Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Колодич Оксана Богданівна. Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей із ЗПР в процесі вивчення англійської мови : дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - К., 2005.Анотація до роботи:

Колодич О.Б. Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей із ЗПР у процесі вивчення англійської мови. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2004.

Дисертація містить результати теоретико-експериментального дослідження проблеми формування мовленнєвої компетентності в учнів третіх класів із затримкою психічного розвитку, яке здійснювалося в умовах соціально-психологічного тренінгу в процесі вивчення англійської мови, та порівняльний аналіз із формуванням вказаної компетентності в учнів других класів з нормальним психо-фізичним розвитком середніх загальноосвітніх шкіл.

З’ясована сутність психолого-педагогічних умов формування мовленнєвої компетентності у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР, визначені та вивчені її структурні компоненти (емоційний, гностичний та конативний), в яких відбулися позитивні зміни. При цьому йдеться, насамперед, про розвиток тих компонентів компетентності, які пов’язані з глибинними емоційними характеристиками спілкування.

Розроблено соціально-психологічний тренінг для учнів молодшого шкільного віку із ЗПР, спрямований на формування мовленнєвої компетентності у процесі вивчення англійської мови, підвищення рівня мовленнєвої компетентності, доведено ефективність його використання.

Публікації автора:

  1. Колодич О.Б. Актуальні питання розвитку комунікативної компетентності студентів педагогічних вузів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наукових праць. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – С. 66-69.

  2. Колодич О.Б. Сучасні підходи до оволодіння мовленнєвою діяльністю // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: Зб. наук. статей учасників Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 груд. 2003 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – С. 418-422.

  3. Колодич О.Б. Проблеми формування мовленнєвих умінь у молодших школярів із нормальним психофізичним розвитком та у їхніх однолітків із затримкою психічного розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 5 / За ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук. світ, 2004. – С. 231-234.

  4. Колодич О.Б. Сучасні підходи до вивчення мовленнєвої діяльності // Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України / За ред. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна преса. - № 4 (45) 2004. – С. 55-60.

  5. Колодич О.Б. Три форми мови як спосіб мовленнєвої компетентності // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. - № 1 (25). – 315 с.

Анотації