Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Сікорська Леся Борисівна. Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Сікорська Л.Б. Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню психологічних умов оптимізації міжособистісних взаємин учнів молодшого шкільного віку. З’ясовано особливості впливу комунікативної компетентності на становлення особистості в молодшому шкільному віці. Доведено, що негативні емоції і несформованість у молодших школярів здатності регулювати їх вияв на початковому етапі навчання блокують становлення конструктивних взаємин.

Визначено умови організації розвивального, особистісно орієнтованого, навчання учнів, що лежать у підґрунті навчальної співпраці: це – поряд з пізнавальною діяльністю – конструктивна взаємодія і відповідний характер міжособистісних взаємин. Запропоновано методичний інструментарій для діагностування проявів у молодших школярів особистісної тривожності й агресивної поведінки, що блокують конструктивні взаємини з однолітками. Показано, що сформованість окремих рис саморегульованості особистості в молодшому шкільному віці визначає розвиток навчально-пізнавальної активності і є умовою особистісного зростання учнів.

Розроблено програму оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання шляхом розвитку їх комунікативної компетентності.

В результаті дослідження ми дійшли таких основних висновків:

1. Теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження дав змогу уточнити розуміння поняття міжособистісних взаємин як суб’єктивних зв’язків і взаємних ставлень, існуючих між людьми в діадах, групах і колективах, що передбачає також врахування їх психологічних особливостей і вікових, статевих, національних, професійних та інших відмінностей. Запропонована нами теоретична структура міжособистісних взаємин поєднує у собі психологічні особливості (характерологічні риси, самооцінка; емоційна стабільність/нестабільність; досвід сімейних стосунків) й комунікативну компетентність суб’єктів спілкування. Комунікативну компетентність розглядаємо як готовність і здатність суб’єкта спілкування до конструктивної вербальної та невербальної взаємодії з іншими людьми, що передбачає володіння ним певною сукупністю комунікативних знань, умінь і навичок.

2. Визначено психологічні умови, що впливають на процес формування конструктивних чи деструктивних міжособистісних взаємин на початковому етапі навчання дитини у школі. Такими умовами є: тривожно-астенічні особистісні порушення, особливості агресивних проявів, труднощі навчальної діяльності, особливості шкільних страхів, самооцінка, розвиток комунікативної компетентності й інтелекту, а також специфіка психологічної атмосфери в сім’ї, характер стосунків дітей з дорослими, батьківська невпевненість у собі й батьківські санкції.

3. Зафіксовано тісні статистично значущі кореляційні зв’язки між такими важливими для міжособистісних взаємин психологічними особливостями розвитку молодших школярів, як комунікабельність і прояви агресивності, образливості, дратівливості та самоконтрольованості. Відтак, на розвиток комунікабельності справляють вплив такі чинники: депресивність, астенічність, порушення поведінки, вегетативні розлади, порушення сну, тривожність, впевненість в собі, чуйність, флегматичність, холеричність, конформізм, сумлінність, сміливість, врівноваженість, розкутість, прояви агресивності, образливість і почуття провини.

4. Встановлено, що негативна емоційність і несформованість у молодших школярів здатності регулювати вияв своїх емоцій блокують процес становлення конструктивних міжособистісних взаємин.

5. Апробація програми оптимізації міжособистісних взаємин учнів молодшого шкільного віку, що здійснювалася за допомогою спеціального тренінгу з розвитку комунікативної компетентності цих учнів, засвідчила її ефективність.

6. На підставі аналізу якісних і кількісних змін, які відбулися з досліджуваними дітьми в результаті формувального експерименту, можемо стверджувати, що гіпотеза нашого дослідження знайшла своє підтвердження – відтак, цілеспрямований розвиток комунікативної компетентності молодших школярів виступає умовою гармонізації їх емоційної сфери.

7. В результаті оптимізації міжособистісних взаємин у молодших школярів відбулися зниження тривожності, усунення шкільних страхів і проявів агресивності, а також має місце поліпшення інтелектуальної активності.

Перспективу дослідження вбачаємо у поглибленні змісту поняття міжособистісних взаємин, подальшому уточненні їх структури, у вдосконаленні форм, методів і прийомів психолого-педагогічного забезпечення процесу гармонізації міжособистісних взаємин учнів підліткового і старшого шкільного віку.

Основний зміст дисертації викладено в публікаціях,

надрукованих у виданнях, що входять до переліку ВАК України:

1. Сікорська Л.Б. Вплив психологічних факторів на порушення поведінки молодшими школярами у шкільному середовищі / Л.Б. Сікорська // 3бірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України; за ред. С.Д. Максименка. – К., 2002. – Т. 4, ч. 7. – С. 240 – 244.

2. Сікорська Л.Б. Вплив психологічних умов оптимізації міжособистісних взаємин початкового етапу навчання на вдосконалення педагогічного процесу / Л.Б. Сікорська // 3бірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України; за ред. С.Д. Максименка. – К., 2005. – Т. 7, вип. 5. – С. 304 – 309.

3. Сікорська Л.Б. Вплив міжособистісних взаємин та спілкування на динаміку інтелектуальної активності / Л.Б. Сікорська // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України; за ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 33. – С. 195 – 201.

Основний зміст дисертації відображено

також у матеріалах конференцій та семінарів:

4. Сікорська Л.Б. Деякі аспекти проблем розвитку дітей молодшого шкільного віку / Л.Б. Сікорська // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2002. – Т.2. – С. 241 – 244.

5. Сікорська Л.Б. Вплив особистісних психологічних факторів на порушення поведінки молодшими школярами у шкільному середовищі однолітків / Л.Б. Сікорська // Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф., 25 – 27 листоп. 2002 р. – К.: Міленіум, 2002. – С. 291 – 294.

6. Сікорська Леся. Взаємозв’язок батьківського виховання та вияву вербальної агресивності у молодшому шкільному віці / Л.Б. Сікорська // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: тези виступів на українсько-польській конф., Львів, 19–21 верес. 2003 р. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2003. – С. 68.

  1. Сікорська Л. Особистість молодшого школяра в соціальному середовищі: вплив взаємодії «сім’я – школа» на поведінку дитини / Л.Б. Сікорська // Психологічні студії Львівського університету: зб. наук. праць; за наук. ред. С.Л. Грабовська. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2004. – Вип. 1. – С. 300 – 304.