Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Федотов Володимир Олександрович. Реформування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2006. — 220арк. — Бібліогр.: арк. 187-206.Анотація до роботи:

Федотов В.О. Реформування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2006.

У дисертаційному дослідженні визначено сутність системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування, склад та її структуру, а також роль місцевих бюджетів у цій системі.

Проаналізовано зарубіжний досвід формування доходів місцевих бюджетів з метою формування принципів, що можуть бути застосовані при побудові системи бюджетного устрою України. Здійснено порівняльний аналіз систем фінансового забезпечення місцевого самоврядування європейських країн і України, виявлено тенденції та особливості їх розвитку, з метою визначення етапів реформування системи фінансового забезпечення в Україні.

Обґрунтовано підходи щодо забезпечення відповідності функцій і сфер відповідальності органів місцевого самоврядування, можливостям їх фінансового забезпечення з метою формування рекомендацій щодо обсягу повноважень органів місцевого самоврядування в залежності від рівня фінансового забезпечення на одного жителя конкретної територіальної громади.

У дисертаційній роботі вирішено важливе наукове завдання, яке полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування з використанням зарубіжного досвіду фінансового забезпечення місцевого самоврядування до умов України.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.

1. Аналіз складу і структури системи фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні показав, що основними складовими цієї системи є функції, повноваження та сфери відповідальності органів місцевого самоврядування, обов’язкові та факультативні видатки та доходи місцевих бюджетів, державні соціальні стандарти видатків, форми та методи державної фінансової підтримки місцевого самоврядування, система державних та громадських послуг, суб’єкти системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Визначено, що чинна система формування доходів місцевих бюджетів, не стимулює їх приріст, а місцеві органи влади не зацікавлені у прирості коштів державного бюджету. У зв’язку з цим запропоновано внести зміни до законодавства в частині, насамперед, закріплення до 5 відсоткових пункти ставки податку на прибуток за місцевими бюджетами. Це зміцнить інструменти державного впливу на зниження збитковості підприємницьких структур і сприятиме стабільності у формування доходів державного та місцевих бюджетів в Україні.

2. У результаті аналізу зарубіжного досвіду формування доходів місцевих бюджетів запропоновано принципи: збалансованість бюджетів, тобто кожний бюджет повинен мати нульове сальдо; самостійності бюджетів, тобто місцевий бюджет не несе відповідальності за інші бюджети; кожен місцевий бюджет може бути прийнятий незалежно від державного; за кожним із бюджетів закріплена дохідна і визначена видаткова частини; чітко визначена система делегованих повноважень (делеговані повноваження розподіляються на повноваження прибуткового та соціального характеру); ефективності, тобто через місцевий бюджет має фінансуватись лише те, що не можна профінансувати в інший спосіб; демократичності, який передбачає, що всі бюджети, а також їх проекти мають оприлюднюватись; відповідальності, проте схема контролю мас бути спрощена.

3. Праці вітчизняних авторів у частині порівняльного аналізу систем фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах і в Україні дозволили визначити етапи реформування системи фінансового забезпечення в Україні, а саме: перший – прийняття змін та доповнень до Бюджетного кодексу; другий – перехід від принципу щорічного встановлення нормативів бюджетної забезпеченості повноважень місцевою самоврядування (по видатках, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) до принципу формування місцевих бюджетів на базі законодавчо встановлених державних соціальних гарантій щодо надання соціальних (громадських) послуг населенню.

4. У європейських країнах обсяг повноважень органів місцевого самоврядування залежить від встановлених національних стандартів надання соціальних послуг (у фінансовому вимірі у тому числі). У зв’язку з цим в залежності від стану соціально-економічного розвитку в країні визначається перелік обов’язкових і необов’язкових послуг, які повинні надаватись громадян. Вирівнювання обсягу фінансового забезпечення пропонується здійснювати шляхом надання права органам самоврядування встановлювати рівень комунальних податків (на доходи фізичних та юридичних осіб), перерозподілом асоціаціями органів місцевого самоврядування коштів муніципального фонду вирівнювання та дотаціями з державного бюджету на виконання обов'язкових повноважень. За такими підходами в європейських країнах через місцеві бюджети розподіляється 40 – 65 відсотків доходів консолідованого бюджету.

5. Невід’ємною складовою реформування системи територіальної організації влади та системи місцевого самоврядування є кардинальне зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування та вдосконалення ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку. У зв’язку з цим розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Реалізація цих пропозицій створить умови для належного матеріального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, визначення статусу комунальної власності, стимулювання зусиль органів місцевого самоврядування щодо розширення доходної частини бюджетів місцевого самоврядування за рахунок внутрішніх джерел, встановлення дійових гарантій організаційної та фінансової самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, чітке визначення порядку судового захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування.

Публікації автора:

1. Федотов В.О. Системи фінансового забезпечення механізмів приватизації стратегічних підприємств // Зб. наук. праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. – Т. 4. – Вип. 23. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 75 – 80.

2. Федотов В.О. Порівняльний аналіз систем фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах та в Україні // Зб. наук. праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління” . – Т. 4. – Вип. 45. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 156 – 166.

3. Федотов В.О. Економічна сутність системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління” . – Т. 5. – Вип. 31. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 289 – 298.

4. Лобас В.М., Федотов В.О. Диверсифікація джерел фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Зб. наук. праць ДонДУУ “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління” . – Т. 5. – Вип. 32. – Донецьк: ДонДАУ, 2004. – С. 162 – 168.

Особистий внесок здобувача: запропоновано шляхи використання нових інструментів фінансового забезпечення, зокрема більш широкого використання інструментів муніципального фінансового менеджменту та інституту бюджету розвитку, а також ухвалення програм капіталовкладень та інвестиційних проектів органами місцевого самоврядування.

5. Лобас В.М., Федотов В.О. Організація системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Зб. наук. праць ДонДУУ “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління” . – Т. 5. – Вип. 37. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 65 – 73.

Особистий внесок здобувача: визначено економічну сутність поняття “система фінансового забезпечення місцевого самоврядування”, яка визначається економічною природою місцевих суспільних благ, на організацію виробництва і надання громадянам яких спрямована діяльність органів місцевого самоврядування.

6. Федотов В.О. Про деякі концептуальні аспекти реформування місцевого самоврядування в контексті проекту Закону України “Про територіальний устрій України” // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. – Т. 5. – Вип. 50. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 41 – 45.

7. Федотов В.О. Аналіз зарубіжного досвіду формування доходів місцевих бюджетів та можливостей його використання на Україні // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. – Т. 6. – Вип. 44. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 12 – 21.

8. Федотов В.О. Теоретичні засади організації і розвитку місцевого самоврядування в Росії // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. – Т. 7. – Вип. 61. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 26 – 35.

9. Федотов В.О., Котлярова Г.І. Передумови адаптації зарубіжного досвіду формування доходів місцевих бюджетів та можливостей його використання на Україні // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. – Т.1. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 66 – 69.

10. Федотов В.О. Передумови ефективного функціонування місцевої влади // Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару “Держава та регіони: пошуки згоди” (24-26 березня 2005 р., м. Святогірськ) // Зб. наук. праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”. – Т. 6. – Вип. 51. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 346 – 357.