Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Лисенко Світлана Андріївна. Психолого-педагогічна підготовка вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Лисенко С. А. Психолого-педагогічна підготовка вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ – початок

ХХ ст.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації досліджено витоки, зміст, методи та форми психолого-педагогічної підготовки вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в Україні у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. На основі аналізу конкретно-історичних умов та широкої джерельної бази схарактеризовано мету, принципи та напрямки психолого-педагогічної підготовки на курсах різних типів, науково обґрунтовано етапи її здійснення (перший (1860-1874 рр.) – становлення психолого-педагогічної підготовки вчителів початкового навчання; другий (1875-1885 рр.) – вдосконалення означеної підготовки; третій (1886-1899 рр.) – нерівномірний розвиток психолого-педагогічної підготовки вчителів початкового навчання; четвертий (1900-1917 рр.) – інтенсивний розвиток психолого-педагогічної підготовки вчителів).

Виявлено і проаналізовано основні методи та організаційні форми психолого-педагогічної підготовки вчителів на педагогічних курсах досліджуваного періоду. Виокремлено позитивний досвід та накреслено можливості його творчого використання в сучасній педагогічній освіті. Введено до наукового обігу значну кількість невідомих і маловідомих архівних документів, окремих фактів, положень, які пов’язані з психолого-педагогічною підготовкою вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Публікації автора:

1. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Лисенко С. А. Середні загальноосвітні заклади як основа підготовки вчителів початкової школи на Слобожанщині у ХІХ столітті / С. А. Лисенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. – К. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 32. – С. 176 – 181.

2. Лисенко С. А. Педагогічні курси на Слобожанщині – один з напрямків підготовки вчителів початкової освіти у другій половині ХІХ ст. / С. А. Лисенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. – К. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 33. – С. 225 – 229.

3. Лисенко С. А. Роль гімназій у підготовці вчителів початкової освіти на Слобожанщині у ХІХ столітті / С. А. Лисенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х., 2005. – Вип. 22. – С. 86 – 91.

4. Лисенко С. А. Глобалізація освіти як передумова підготовки вчителів початкової школи на Слобожанщині (до середини ХІХ століття) / С. А. Лисенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну та мистецтв. – Х., 2005. – № 6. –

С. 21 – 27.

5. Лисенко С. А. Проблеми управління системою підготовки педагогічних кадрів для початкової школи (середина ХІХ – початок ХХ століття) / С. А. Лисенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2005. – Вип. ХХVІІ. – С. 26 – 32.

ІІ. Матеріали конференцій:

1. Лисенко С. А. Об’єктивні та суб’єктивні фактори підготовки викладачів вищої школи щодо реалізації цілей Болонського процесу: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті приєднання України до європейського простору вищої освіти”], (Судак, 20-22 травня 2004 р.) / Міжрегіон. акад. управ. персон. – К.: Міжрегіон. акад. управ. персон., 2004. – С. 62 – 70.

2. Лисенко С. А. Методологічно-педагогічні основи студентського самоврядування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні”], (Харків, 1 лютого 2002 р.) / М-во осв. і науки України, Ін-т вищ. осв. АПН України, Нар. укр. акад. – Х.: Нар. укр. акад., 2002. – С. 152 – 155.

3. Лисенко С. А. Виховна діяльність як основа соціалізації студентської молоді: матеріали Харків. обл. V ювіл. наук.-практ. конф. [“Виховна робота як фактор гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу”], (Харків, 25 лютого – 3 березня 2004 р.) / Головне упр. осв. і науки Харк. обл. держ. адміністр. – Х.: Головне упр. осв. і науки Харк. обл. держ. адміністр., 2004. – С. 153 – 159.

Анотації