Природні передумови для розвитку туризму Івано-Франківської області. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – 2005.- № 1. – С.142-148.

3. Шепетюк С.М. Методичні підходи до інтегрального аналізу кліматичних умов для рекреаційних цілей. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – 2006.- № 1. – С.98-102.

4. Шепетюк С. Регіональні особливості використання з метою туризму природних, культурно-історичних та лікувальних ресурсів Карпатського регіону на прикладі Івано-Франківської області. // Краєзнавець Прикарпаття. Видавничо-інформаційний центр Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2006. - № 7. - С.66-69.

5. Шепетюк С.М. Туристсько-рекреаційне районування Івано-Франківської області.// Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – Випуск 2 (14). – С.111-117.

6. Шепетюк С.М. Впровадження інформаційних технологій в управління туризмом. // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Косівський осередок НТШ. – 2005. - Том 3. - С.231-234.

7. Шепетюк С.М. Стан водних ресурсів Івано-Франківської області з метою їх використання в туризмі. Перспективи розвитку туризму і сфери послуг на міжнародному і національному рівнях. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луганськ: Знання, 2006. - . Випуск І. - С.295-298.

8. Шепетюк С.М., Маланюк Т.З. Аналіз рекреаційно-туристських ресурсів Карпатського регіону (На прикладі Івано-Франківської області).// Проблеми активації рекреаційно оздоровчої діяльності населення: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: ЛДІФК, 2006. – С.51-53.

9. Шепетюк С.М., Угринюк В.М. Проблеми використання рекреаційно-туристських ресурсів Івано-Франківської області. Культурна парадигма сучасного туризму: закономірності, тенденції, перспективи. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Луганськ: Знання, 2007. - . Випуск ІІ. - С.169-172.