Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Кучеровська Наталія Олександрівна. Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика. : Дис... канд. наук: 19.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Кучеровська Н.А. Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі реконструкції семантичного простору професійної свідомості психолога-практика. Робота містить теоретико методологічне обгрунтування та результати дослідження психосемантичної структури професійної свідомості психологів-практиків різного рівня професійної кваліфікації, а також розробку методу парадигмального семантичного диференціалу, призначеного для діагностики рівня професійної підготовки або ступеню професійної зрілості психологів-практиків.

Встановлено, що професійна свідомость висококваліфікованих фахівців у галузі психологічної практики характеризується високим рівнем структурованості та диференційованості системи уявлень щодо концептуальних та операційно-технологічних засад власної діяльності. Семантичний простір професійної свідомості менш кваліфікованих фахівців відзначається невисокою розмірністю та парадоксальністю змістового наповнення її основних концептів, що пояснюється відсутністю або недостатнім рівнем парадигмальної рефлексії.

Базові конструкти суб’єктивної класифікації підходів у психологічному консультуванні та психотерапії, що виокремлені в результаті побудови семантичного простору професійної свідомості психологів-практиків експертної групи, були покладені в основу методики парадигмального семантичного диференціалу.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, висвітлюються перспективи подальшого вивчення проблеми. Зокрема, результати дослідження уможливили такі висновки:

1. Підтверджується гіпотеза про залежність більш високого рівня структурованості та диференційованості системи уявлень про концептуальні та операціонально-технологічні засади власної діяльності від професійної кваліфікованості психолога-практика.

2. Семантична структура групової професійної свідомості, за даними, отриманими від групи психологів-експертів, відзначається чіткою диференційованістю та несперечливістю концептів і конструктів, що її утворюють. Найближчою до особистісно-професійних цінностей та найбільш прийнятною в плані раціонально-технологічних засобів для даної групи фахівців виявляється сукупність методів екзистенційно-гуманістичного напряму. Повноцінність або завершеність професійного самовизначення характеризується вираженою тенденцією до зближення ідеальних уявлень та реальних способів власної діяльності в галузі психологічної практики.

3. Семантичний простір професійної свідомості менш кваліфікованих фахівців характеризується невисокою розмірністю та парадоксальністю змістового наповнення її основних концептів. Розбіжності у змісті факторів, що описують специфіку практики психологічної допомоги, та характері класифікації об’єктів, окремі аспекти моделі психологічної практики, яка реалізується фахівцем, підтверджують висунуту нами гіпотезу про дезінтегрований характер співвідношення системи значень та системи рефлексивних дій стосовно цих значень.

4. Отримані дані дозволяють конкретизувати специфіку детермінації професійного вибору в практиці психологічної допомоги особистісними якостями психолога-практика: надання переваги жорстко формалізованим психотехнічним засобам, як, наприклад, техніка НЛП, перебуває в тісній залежності від наявності у психолога власних особистісних проблем, наслідком чого є переживання ним внутрішньої напруги та тривожності.

5. В основу розробленої в дисертації методики парадигмального семантичного диференціалу (ПСД) покладено базові конструкти суб’єктивної класифікації підходів у психологічному консультуванні та психотерапії, які виокремлено в ході побудови професійного семантичного простору групової свідомості психологів-практиків експертної групи. Стійкість цих когнітивних концептів підтверджується результатами міжфакторної кореляції за груповими даними, а також кореляцією індивідуальних та групових факторних структур. Зміст ПСД склали такі біполярні конструкти: 1) концепція орієнтована на суб’єктність чи об’єктність у трактуванні клієнта; 2) концепція зорієнтована / не зорієнтована на швидке досягнення психотерапевтичного ефекту; 3) концепція зорієнтована на ідеологію чи технологію методу; 4) концепція тяжіє до ідеалів класичної чи посткласичної раціональності; 5) концепція припускає / не припускає залученість психотерапевта; 6) концепція є новаторською чи традиціоналістською; 7) концепція зорієнтована на досягнення гомеостазу чи на розвиток.

6. Валідність методики парадигмального семантичного диференціалу підтверджується експериментальним дослідженням атрибутування психологами стилю психотерапевтичного дискурсу. Спираючись на дані засади, можна рекомендувати методику ПСД в якості вимірювального інструмента для незалежного оцінювання професійної підготовки або ступеня професійної зрілості психологів-практиків як в умовах університетської освіти, так і під час проходження кваліфікаційної атестації.

7. Професійна мотивація вітчизняних психологів-практиків характеризується: пріоритетом гностичних (інтелектуальних) цінностей, спрямованістю до іншої людини, відмовою від позиції домінування та пошуком глибинних етичних засад професійної діяльності (на противагу демонстративності, агресивності та негативу). Специфічність їх внутрішньої етичної позиції визначається орієнтацією своїх практичних дій на сприяння розвитку іншої людини, як очікуваного результату. Водночас спостерігається відсутність безпосередніх зв’язків між етичною проблематикою, представленою в глибинних структурах професійної свідомості, та змістом психотерапевтичних парадигм, прийнятих вітчизняною психологічною спільнотою. Сутність вказаної проблематики вбачається в тому, що вітчизняні психологи змушені адаптуватися до професійної діяльності, ціннісні змісти якої походять, в основному, від інших культурних орієнтацій та традицій, в той час як їхня свідомість тяжіє до соціокультурних цінностей етичного персоналізму.

Публікації автора:

  1. Кучеровская Н.А. Профессиональное сознание психолога-практика как предмет исследования // Журнал практикующего психолога. Выпуск 7. 2001. – С. 84-94.

  2. Кучеровская Н.А. Становление профессионального самосознания психолога-практика: обоснование подхода // Феноменологія щирості. Збірник матеріалів конференції / За загальною редакцією І.А. Слободянюка. Вінниця: «Поділля-2000». 2002 – С. 286-292.

  3. Бондаренко А.Ф., Кучеровская Н.А. Задачи исследования профессионального сознания психолога-практика / Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 лютого 2003). Тернопіль. 2003 – С. 3-10.

  4. Кучеровская Н.А. Экспериментальное исследование психосемантической структуры профессионального сознания практикующих психологов // Журнал практикующего психолога. Выпуск 9. 2003. – С. 97-115.

  5. Кучеровская Н.А. Экспериментальное исследование профессиональных представлений психологов о практике психологической помощи (психосемантический подход) // Журнал практикующего психолога. Выпуск 10. 2004. – С. 106-126.

  6. Бондаренко О.Ф., Кучеровська Н.О. Контент-аналіз структури професійної мотивації практикуючих психологів // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Матеріали методологічного семінару АПН України16 грудня 2004 року / За ред. академіка С.Д.Максименка. – К., 2005. – С. 614-619.

  7. Кучеровская Н.А. Исследование распознавания психологами стилистики психотерапевтического дискурса // Вісник ХНУ. Випуск 32. № 653. 2005. - С. 132-135.

  8. Кучеровская Н.А. Понятие и проблема профессионального сознания: подходы и методы // Журнал практикующего психолога. 2006. Вып. 12. – С. 87-99.

  9. Bondarenko A.F., Kucherovska N.A. Professional Self-Awareness of Post-Soviet Practicing Psychologists (psychosemantic approach): Proceedings of the 26-th International Congress on Applied Psychology. Athens. 2006.