Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Хімчук Ліліана Іванівна. Психологічні умови формування технічного мислення в учнів 1-4 класів у позаурочній роботі : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. — К., 2007. — 209 арк. — Бібліогр.: арк. 175-190.Анотація до роботи:

Хімчук Л. І. Психологічні умови формування технічного мислення в учнів 1–4 класів у позаурочній роботі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – „Педагогічна та вікова психологія”. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню психологічних умов формування технічного мислення учнів 1–4 класів у позаурочній роботі.

На основі теоретичного аналізу виявлено, що технічне мислення учнів початкових класів визначається як розумова діяльність, спрямована на виконання різноманітних технічних завдань, створення нескладних моделей і макетів різних технічних об’єктів. Експериментально досліджено психологічні особливості прояву компонентів мисленнєвої діяльності учнів 1–4 класів у процесі розв’язування технічних задач, а саме, мотиваційний, образний, понятійний, практичний і емоційно-вольовий. Розроблено та експериментально перевірено концептуальну модель формування технічного мислення учнів 1–4 класів, в якій представлено соціально-психологічні та індивідуально-психологічні умови його формування на основі актуалізації ролі освітнього і родинного середовища та передбачено застосування мотиваційного та творчого тренінгів, які враховують вікові можливості школярів.

Обґрунтовано методичні рекомендації щодо впровадження мотиваційного та творчого тренінгу для формування технічного мислення учнів молодшого шкільного віку у позаурочній роботі

1. Теоретичний аналіз проблеми дозволив визначити сутність технічного мислення учнів початкових класів як розумову діяльність, спрямовану на виконання відносно простих технічних завдань, створення нескладних моделей і макетів різних технічних об’єктів – машин, механічних систем, радіоелектронних пристроїв, апаратів, споруд. У порівнянні з технічним мисленням дорослих, в учнів молодшого шкільного віку, поряд з понятійним, образним та практичним компонентами, як важливі компоненти виступають мотиваційна та емоційна його складові.

Технічне мислення учнів 1–4 класів має свої психологічні особливості, воно має більш виражену п’ятикомпонентну діяльнісну структуру, яку утворюють мотиваційний, образний, понятійний, практичний та емоційно-вольовий компоненти.

2. На констатувальному етапі експериментального дослідження вдалося дослідити психологічні особливості та рівні прояву компонентів мисленнєвої діяльності учнів 1–4 класів у процесі розв’язування ними технічних задач. Кожен з зазначених компонентів (мотиваційний, образний, понятійний, практичний, емоційно-вольовий) технічного мислення учнів 1–4 класів є рівноправним і необхідним для здійснення мисленнєвої діяльності молодших школярів. Було встановлено три рівні прояву компонентів технічного мислення – низький, середній і високий. Учням цього вікового періоду, в цілому, доступне самостійне розв’язування елементарних технічних задач. Воно проявляється у розумінні умови задачі та кількості висунутих гіпотез, в умінні аналізувати і синтезувати, у наявності впевненості учня у правильності рішення задачі, у бажанні знайти вірний розв’язок. Водночас, існує можливість досягнення більш високого рівня прояву компонентів технічного мислення в даної вікової групи школярів.

3. У дослідженні запропоновано та обґрунтовано концептуальну модель формування технічного мислення учнів молодшого шкільного віку, яка виступає основою формувального експерименту та забезпечує цілеспрямований позитивний вплив на розвиток технічного мислення в учнів 1–4 класів. Основними блоками моделі виступали: соціально-психологічні умови, індивідуально-психологічні умови та комплекс методик на визначення прояву компонентів технічного мислення.

На формувальному етапі експерименту дослідження вдалося дослідити наявність позитивних змін в технічному мисленні учнів експериментальної групи. При цьому виявилося, що можливості технічного мислення молодших школярів можуть бути суттєво підвищені за рахунок спільного використання мотиваційного і творчого тренінгу. В такому разі підсилюється розливальний потенціал творчого тренінгу КАРУС і досягається значний ефект у формуванні технічного мислення дітей.

4. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати методичні рекомендації для вчителів, шкільних психологів, керівників гуртків, вихователів груп продовженого дня щодо формування технічного мислення, зокрема, формування технічного мислення учнів 1–4 класів може бути активізовано на основі спільного використання мотиваційного і творчого тренінгів.

Дисертаційне дослідження не претендує на вичерпний аналіз усіх аспектів складної і багатопланової проблеми вивчення психологічних умов формування технічного мислення учнів 1–4 класів. Перспективи подальшого дослідження вбачаються у вивченні цієї проблеми на різних вікових етапах в контексті наступності становлення технічного мислення учнівської молоді.

Публікації автора:

  1. Хімчук Л. І. Сутність технічного мислення та його прояви в учнів початкової школи // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2002. – Т. 4, Ч. 6. – C. 268–272.

  2. Хімчук Л. І. Теоретичні підходи до проблеми розвитку технічного мислення у дітей // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2002. – Вип. 2. – С. 253–260.

  3. Хімчук Л. І. Психологічні умови рішення учнями технічних задач. Психологія. Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 21 – С. 119–125.

  4. Хімчук Л. І. Розв’язання конструкторських задач як умова розвитку технічного мислення учнів. Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – К., 2004. – № 5. – С. 107–113.

  5. Хімчук Л. І. Розвиток творчих здібностей в умовах позашкільного навчання / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – № 6 (30). – Ч. ІІ. – С. 285–292.

  6. Хімчук Л.І. Розвиток творчого технічного мислення (в учнів 1–4 класів у позаурочній роботі): Навчально-методичні матеріали. – Івано-Франківська обл. м. Калуш.: "Акцент", 2005. – 40 с.

  7. Хімчук Л. І. Творча технічна обдарованість та її розвиток у молодшому шкільному віці // Творчий потенціал особистості: проблеми розвитку та реалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 лютого 2005 р.). – К.: ПП „ЕКМО”, 2005. – С.267–271.

  8. Хімчук Л. І. Історичні аспекти проблеми розвитку творчої технічної обдарованості у молодшому шкільному віці // Молодший школяр: проблеми розвитку. Монографічний збірник наукових статей. Івано-Франківськ. Видавництво "Плай", 2006 р. – С. 282–286.