Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Ханецька Наталя Вікторівна. Психологічні передумови розвитку молодшого школяра як суб'єкта учіння : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2005.



Анотація до роботи:

Ханецька Н.В. Психологічні передумови розвитку молодшого школяра як суб’єкта учіння. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2005.

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі розвитку молодшого школяра як суб’єкта учбової діяльності. Досліджуваними були учні третього класу, дослідження здійснювалось на матеріалі математики. Досліджувались пошукова активність, самостійність та ініціативність, тобто ті якості, які є необхідною передумовою успішного виконання учбової діяльності її суб’єктом. Надійним показником рівня сформованості даних якостей є спеціально підібрані діагностичні задачі, що відрізняються від задач, які розв’язувались раніше як за предметним змістом, так і за способом розв’язку. Як показали результати дослідження, у більшості учнів рівень суб’єктності учіння низький та середній, а включення учнів в навчальний процес само по собі не забезпечує підвищення рівня суб’єктності. На основ теоретичних положень теорії учбової діяльності нами розроблена і апробована система навчання, що орієнтована на засвоєння загального способу розв’язування математичних задач з врахуванням формування пошукової активності, самостійності та ініціативності. Як показали результати експериментального навчання, при цьому значно підвищується рівень вказаних якостей суб’єктності і забезпечується оволодіння учнями узагальненим способом розв’язання математичних задач.

 1. Одержані дані свідчать, що у значної більшості учнів третіх класів рівень розвитку пошукової активності, самостійності та ініціативності, які входять до складу основних якостей, властивих суб’єкту учбової діяльності низький або середній.

 2. Оскільки аналогічні дані були одержані і в кінці навчального року, можна стверджувати, що включення учнів у навчальний процес само по собі не забезпечує належний рівень вказаних якостей суб’єкта учбової діяльності.

 3. Результати розв’язання учнями критеріальних задач з математики також підтверджують такий висновок: учні відчували значні труднощі і не змогли самостійно розв’язати математичні задачі, дещо відмінні від тих, які вони розв’язували протягом навчального року.

 4. Водночас вони без утруднень впоралися із задачами, аналогічними тим, які вони розв’язували у значній кількості. Звідси випливають такі висновки: а) сформований в учнів спосіб розв’язання задач не був достатньо узагальнений; б) рівень сформованості пошукової активності, самостійності та ініціативності вливає і на процес, і на результат учбової діяльності (на розв’язання учбових задач); в) результати розв’язання учбових задач не завжди дають можливість визначити рівень сформованості таких якостей, як пошукова активність, самостійність та ініціативність.

 5. Результати формуючого експерименту, побудованому у формі експериментально навчання, основу якого становили теоретичні положення теорії В.В.Давидова і С.Д.Максименка, з чітким спрямуванням на стимуляцію розумової активності школярів показали, що за таких умов рівень цих якостей суб’єкта значно підвищується. Про це переконливо свідчить порівняльний аналіз показників діагностичних завдань на початку навчального року і в кінці. Особливо значні зрушення мали місце в учнів, які при першому обстеженні показали найгірші результати.

 6. Такі висновки підтверджуються також результатами розв’язання критеріальних задач учнями, що входили до експериментальної групи. Переваги їх у порівнянні з учнями, які входили до контрольної групи, особливо разючі при розв’язанні задач, які відрізнялися від стандартних. Ці переваги виявлялися не лише при порівнянні результатів, а й процесу розв’язання учбових задач: учні за власним бажанням ставили і розв’язували аналогічні задачі.

 7. Сформовані на матеріалі математики пошукова активність, самостійність та ініціативність школярів відчутно вплинули на розв’язання учнями задач з іншим предметним змістом, що свідчить про те, що ці якості суб’єкта при належному рівні сформованості мають узагальнений характер. Це дає можливість уточнити психологічні механізми розвитку молодшого школяра як суб’єкта учбової діяльності.

 8. Показано, що правильне розв’язання учбових задач не завжди виявляє рівень сформованості цих якостей. Правильне розв’язання учбової задачі, аналогічної тим, які розв’язувалися раніше, не може виступати свідченням належної сформованості цих якостей, оскільки учні діють за завченим зразком і у них переважає мнемічна активність.

Публікації автора:

 1. Коцюбинська Н.В. Привласнення навчального завдання як чинник розвитку суб’єкта навчання // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2002, т.ІV, ч.4. – С.144-148.

 2. Коцюбинська Н.В. Розвиток суб’єкта учіння під час привласнення учбової задачі // Актуальні проблеми психології. Том І.: Зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2002. – Ч.8. – С. 88-91.

 3. Коцюбинська Н.В. Особливості суб’єктного розвитку індивіда //Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2003. – С.165-171.

 4. Коцюбинська Н.В. Особистість і суб’єкт – тотожність чи розбіжність? // Проблема особистості в науці: результати та перспективи досліджень. Тези доповідей Шостої Міжнародної конференції молодих науковців. – К., 2003. – С.14-16.

 5. Ханецька Н.В. Якісний аналіз структури суб’єкта навчання // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2004, т.VІ, ч.4. – С. 340-345.

 6. Ханецька Н.В. Підвищення рівня суб’єктності навчання як психологічна проблема // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2004, т.VІ, ч.5. – С. 360-365.

 7. Ханецька Н.В. Теорія розвитку суб’єктивності в умовах моделювання освітнього середовища // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища. Міжнародна науково-практична конференція. Збірник наукових праць 27-28 травня 2004 року. – Полтава., 2004. – С. 216-219.