Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


200. Гумницька Тетяна Миколаївна. Психопатологічні порушення у хворих на аліментарно-обмінне ожиріння. (Клініка, діагностика, принципи психотерапії): дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2004. : табл.Анотація до роботи:

Гумницька Т.М. Психопатологічні порушення у хворих на аліментарно-обмінне ожиріння. (клініка, діагностика, принципи психотерапії) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, – Харків, 2004.

В дисертації проведено вивчення клінічної феноменології психопатологічних порушень у хворих страждаючих на аліментарно-обмінне ожиріння, розроблені диференційовані схеми психотерапії і визначений вплив психотерапевтичної тактики на ефективність комплексної терапії цієї групи хворих.

Обстежено 112 хворих з аліментарно-обмінним ожирінням з використанням клініко-анамнестичних даних, дослідження неврологічного і психічного статусів, дослідження вегетативної нервової системи, психологічних методів, електрофізіологічне дослідження. В роботі проведене комплексне обстеження з використанням психологічних методів і вивчений вплив психопатологічних змін на клінічну картину ожиріння. Проведений кореляційний аналіз психопатологічних і клініко-електрофізіологічних змін при аліментарно-обмінному ожирінні. Вивчено значення надлишкової ваги в структурі психосоматичних розладів. Вивчена ефективність емоційно-стресової терапії при різних формах надлишкової ваги в обстеженої категорії хворих.

В результаті проведеного дослідження розроблені критерії психологічної діагностики хворих на аліментарно-обмінне ожиріння, а також комплекс терапії з включенням емоційно-стресового психотерапевтичного впливу, що на практиці дозволить збільшити ефективність допомоги даній категорії хворих. Розроблені критерії діагностики і лікування дають можливість запропонувати ряд практичних рекомендацій для впровадження в практичну діяльність лікувально-профілактичних установ.

 1. У дисертаційній роботі наведене теоретичне обґрунтування і нове рішення задачі, що складається у вивченні психопатологічних проявів при аліментарно-обмінному ожирінні і розробці адекватної комплексної корекції виявлених порушень.

 2. Ведучими психопатологічними синдромами у хворих на надлишкову вагу та аліментарно-обмінне ожиріння були депресивний (22%), астено-депресивний (13%), астенічний і тривожно-депресивний (11%) синдроми з компенсаторними проявами у вигляді патологічного потягу до надлишкового прийому їжі і, як наслідок, збільшенні проявів аліментарно-обмінного ожиріння.

 3. У хворих на аліментарно-обмінне ожиріння встановлені соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи з поразкою серцево-судинної системи (100%), дихальної (73,6%) шлунково-кишкової системи (80,0%) з перевагою клінічних проявів симпатикотонії (48%), а також перманентних (45%) і пароксизмальних (34%) розладів.

 4. За даними експериментально-психологічного дослідження встановлена перевага особистісних акцентуацій у вигляді загального астенічного напрямку особистісного реагування (86%) і формування харчової залежності до форми останнього. Високий рівень особистісних змін викликає необхідність включати в комплекс обстеження хворих на аліментарно-обмінне ожиріння відповідні методики психодіагностичного дослідження.

 5. Виявлені електрофізіологічні зміни характеризують порушення біоелектричної активності, що свідчить про нейродинамічні порушення функції церебральних структур на стовбуровому рівні у виді гіперсинхронізації ритму (63%), пароксизмальної активності (35%), десинхронізації фона (73,8%), що, цілком ймовірно, зв'язано з дисбалансом активуючих впливів у різних підсистемах діенцефальних структур головного мозку. Наявність порушень на ЕЕГ викликає необхідність використання в обстеженні цих хворих нейрофізіологічного дослідження.

 6. Розроблено комплексну методику психотерапії та корекції харчування на основі скерованості за патогенетичними механізмами формування харчової залежності, що дозволяє в 78% поліпшити показники медичної і соціальної ефективності і підвищити рівень якості життя хворих на аліментарно-обмінне ожиріння.

 7. Встановлено високу ефективність сполучення гіпносугестивної і емоційно-стресової психотерапії в комплексному лікуванні хворих на аліментарно-обмінне ожиріння у 83,6% випадків.

Публікації автора:

 1. Михайлов Б.В., Гумницкая Т.Н. Психопатологические нарушения и их психотерапия у больных с алиментарно-обменным ожирением /Архів психіатрії, № 4 (27), 2001. – с. 91-93. (Дисертантом особисто вивчені психопатологічні порушення при ожирінні та проведений аналіз психотерапевтичного впливу)

 2. Гумницька Т.М. Комплексна дієто- та психотерапія ожиріння. /Український вісник психоневрології, Том 10, вип. 1 (30), 2002. – с. 109-111.

 3. Гумницкая Т.Н. Клиническая характеристика больных с алиментарно-обменным ожирением. /Архів психіатрії, № 3 (30), 2002. – с. 111-114.

 4. Гумницкая Т.Н. Принципы психотерапевтической коррекции при ожирении. /Український вісник психоневрології, том 10 вип. 1 (30) (додаток), 2002, матер. ІІ Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України. – с. 173-174.

 1. Гумницька Т.М. Клініка, діагностика та принципи терапії порушень психічної сфери у хворих з надлишковою масою тіла. /Український вісник психоневрології, Том 11, вип. 1 (34), 2003. – с. 77-81.

 2. Гумницкая Т.Н. Применение психотерапии в комплексном лечении ожирения. /Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології. Мат. Наук-практ. конф. 3-5 жовтня 2002 року, Чернівці, 2002 р.

 3. Михайлов Б.В., Гумницька Т.М. Використання психотерапії в комплексному лікуванні ожиріння. /Методичні рекомендації, Харків, 2002. – 39 с. ( Дисертантом особисто розроблені методики раціонального харчування при надлишковій масі тіла, запропоновані методи та вивчений вплив психотерапії в комплексному лікуванні ожиріння).