Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Чабанюк Оксана Ярославівна. Регенерація житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. (на прикладі Львова) : Дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2003. — 216арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 151-167.Анотація до роботи:

Чабанюк О.Я. Регенерація житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. (на прикладі Львова). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. - Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2004.

У роботі розглянуто просторову організацію і функціонування житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. на прикладі міста Львова. Розроблена методика комплексного аналізу простороформування житлового середовища і типологія внутрішньоквартальних просторів районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. за топологічно-геометричними характеристиками. Виявлено та досліджено оцінку мешканцями споживчих якостей житлового середовища районів багатоповерхової 1970-80 рр., розроблено прикладну функціонально-просторову модель середовища проживання мешканців. Визначені у роботі принципи та архітектурно-планувальні засоби регенерації житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. з метою наближення до сьогоднішніх стандартів середовища і задоволення потреб мешканців можуть застосовуватись у процесі реконструкції та у новому проектуванні і будівництві житлових районів міст.

 1. У результаті дослідження уточнене поняття регенерації середовища та запропоновано розширити сферу застосування поняття і його змісту у містобудівній діяльності, відносячи термін "регенерація" не лише до об'єктів історичної спадщини, а до усієї ієрархії містобудівних об'єктів. Регенерація житлового середовища – це процес відновлення втрачених чи деградованих цінних вихідних життєпридатних властивостей середовища проживання шляхом здійснення певних заходів (архітектурно-планувальних, організаційних тощо), процес оновлення, заміщення та вторинного розвитку планувально-просторових та функціональних структур та їх елементів, втрачених чи зношених у процесі життєдіяльності протягом тривалої експлуатації. Регенерація відбувається шляхом трансформації і реорганізації частин або цілого (просторів, об’єктів, зв’язків тощо), що існують, відтворенням функціональної активності, гармонійним збагаченням середовища та його пристосуванням до вимог сучасного життя, наданням йому індивідуальності, збереженням автентичності, модернізації з метою досягти вищого стандарту середовища та зробити його знову придатним для повноцінної життєдіяльності людей.

 2. Сучасний стан житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. та його оцінка мешканцями зумовлює актуальність та необхідність його регенерації. Узагальнення даних зарубіжних авторів і вітчизняних публікацій та науково-дослідних робіт показали, що одним з основних недоліків організації житлового середовища районів багатоповерхової забудови є відсутність можливостей повноцінного використання зовнішнього навколо- і міжбудинкового простору. У вітчизняних наукових працях проблематика житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. розроблена недостатньо.

 3. Завдяки розробленій методиці комплексного аналізу простороформування житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. встановлено невідповідності просторово-функціональної організації середовища виявленим потребам та пріоритетам мешканців, здійснено моделювання змісту та структури середовища, сформульовано принципи та визначені архітектурно-просторові засоби регенерації середовища життєдіяльності людини.

 1. Споживчі якості середовища проживання визначаються мірою і характером незадоволеності мешканців міським середовищем та пріоритетами у виборі житла. Виявлено значну міру та тенденцію зростання незадоволеності мешканців характером житлового середовища районів багатоповерхової забудови у Львові, зростаючі відчуття соціальної незахищеності, загрози безпеці проживання у районах багатоповерхової забудови. Негативні характеристики середовища та умов проживання спонукують львів’ян вважати, що міська влада і комунальні служби не спроможні вирішити міські проблеми, забезпечити функціонування та розвиток міста. Локалізація і характер конфліктних ситуацій у житловому середовищі спричиняються просторовими, функційними, суб’єктними та часовими чинниками, що відображають недосконалість організації середовища. На основі проведених теоретичних досліджень простороформування житлового середовища і результатів соціологічного дослідження розроблено прикладну функціонально-просторову модель середовища проживання, яка відображає пріоритети мешканців у виборі споживчих якостей житлового середовища та забезпечує цілісність життєпридатного середовища у єдності просторових, функційних, соціально-психологічних, організаційних, правових його чинників і складових.

 2. Сформульовані принципи регенерації житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр.: антропомірності, натуральності, ідентифікаційності, функційності, просторовості, спадкоємності, співучасності.

Принципи та засоби втілені у програмі регенерації житлового середовища районів багатоповерхової забудови 1970-80 рр. Програма регенерації передбачає часові етапи реалізації з оцінкою кожного етапу та корегуванням наступних з урахуванням досвіду реалізації програми регенерації житлового середовища.

Публікації автора:

а) статті у наукових виданнях:

 1. Криворучко Ю.І., Чабанюк О.Я. Просторова організація житлового середовища багатоповерхової забудови 1970-80 рр. // Вісник НУ”ЛП”. Архітектура., № 439-Львів: “ЛП”.- 2002.-С. 108-113. (внесок автора - огляд існуючих методик аналізу житлового середовища; проведення натурних обстежень внутрішньоквартальних просторів та спостережень за процесами життєдіяльності).

 2. Чабанюк О.Я. Топологія, геометрія та функція у просторотворенні житлового середовища районів забудови 1970-80 рр. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Філософські та теоретичні аспекти містобудування: Зб. наук. праць. – Вип. 4 / Відповідальний редактор Ю.М. Білоконь. – К.: Ін-т “Діпромісто”, 2003. – С. 282-299.

 3. Чабанюк О.Я. Проектовані та реальні простори житлового середовища районів забудови 1970-80 рр. в Україні // Проблеми містобудування та архітектури. Вісник ДонДАБА. Зб. наук. праць. – Вип. 2002-6(37) – Макіївка: ДонДАБА. – 2002. – С. 70-71.

 4. Чабанюк О.Я. Принципи та архітектурно-планувальні засоби регенерації житлового середовища районів забудови 1970-80 рр. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. - №21. – 2003. – С. 19-22.

 5. Криворучко Ю.І., Чабанюк О.Я. Уявлення львів’ян щодо розташування храму у структурі житлового середовища (за результатами соціологічних досліджень) // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск “Сучасне храмобудування”. Збірник наук. праць, Київ: КиївЗНДІЕП. – 2003. С. 43-47. ( - статистичний аналіз та інтерпретація даних містобудівельно-соціологічного дослідження).

 6. Чабанюк О.Я. Львівська площа: об’єм, простір, середовище // Вісник НУ”ЛП”. Архітектура., № 410.-Львів: “ЛП”.- 2000.-С. 276-280.

б) інші публікації:

 1. Чабанюк О.Я. Характеристика районів забудови 1970-80 рр. за оцінкою споживчих якостей житлового середовища (за результатами соціологічного опитування мешканців) // Матеріали конференції молодих вчених “Архітектура та будівництво третього тисячоліття”, Київ: КиївЗНДІЕП. – 2002. С. 10-13.

 2. Криворучко Ю.І., Чабанюк О.Я. Значущість чинників розташування храму в організації житлового середовища (за результатами соціологічного опитування). // Історія релігій в Україні. Матеріали ХІІ-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 травня, 2002 року), Львів: “Логос”.-2002. С. 250-253. (- статистичний аналіз та інтерпретація даних містобудівельно-соціологічного дослідження).

 3. Криворучко Ю.І., Русанова І.В., Чабанюк О.Я. Роль містобудування у побудові громадянського суспільства // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики): матеріали українсько-польської міжнародної конференції (Львів, 4-5 березня 2002 р.). – Львів: Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла – Наукове Товариство ім. Шевченка. –2003. – С. 356-364. ( - статистичний аналіз та інтерпретація даних містобудівельно-соціологічного дослідження).

 4. Kryworuczko Jurij, Czabaniuk Oksana “Sacrum i profanum w przestrzeni miast ukraiskich w latach 1991-2001” // Midzynarodowa konferencja naukowa „Kierunki i potrzeby przeksztacen miast i regionw w aspekcie rwnowaenia rozwoju oraz integracji z uni Europejsk”, 18-19. X. 2001, Krakw, Polska.— S.16-17. ( - аналіз житлового середовища).