Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Третьяченко Вікторія Олександрівна. Психологічні умови становлення життєвих домагань підлітків із неповної одностатевої сім'ї. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Третьяченко В.О. Психологічні умови становлення життєвих домагань підлітків із неповної одностатевої сім’ї. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. - Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Київ, 2009.

Дослідження, виконане в контексті теорії самодетермінації, містить теоретичний й експериментальний матеріал, присвячений аналізу психологічних умов становлення життєвих домагань підлітків із неповної одностатевої сім’ї.

У роботі узагальнено й систематизовано психологічні погляди на природу, структуру і функції життєвих домагань взагалі і особливостей трансформації останніх залежно від умов родинної соціалізації підлітка зокрема.

Встановлено неоднозначні співвідношення між самооцінкою підлітками обох статей стилю взаємин у родині (позитивний інтерес, директивність, ворожість, автономність, непослідовність), типом їхніх життєвих домагань (пристосовництво, самоздійснення, егоцентризм, прагматизм, капітуляція) і певною констеляцією особистісних змінних (самоставлення, рефлексивність, інтернальність, самоповага, упевненість у собі, тривожність, мотивація успіху).

Наводяться результати розробленої автором програми психологічної допомоги, спрямованої на побудову підлітками цілісної картини життєвих домагань, що відповідає сучасним соціоекономічним та соціокультурним викликам.

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що вони дозволяють враховувати особливості процесу становлення життєвих домагань підлітків із одностатевої неповної сім’ї і на цій основі рекомендувати психологічно обґрунтовані засоби корекційної роботи із підлітками та їхніми батьками з питань виховання й самовиховання.

Ключові слова:. життєві домагання, стиль взаємин, неповна одностатева сім’я, підлітковий вік, самоздійснення, корекція, Я-репрезентація, ідентифікація, особистісний потенціал.

Публікації автора:

Статті у фахових виданнях:

1. Третьяченко В. О., Скляр П. П. До питання щодо гуманізації технічної освіти / В. О. Третьяченко, П. П. Скляр // Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. - №3(3). – С. 214-218.

2. Третьяченко В. О., Третьяченко В. В. Управління розвитком спеціальних здатностей в ефективному навчанні інформатиці / В. О. Третьяченко, В. В. Третьяченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. - №5(16). – С. 6-12.

3. Третьяченко В. О. Соціально-психологічні чинники професійної компетентності і психологічної культури студентської молоді / В. О. Третьяченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. - №1(17). – С. 96-105.

4. Третьяченко В. О. Методологічні основи професійної підготовки студентської молоді в умовах активізації її креативності / В. О. Третьяченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. - №1(17). – С. 96-105.

5. Третьяченко В. О. До питання психології підлітків із неповних сімей / В. О. Третьяченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. - №2(19). - С. 101-108.

6. Третьяченко В. О. До основ гендерного підходу з психологічної допомоги особистості в неповних родинах / В. О. Третьяченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. - №3(20). - С. 194-200.

7. Третьяченко В. О. Психологічні засади формування рівня життєвих домагань підлітків із неповних одностатевих родин / В. О. Третьяченко // Актуальні проблеми психології. – К. : ДП «Інформаційно-аналітічне агентство», 2008. - Т.10. – Вип. 8. – С. 461-465.

8. Третьяченко В. О. Психологічні особливості становлення життєвих домагань підлітків із неповних одностатевих сімей / В. О. Третьяченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ : Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2009. - №1(21). - С. 206-216.

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

9.Третьяченко В. О., Третьяченко В. В. Час від парадигмальної ідеї до зрушень в сучасній психологічній культурі фахівців / В. О. Третьяченко, В. В. Третьяченко // Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля (матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» (м. Луганськ, 2006 року) / За заг. ред. проф. Голубенка О. Л. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 79-81.

10.Третьяченко В. О., Левченко О. О. Культура професійного становлення – основа готовності до психолого-педагогічної практики / В. О. Третьяченко, О. О. Шевченко // Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля (матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» (м. Луганськ, 2006 року) / За заг. ред. проф. Голубенка О.Л. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 51-54.

11.Третьяченко В. О. Методологічний аспект гендерного підходу до психологічної допомоги особистості з неповних родин / В. О. Третьяченко // Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля (матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» 31 жовтня–1 листопада 2007 року) / За заг. ред. проф. Голубенка О. Л. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 123-124.

12.Третьяченко В. О. Гуманістичний напрямок у вирішенні проблеми психологічної допомоги особистості за умов гендерного підходу в неповних родинах / В. О. Третьяченко // Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля (матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції "Університет і регіон" 29–30 жовтня 2008 року) / За заг. ред. проф. Голубенка О. Л. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. - С. 119-120.