Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Гречко Леся Миколаївна. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання : Дис... канд. наук: 19.00.08 - 2009.Анотація до роботи:

Гречко Л.М. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. – Кам’янець-Подільський державний університет. – Кам’янець-Подільський, 2008.

Робота присвячена дослідженню проблеми інтеграції дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку. Теоретично проаналізована проблема психологічного супроводу в умовах інтегрованого навчання дітей з вадами психофізичного розвитку. Визначені й вивчені особливості соціальної ситуації розвитку дітей з психофізичними вадами. Визначені шляхи оптимізації соціальної ситуації розвитку дітей з психофізичними вадами в процесі психологічного супроводу в умовах інтегрованого навчання. Розроблена та апробована модель психологічного супроводу навчання з інтегрованими учнями.

Результати нашого дослідження переконливо доводять, що психологічний супровід молодших школярів з вадами у психофізичному розвитку має здійснюватися за такими напрямками: надання психокорекційної та психопрофілактичної допомоги дитині за індивідуальною програмою, складеною на підставі всебічного діагностичного обстеження; пояснення педагогам і батькам специфіки психічного розвитку дитини з тим чи іншим видом дизонтогенезу; психологічне консультування батьків; забезпечення сприятливого психологічного клімату в інтегрованому класі.

Теоретичне та експериментальне вивчення проблеми організації психологічного супроводу молодших школярів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання дозволяє зробити наступні
висновки.

 1. Соціальна ситуація розвитку дітей молодшого шкільного віку з психофізичними вадами виявляється деформованою. Виразність та якість цієї деформації залежить, з одного боку, від структури дефекту, а з іншого – від особливостей організації соціального середовища, побудови взаємин у родині, з педагогами та однолітками, від умов навчання дитини.

 2. Для забезпечення оптимального психічного розвитку, соціально-психологічного комфорту в інтегрованому середовищі навчання дітей з психофізичними вадами потребує психологічного супроводу. Психологічний супровід є невід’ємною складовою комплексної психолого-медико-
  педагогічної підтримки і передбачає врахування особливостей психічного
  розвитку при організації психокорекційного й психопрофілактичного впливу з метою успішної адаптації у відповідному соціальному середовищі дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Психологічний супровід навчання дитини з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання передбачає не лише сприяння психічному розвитку, а й роботу з найближчим соціальним оточенням, спрямовану на формування в учасників педагогічного процесу позитивних установок щодо взаємодії з такою дитиною.

 3. Аналіз результатів констатувального дослідження дозволив виділити спільні психологічні особливості учнів з психофізичними вадами, які зумовлюють шкільну дезадаптацію:

– недостатність інтелектуального розвитку у поєднанні з парціальним порушенням окремих пізнавальних функцій, що проявлялось у труднощах виконання завдань, які вимагали довільності психічних процесів, встановлення причиново-наслідкових зв’язків, узагальнень, самостійності, гнучкості мислення, швидкої виснажливості;

– низький соціальний статус;

– високий рівень тривожності;

– низький рівень довільності як у розумовій діяльності, так і в поведінці;

– неадекватність самооцінки;

– незрілість мотиваційної сфери;

– переживання комплексу неповноцінності; наявність внутрішніх конфліктних переживань; фрустрація потреб; схильність до використання неадекватних механізмів психологічного захисту.

 1. Ефективність психологічного супроводу навчання молодших школярів з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання забезпечується, передусім, комплексною диференціальною діагностикою. Диференціальна діагностика дитини з психофізичними вадами має бути спрямована на виявлення особливостей її пізнавальної діяльності, своєрідності емоційно-вольової та мотиваційно-потребової сфер, на визначення її соціального статусу, взаємин у родині та шкільному колективі.

 2. Одержані результати експериментального дослідження засвідчують, що психологічний супровід навчання молодших школярів з вадами психофізичного розвитку має здійснюватись за чітко окресленими напрямами. Це, перш за все: надання дитині в процесі навчання психокорекційної та психопрофілактичної допомоги за індивідуальною програмою, складеною на основі всебічного діагностичного обстеження; пояснення педагогам і батькам специфіки психічного розвитку дитини з тим чи іншим видом дизонтогенезу; психологічне консультування батьків; забезпечення сприятливого психологічного клімату в інтегрованому класі.

6. Теоретико-узагальнюючий аналіз проблеми та одержані результати констатувального експерименту дозволили розробити та апробувати модель психокорекційної роботи, яка проводилася в процесі інтегрованого навчання і базувалася на визначенні та врахуванні особливостей, властивих учням з психофізичними вадами, інтегрованими у масові школи: спільних для всіх учнів; типових для певного діагнозу; своєрідних для кожної дитини.

  1. Розроблена модель передбачала проведення психологічної корекції за чітко визначеними напрямами:

  - Корекція пізнавальної сфери – усунення або зменшення виразності недостатності інтелектуального розвитку та парціальних порушень окремих пізнавальних функцій на основі розвитку усвідомленості й довільності психічних функцій;

  - Корекція емоційно-вольової сфери за рахунок створення умов для регулювання негативних емоційних переживань, диференціації і усвідомлення емоційних станів; формування навичок довільної регуляції поведінкою; подолання комплексу неповноцінності, внутрішніх конфліктних переживань;

  - Формування позитивної «Я-концепції» на основі розвитку самопізнання, самоприйняття, саморегуляції; формування адекватної самооцінки; формування адекватних механізмів психологічного захисту.

  8. В процесі дослідження доведено, що з метою перенесення досягнень психологічного впливу в діяльність та поведінку дитини, корекційна робота повинна узгоджуватися з навчально-виховною. Узгодження передбачає використання програмового навчального матеріалу під час корекційних занять, на етапі закріплення сформованих розумових дій та операцій та тісну взаємодію з учителем, який створює у класі атмосферу підтримки і стимуляції тих психологічних новоутворень, що були сформовані у дитини психологом.

  9. Результати дослідження засвідчили, що успішність впровадження описаної моделі психологічного супроводу учнів з психофізичними вадами значною мірою залежить від організації відповідного соціального середовища. З цією метою психологу необхідно проводити з педагогами й учнями інтегрованого класу спеціальні тренінги, спрямовані на формування позитивних установок щодо взаємин з дітьми, які мають вади розвитку.

  10. Ефективність розробленої програми психокорекційного впливу доведена шляхом порівняння динаміки змін у пізнавальній та емоційно-вольовій сферах учнів з психофізичними вадами контрольної та експериментальної груп. На відміну від контрольної, у дітей експериментальної групи після реалізації психокорекційної програми відзначені статистично достовірні показники оптимізації психічного розвитку та соціальної адаптованості. Зокрема, зафіксовано підвищення рівня інтелектуального розвитку, покращення взаємин з однокласниками, усунення проблем емоційного характеру.

  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми психологічного супроводу навчання учнів з психофізичними вадами в умовах інтегрованого середовища. Перспективи вбачаються в розробці змісту й методів підтримки поступального розвитку учнів з психофізичними вадами в підлітковому віці та профілактики можливих його ускладнень; дослідженні особливостей організації психологічного супроводу навчання дітей з психофізичними вадами залежно від типу дизонтогенезу.

Публікації автора:

 1. Гречко Л.М. Психологічний аналіз причин неуспішності у навчанні як умова виявлення дітей з відхиленнями у розвитку // Імідж сучасного педагога: Науково-практичний освітньо-популярний часопис. – Вип. 8-9 – Полтава – 2004. – С.54–56.

 2. Гречко Л.М. Якісний аналіз інтелекту молодших школярів з вадами розумового та мовленнєвого розвитку // Педагогічне Поділля. Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна - Вип. 4 – Кам’янець-Подільський – 2005. – С.265–273.

 3. Матвєєва М.П., Гречко Л.М. Діагностичні можливості інтелектуальної шкали Д.Векслера // Практична психологія і соціальна робота. – № 9. – К., 2005.– С.39–49.

 4. Гречко Л.М. Соціальна ситуація розвитку дітей з психофізичними вадами в різних типах закладів // Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки. Зб. наук. праць – Херсон – 2005. – С. 52–56.

 5. Гречко Л.М. Готовність сучасних шкіл України до практичного розв’язання проблеми інтеграції // Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 5 – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. – С.13–18.

 6. Гречко Л.М. Психологічний супровід дітей з вадами психофізичного розвитку в загальноосвітній школі // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна: Вип.6. – Кам’янець-Подільский – 2006. – С.247–250.

 7. Гречко Л.М. Особливості роботи психолога з батьками інтегрованої дитини // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. Вип. 5.– Кам’янець-Подільський – 2006. – С.99– 100.

 8. Гречко Л.М. Проблеми практичної інтеграції дітей з вадами психофізичного розвитку в різних типах закладів // Церква, сім’я і школа у розв’язанні проблем виховання підростаючого покоління: Матеріали науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 232–236.

 9. Гречко Л.М. Психологічне обстеження дітей з психофізичними вадами в умовах інтегрованого навчання // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна: Вип. 7. – Кам’янець-Подільський – 2007. – С.266–269.

 10. Гречко Л.М. Методи дослідження особистості учнів з
  психофізичними вадами в умовах інклюзивної освіти // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Вип. 6.– Кам’янець-Подільський – 2006.– С. 105-106.