Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Брюховецька Олександра Вікторівна. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — К., 2007. — 359арк. — Бібліогр.: арк. 192-210.Анотація до роботи:

Брюховецька О.В. ”Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2007.

Дисертацію присвячено вивченню психологічних умов підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування. Робота містить теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження проблеми.

Розкрито сутність управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів та побудовано модель психологічної готовності керівників до управлінського спілкування, що містить чотири взаємопов'язаних компоненти: когнітивний, операціонально-регулятивний, мотиваційний, особистісний.

Виявлено недостатній рівень психологічної готовності до управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Встановлено, що на підвищення рівня психологічної готовності до управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів позитивно впливає навчальний семінар-тренінг.

Публікації автора:

а) статті у наукових фахових виданнях, включених до списку ВАК України:

 1. Брюховецька О.В. Специфіка управлінського спілкування керівників освітніх навчальних закладів //Актуальні проблеми психології. Том.І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2005. – Част. 15. – С. 21-25.

 2. Брюховецька О.В. Психологічні особливості управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів //Актуальні проблеми психології. Том.І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2005. – Част. 16. – С. 6-9.

 3. Брюховецька О.В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування як чинник професійного становлення особистості // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 28. – С. 244-250.

 4. О.В. Брюховецька. Психологічні особливості управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів //Актуальні проблеми психології. Том.І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2006. – Част. 18. – С. 24-28.

 5. Брюховецька О.В. Психологічні особливості комунікативної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Теоретичні і прикладні проблеми психології – № 5 (16) – Луганськ, 2006. – С. 46-51.

 6. Брюховецька О.В. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування //Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Випуск 4/ Ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2006. – С. 156-164.

 7. Брюховецька О.В. Використання соціально-психологічного тренінгу у підготовці керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування // Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка." / Редкол.: І.Д.Бех, З.Ф.Сіверс, Е.В.Бєлкіна та ін. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006.– №5. – С.6-10.

 1. Брюховецька О.В. Культура управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів в контексті професійної соціалізації // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ІХ, част.2. – К., 2007. – С. 47-51.

б) статті у нефахових виданнях та тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Брюховецька О.В. Управлінське спілкування як чинник професійної самореалізації особистості керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2006 р.): В 3 т. – Т.1 / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – К.: НАУ, 2006. – С. 181-163.

 2. Брюховецька О.В. Управлінське спілкування керівників освітніх організацій як чинник успішного введення змін у закладах освіти // Тези IV науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (м. Київ, 2006 р.) / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Науковий світ, 2006. – С. 95-96.

 3. Брюховецька О.В. Психологічні особливості управлінського спілкування керівників середніх навчальних закладів // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 13. Біологічні та психологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2006. – С. 47-51.

 4. Брюховецька О.В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування в системі післядипломної педагогічної освіти // Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції: Матеріали щорічної звітної всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю АПН України. – Донецьк, 2007. – С. 339-345.