Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


51. Становських Зінаїда Ліландівна. Рефлексивні компоненти професійного самовизначення старшокласників: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2005.Анотація до роботи:

Становських З.Л. Рефлексивні компоненти професійного самовизначення старшокласників. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено вивченню особливостей змістовно-функціональних особливостей рефлексивної регуляції професійного самовизначення старшокласників.

У дисертації обгрунтовані положення про рефлексивну ситуацію, як сукупність психологічних умов для входження самосвідомості у “рефлексивний режим”; розроблена модель функціонування рефлексивних компонентів професійного самовизначення старшокласників; визначено психологічні критерії прояву рефлексії в його структурі; розроблено та апробовано психодіагностичний інструментарій; виявлені індивідуальні профілі рефлексивних компонентів професійного самовизначення та його види (проблемний, адаптивний, рефлексивно-гармонійний).

Розроблена та експериментально доведена ефективність навчально-розвивальної програми розвитку здатності старшокласників до рефлексивної регуляції професійного самовизначення, яка включала навчальні діалоги, індивідуальне консультування та психологічний тренінг. Методичні рекомендації, що пропонуються вчителям, практичним психологам, батькам, визначають шляхи розвитку рефлексивних механізмів самосвідомості старшокласників, як необхідної умови ефективного професійного самовизначення.

Публікації автора:

  1. Становських З.Л. Роль рефлексії у формуванні професійної самоідентичності // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини / Редкол.: Н.І.Побірченко (гол.ред.) та інші, - К.: Науковий світ, 2002. – Вип. 3. – С. 123-129.

  2. Становських З.Л. Проблема особистісної підготовки майбутніх практичних психологів // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць: За ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського, - У 2-х ч. Ч.1. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. - С. 405-408.

  1. Становських З.Л. Психологічні проблеми професійного самовизначення сучасних старшокласників // Особистісно-орієнтована освіта: теорія і практика: Додаток до журналу “Педагогіка Житомирщини” / За заг. ред. Г.О.Балла і М.М.Заброцького. – Житомир, 2002. - С. 56-59.

  2. Становських З.Л. Актуальні питання професійного становлення особистості майбутніх практичних психологів // Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2002 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2002. - С. 49-52.

  3. Становських З.Л. Рефлексія в структурі процесу професійного самовизначення сучасних старшокласників // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К., П/П “ЕКМО”, 2004. - С. 208-219.

  4. Становських З.Л. Розвиток рефлексивної культури учнівської молоді //Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (8-10 квітня 2003 р.) – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – С.55-59.

  5. Становських З.Л. Рефлексія в структурі професійного самовизначення старшокласників // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Зб. наук. праць / За ред. І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало. – К., 2003. – С. 642-650.