Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Шаркова Наталія Федорівна. Психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2007. — 205арк. — Бібліогр.: арк. 173-192.Анотація до роботи:

Шаркова Н.Ф. Психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. - Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ 2007.

В дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження ефективності засвоєння іноземної мови дітьми дошкільного віку залежно від характеру дитячої діяльності, що супроводжує навчання. Проаналізовано державні програми виховання дошкільників й досліджено можливість врахування їх основних вимог при організації навчання іноземних мов.

Сформульовано, обґрунтовано й апробовано принципи забезпечення психологічних умов оптимізації навчання дошкільників іноземної мови, розроблено відповідні педагогічні засади. Встановлено, що ефективним засобом навчання дошкільників іноземних мов є така організація занять, що забезпечує «введення» процесу навчання у «тінь» немовної діяльності й «веде за собою» розвиток дитини, одночасно враховуючи його закономірності. Розроблено конкретні методичні прийоми навчання дітей дошкільного віку іноземної мови, описано характер їх впливу на ефективність засвоєння іншомовної лексики і на стимулювання позитивної мотивації до навчання.

Публікації автора:

1. Шаркова Н.Ф. Особливості психічного розвитку дитини дошкільного віку у контексті навчання її іноземним мовам // Збірник Дніпропетр. ун-ту.: Сер.: Психологія. Педагогіка. –2002. – Вип. 8. – С. 83 – 88.

2. Шаркова Н.Ф. Про можливості покращення засвоєння іноземної лексики дітьми молодшого віку з опорою на особливості розвитку мимовільного запам‘ятовування // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: 2003. – Т. V. – Ч. 7. – С. 328 – 332.

3. Шаркова Н.Ф. Про залежність ефективності засвоєння іншомовної лексики дітьми дошкільного віку від характеру їх немовної діяльності // Збірник Дніпропетр. ун-ту.: Сер.: Психологія. Педагогіка. –2003. – Вип. 9. – С. 75 – 83.

4. Шаркова Н.Ф. Про особливості розвитку мислення дітей дошкільного віку та їх урахування під час викладання іноземних мов // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: 2004. – Т. VІ. – Вип. 8. – С. 383 – 389.

5. Шаркова Н.Ф. Психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип.. 26, в 4-х томах. Том 4. – С. 299 – 302

6. Шаркова Н.Ф. Опора на гру як провідний вид діяльності дошкільників під час викладання іноземних мов // Викладання іноземних мов у ХХІ столітті: тенденції та перспективи розвитку: Тези доповідей регіональної конференції. – Дніпропетровськ: Пороги, 2001 р. С. 76 – 77.

7. Носенко Э.Л. , Никитина Т.В., Шаркова Н.Ф. Опора на развитие психических функций ребенка как средство поддержания интереса к изучению иностранного языка дошкольниками // Інноваційні підходи до викладання англійської мови / Збірник статей – Дніпропетровськ: Видавництво Національної Гірничої Академії України, 1998. – С. 134 – 136.

8. Шаркова Н.Ф., Шаркова С.Ф. Необхідність урахування особливостей психічного розвитку дітей молодшого віку під час навчання іноземної мови // Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті. Міжнародна науково-методична конференція: Тези доповідей. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського Університету Економіки та Права, 2002 р. С. 94 – 95.

9. Sharkova N. Cognitive Development of a Pre-School Child as a Means of Supporting the Process of Acquiring a Foreign Language // The Proceedings of the ATECR 3rd International and 7th National Conference. Liberec, 6 – 8 September 2002. P. 118 – 122.

Анотації