Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Прасол Дмитро Вікторович. Психологічні засади підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Прасол Д. В. Психологічні засади підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Київ, 2009.

У дисертації на емпіричному рівні досліджуються особливості формування психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності. Проаналізовані специфіка прогностичної діяльності керівників загальноосвітніх закладів, її місце в управлінській діяльності керівників. Розроблено теоретичну модель досліджуваної готовності, визначені компоненти психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності (гностичний, мотиваційний, операційний, особистісний). Вивчені індивідуальні властивості (які входять до складу визначених компонентів), що зумовлюють успішність прогностичної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчені рівні успішності прогностичної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано розподіл керівників навчальних закладів як за рівнями успішності прогностичної діяльності, так і за соціально-демографічними показниками.

Розроблено і апробовано програму психологічної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності. Визначені психологічні умови формування готовності керівників загальноосвітніх закладів до прогностичної діяльності в системі післядипломної освіти.

Психологічними засадами розвитку готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності є: зміст (сукупність знань про прогностичну діяльність), чинники (сукупність якостей, які впливають на успішність прогностичної діяльності), засоби (навчальний семінар-тренінг, який базувався на різноманітних методах навчання – міні-лекціях, дискусіях, рольових іграх, психологічні вправах та завданнях), умови (організаційні та змістові).

За результатами проведеного дослідження зроблені наступні висновки.

   1. У сучасному динамічному суспільстві керівники закладів оперативно вирішують складні завдання, тому однією з найгостріших проблем їх практичного сьогодення є розробка та прийняття рішень в умовах значного підвищення їхньої самостійності, що вимагає успішної прогностичної діяльності.

   2. Прогностична діяльність є специфічною складовою діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу, яка здійснює визначення та аналіз альтернативних варіантів дій у певній ситуації, а також їх оцінку та вибір найбільш доцільного варіанту розв’язання проблеми і досягнення поставленої мети. Вона пов’язана з передбаченням розвитку об’єктів та суб’єктів управління на перспективу і здійснюється шляхом розробки припущень щодо імовірних тенденцій процесу та можливих результатів тих чи інших проектів. Для її успішності важливу роль відіграють суб’єктивні фактори, пов’язані з індивідуальними психологічними властивостями керівника.

   3. Запропоновано теоретичну модель психологічної готовності до прогностичної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, в якій визначені чотири компоненти (гностичний, мотиваційний, операційний, особистісний) та відповідні елементи (якості).

   4. Розроблена методика вивчення рівня успішності прогностичної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів – «Незавершені ситуації», яка включає в себе завдання різної складності, що вимагають вирішення незавершених (або невизначених) ситуацій. Відповідно до результатів дослідження за методикою виділені три групи керівників: низького, середнього та високого рівнів успішності прогностичної діяльності.

   5. Результати експериментального дослідження довели, що переважна більшість керівників закладів (74,0 %) знаходяться на середньому рівні успішності прогностичної діяльності. Кількість керівників з низьким рівнем успішності склала 6,4 % досліджених. Лише 19,6 % керівників загальноосвітніх навчальних закладів виявили високий рівень успішності прогностичної діяльності.

   6. Емпіричне дослідження визначених на рівні теоретичної моделі компонентів і елементів готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності підтвердило їх статистичну значущість як таких, що зумовлюють її успішність. Встановлено позитивний взаємозв’язок з успішністю прогностичної діяльності таких якостей, як наявність знань керівника про прогностичну діяльність, мотивованість до прогностичної діяльності, наявність умінь і навичок прогностичної діяльності, лабільність мислення, креативність мислення, аналітико-синтетичний тип мислення, рефлексивні здібності, мотивація на успіх.

   7. Розроблена програма підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів, метою якої є озброєння керівників знаннями з прогностичної діяльності, формування мотивації до прогностичної діяльності, формування та розвиток у керівників навчальних закладів відповідних властивостей, вироблення необхідних умінь і навичок.

   8. Визначено психологічні засади розвитку готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності: зміст (сукупність знань про прогностичну діяльність), чинники (сукупність якостей, які впливають на успішність прогностичної діяльності), засоби (навчальний семінар-тренінг, який базується на різноманітних методах навчання – міні-лекціях, дискусіях, рольових іграх, психологічні вправах та завданнях), умови. Доведено, що впровадження експериментальної програми підготовки керівників до прогностичної діяльності буде ефективним при реалізації наступних умов:

   1) організаційні умови: виділення проблеми формування готовності до прогностичної діяльності в окремий напрямок професійної підготовки керівників загальноосвітніх закладів; розробка відповідного змісту програми психологічної підготовки керівників до прогностичної діяльності; визначення і апробація відповідних психологічних засобів, які забезпечують підвищення рівня психологічної підготовленості керівників до прогностичної діяльності; створення сприятливої позитивної атмосфери в процесі активного навчання керівників закладів, організація ефективної взаємодії учасників програми психологічної підготовки до прогностичної діяльності та засвоєння ними відповідних методів і прийомів, які сприяють успішності прогностичної діяльності;

   2) змістові: усвідомлення керівниками необхідності підготовки до прогностичної діяльності; поглиблення психологічних знань керівників про сутність прогностичної діяльності, визначення вимог до особистості керівника закладу, необхідних для успішної прогностичної діяльності; формування позитивної мотивації до прогностичної діяльності, її місця в управлінні навчальною організацією; розвиток у процесі післядипломного навчання необхідних для прогностичної діяльності психологічних якостей, умінь і навичок у керівників навчальних закладів.

     1. Аналіз показників розвитку компонентів і елементів готовності до прогностичної діяльності до і після реалізації програми психологічної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів підтвердив позитивний прогрес в експериментальній групі у порівнянні з контрольною, що доводить адекватність розробленої програми завданню удосконалення підготовки керівників до прогностичної діяльності.

     Таким чином, результати емпіричного дослідження та реалізація формуючого експерименту підтвердили висунуту гіпотезу про значимість виділених компонентів психологічної готовності керівників для успішності прогностичної діяльності та відповідність розробленої програми поставленому завданню.

     Проведене дисертаційне дослідження не претендує на всебічне висвітлення проблеми психологічних особливостей, засобів і умов підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності у системі післядипломної освіти. Перспективи подальшого дослідження проблеми автор вбачає у: 1) підготовці практичних психологів до надання психологічної допомоги керівникам загальноосвітніх навчальних закладів під час прогностичної діяльності; 2) у розробці психолого-управлінського консультування керівників загальноосвітніх закладів з проблем реалізації прогностичної діяльності; 3) у запровадженні програми психологічної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності у нормативний зміст післядипломної освіти керівних кадрів.

Публікації автора:

 1. Прасол Д. В. Антиципаційні здібності у менеджерів освіти / Д. В. Прасол // Наукові записки Інституту психології Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – С. 268–273.

 2. Прасол Д. В. Соціально-психологічні чинники вироблення і прийняття управлінських рішень / Д. В. Прасол // Соціальна психологія. – 2006. – № 2 (16). – С. 128–133.

 3. Прасол Д. В. Структура прогностичного компонента та його роль в управлінській діяльності / Д. В. Прасол // Соціальна психологія. – 2005. – № 5 (13). – С. 38–45.

 4. Прасол Д. В. Антиципаційні здатності керівників освітніх навчальних закладів / Д. В. Прасол // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – Миколаїв : МДУ, 2006. – Вип. 12. Педагогічні науки: зб. наук. пр. ; Т. 2. – С. 61–66.

 5. Прасол Д. В. Підготовка майбутніх менеджерів до реалізації прогнозу-вання в освіті / Д. В. Прасол // Сучасні проблеми науки та освіти: міжнар. наук.- практ. конф., Алушта, 30 квітня – 9 травня 2005 р. : тези доповідей – Х. : Харківський національний університет імені Н. В. Каразіна, 2005 – С. 240–241.

 6. Прасол Д. В. Прогнозування як передумова успішного функціонування сучасного українського суспільства / Д. В. Прасол // Інформаційне здоров’я суспільства як джерело глибинної екології свідомості : всеукр. наук.-практ. конф., Миколаїв, 2006 р. – Миколаїв : МДУ, 2006. – С. 54–61.

 7. Прасол Д. В. Соціально-психологічні фактори, які впливають на бажання подальшого саморозвитку керівників освітніх закладів / Д. В. Прасол // Стратегія соціально-психологічного та медико-біологічного забезпечення життєдіяльності людини : всеукр. наук.-практ. конф., Миколаїв, 12–14 лютого 2004 р. – Миколаїв : Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського, 2005. –
  С. 30–34.

 1. Прасол Д. В. Сутність і значення прогностичної функції в системі управління менеджера освіти / Д. В. Прасол // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – Миколаїв : МДУ, 2005. – Вип. 10. Педагогічні науки : зб. наук. пр. ; Т. 1. – С. 51–54.

 2. Прасол Д. В. Місце прогнозування у структурі діяльності менеджера освіти / Д. В. Прасол // Перші Коломінські читання: міжнар. наук. форум, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н. Л. Коломінського, Київ, 28 березня 2007 р. –
  К. : МАУП, 2007. – С. 222–225.

 3. Прасол Д. В. Місце початкової школи у стратегічному плануванні навчання дітей в школі / Д. В. Прасол // Оновлення змісту та форм дошкільної і початкової освіти України : всеукр. наук.-практ. конф., Миколаїв, 21 листопада 2003 р. – Миколаїв : МДУ, 2003. – С. 207–210.

 4. Прасол Д. В. Соціальна психологія : метод. посіб. / Д. В. Прасол. – Миколаїв : Вид-во «Кріт», 2004. – 108 с.

 5. Прасол Д. В. Психологія управління в освіті : метод. посіб. / Д. В. Прасол, І. С. Литвиненко, Л. В. Теглівець. – Миколаїв : Вид-во «Кріт», 2006. – 104 с. (Автором розроблено розділи «Сутність та специфіка менеджменту в освіті», «Психологічна культура праці керівника», «Психологічний портрет керівника організації», «Управлінське рішення та прогнозування»).