Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Яковлева Наталія Валеріївна. Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення іноземної мови: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003.Анотація до роботи:

Яковлева Н.В. Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення іноземної мови. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2003.

Дисертація присвячена виявленню психолого-педагогічних умов подолання комунікативних бар'єрів у студентів першого курсу при вивченні іноземної мови та створенні програми діяльності по реалізації виявлених умов.

В роботі представлений аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми психологічних бар'єрів у спілкуванні; розкрита специфіка вивчення іноземної мови та ознаки і фактори виникнення комунікативних бар'єрів в цьому процесі; емпірично досліджено особливості прояву комунікативних бар'єрів та чинники їх виникнення в процесі вивчення іноземної мови студентами першого курсу. Виявлено психолого-педагогічні умови подолання і попередження комунікативних бар'єрів: підвищення навчальної мотивації, оволодіння навичками спілкування, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в групі.

Теоретично обґрунтована та апробована програма колективно-розподіленої діяльності з елементами психотренінгу, яка спрямована на реалізацію виявлених психолого-педагогічних умов подолання комунікативних бар'єрів. Завдяки кількісному і якісному аналізу результатів дослідження їх врахування при розробці спеціальної програми, її експериментальної перевірки доведено ефективність та необхідність її включення у навчальний процес як засобу профілактики комунікативних бар’єрів і підвищення на цій основі якості оволодіння студентами іноземною мовою, а водночас і їх особистісного зростання загалом.

В дисертації підведено теоретичне узагальнення і практичне розв’язання проблеми визначення психолого-педагогічних умов подолання комунікативних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови, яке полягає в уточненні і конкретизації поняття “комунікативний бар’єр” при вивченні іноземної мови; виявленні факторів виникнення і видів комунікативних бар’єрів; емпіричному дослідженні особливостей прояву комунікативних бар’єрів і причин їх виникнення в процесі вивчення іноземної мови студентами першого курсу; виявленні психолого-педагогічних умов подолання комунікативних бар’єрів у навчанні студентами іноземної мови, а також створенні й апробації програми колективно-розподіленої діяльності з елементами психотренінгу з реалізації умов подолання то попередження комунікативних бар’єрів.

 1. Зниження ефективності засвоєння іноземної мови часто зумовлюється комунікативними бар’єрами, під якими ми розуміємо психологічне явище, що виявляється у вигляді зовнішніх і внутрішніх ознак тривожності і призводить до блокування ефективного спілкування у процесі вивчення іноземної мови, що спричиняється недостатньою мотивованістю навчання, неадекватною самооцінкою, несприятливою атмосферою та відсутністю навичок, необхідних для реалізації процесу спілкування.

 2. На виникнення комунікативних бар’єрів при вивченні іноземної мови впливають переважно мотиваційні (відсутність чи спотворення мотивації спілкування, незначущість діяльності для досягнення цілей, неадекватність самооцінки і рівня домагань), операційні (відсутність чи недостатність засобів, необхідних для реалізації процесу спілкування) і соціально-психологічні (відсутність оптимального психологічного клімату в групі) фактори, які й обумовлюють відповідні типи бар’єрів.

 3. Студенти першого курсу на початкових етапах вивчення іноземної мови часто відчувають несприятливий психічний стан, який виступає у різних проявах тривожності, що свідчать про наявність комунікативних бар’єрів у спілкуванні з викладачем і групою.

 4. Висока тривожність у студентів першого курсу на заняттях з іноземної мови корелює з неадекватним рівнем домагань, неадекватною самооцінкою і низькою успішністю. За суб’єктивними оцінками студентів вона виникає найчастіше в ситуаціях скутості, сором’язливості перед викладачем, страху аудиторії, невміння застосовувати свої знання в спілкуванні, при відсутності зворотного позитивного зв”язку з викладачем. Різні типи комунікативних бар’єрів в ситуаціях спілкування взаємозумовлені.

 5. Попередженню і подоланню комунікативних бар’єрів у спілкуванні студентів-першокурсників пр вивченні іноземної мови сприяють наступні психолого-педагогічні умови:

створення сприятливого психологічного клімату в студентській групі;

підвищення навчальної мотивації;

формування навичок спілкування.

 1. Реалізація психолого-педагогічних умов подолання і попередження комунікативних бар’єрів у першокурсників у процесі вивчення іноземної мови відбувається успішно при організації колективно-розподіленої діяльності на заняттях з використанням елементів психотренінгу.

 2. Колективно-розподілена діяльність, основними ознаками якої є: усвідомлення мети діяльності як єдиної і значущої, що вимагає об’єднання зусиль кожного члена групи; розподіл функцій і обов’язків між учасниками діяльності, встановлення відносин, взаємопов’язаності та взаємовідповідальності при виконанні роботи; здійснення контролю, корекції і оцінки діяльності не лише педагогом, але й членами групи, які сприяють формуванню у студентів впевненості у своїх можливостях і коригують самооцінку та рівень домагань, знижують рівень тривожності як показник наявності комунікативних бар’єрів, що в результаті, сприяє підвищенню академічної успішності.

 3. Використання в контексті колективно-розподіленої діяльності при вивченні іноземної мови елементів психотренінгу сприяє розвиткові діалогічної рівнопартнерської позиції у спілкуванні, оволодінню навичками спілкування, розширенню і збагаченню комунікативної сфери особистості загалом, подоланню скутості і напруження у спілкуванні, створенню сприятливого психологічного клімату у групі, розвитку у студентів суб'єктних характеристик, творчого підходу до вивчення іноземної мови

 4. Окремі методики і впливи, що застосовуються викладачем з метою усунення комунікативного бар’єру певного типу, викликали зняття інших, що свідчить про взаємообумовленість виникнення комунікативних бар’єрів, а також про ефективність авторської програми колективно-розподіленої діяльності з елементами психотренінгу з реалізації психолого-педагогічних умов попередження і подолання комунікативних бар’єрів при вивченні іноземної мови студентами першого курсу.

Проведене дослідження подолання комунікативних бар’єрів при вивченні іноземної мови не вичерпує всіх аспектів проблем. Більшої уваги вимагає вивчення особливостей прояву комунікативних бар’єрів у студентів з різними когнітивними стилями особистості, підготовка викладачів іноземної мови до здійснення колективно-розподіленої діяльності з елементами психотренінгу. Ці та інші напрямки проблеми і будуть предметом нашої подальшої роботи.

Публікації автора:

 1. Яковлева Н.В. Деякi особливостi виявлення комунiкативних бар’єрiв у процесi вивчення iноземної мови // Психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 11. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – С. 360 – 366.

 2. Яковлева Н.В. Причины возникновения коммуникативных барьеров в процессе изучения иностранных языков // Психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 14. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – С. 305 – 310.

 3. Яковлева Н.В. Организация коллективной деятельности с целью преодоления коммуникативных барьеров в процессе изучения иностранного языка // Психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 17. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – С. 307 – 312.

 4. Яковлева Н.В. Науково-теоретичнi пiдходи до вивчання проблеми комунiкативних бар'єрів // Зб.наук.пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д.- К.,2002. –Т.ІV, ч. 5-С.290-295.

 5. Яковлева Н.В. Дослiдження психiчного стану студентiв з метою виявлення комунiкативних бар'єрів у процесі вивченя іноземної мови // Актуальні проблеми психології. Том.V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. Частина 1./ За ред. Максименка С.Д.-К.: Нора-прінт, 2002. –С.137-141.

 6. Яковлева Н.В. Некоторые аспекты взаимодействия преподавателя и учебной группы // Вiсник Луганського державного педагогiчного унiверситету iменi Тараса Шевченка. – Луганськ, 1999. – № 1. – С. 136 – 141.

 7. Яковлева Н.В. Научно-теоретические подходы к изучению проблемы барьеров коммуникации // Спадкоємність та інновації в українській психологічній науці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. – Київ – Хмельницький – Кам'янець-Подільський: КДПУ, 2002. - С. 42-48.

Анотації