Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Кічук Антоніна Валерівна. "Психологічні особливості ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності" : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.



Анотація до роботи:

Кічук А.В. Психологічні особливості ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Ушинського, Одеса, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню психологічних особливостей ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності. В роботі узагальнено наукові підходи до цієї проблеми та обґрунтовано психологічну модель ставлення студентів-педагогів до екологовиховної діяльності, яка є основою для розгортання стратегії дослідно-експериментальної роботи, що мала на меті розвиток у майбутніх учителів саме ціннісного ставлення до означеної сфери діяльності. Ставлення розглядається як свідомісно-особистісна категорія. Стверджується, що ставлення – складне психологічне явище, в якому відбито єдність «афекту та інтелекту», воно регулюється механізмами рефлексії, емпатії та ідентифікації, виявляється у суб’єктній позиції студента через самовираження й самореалізацію в екологовиховній діяльності. Розглянуто мотиваційно-діяльнісний, когнітивний, емоційний компоненти ставлення та умови їх розвитку на основному етапі професійної підготовки майбутнього фахівця.

З урахуванням психологічних особливостей розроблено розвивально-корекційну систему, що реалізується на основі єдності діяльнісно-комунікативного принципу та компенсаторності й міждисциплінарності у процесі навчання майбутніх учителів початкових класів. Експериментально підтверджено її ефективність.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове розв’язання проблеми розвитку у студентів-педагогів ставлення до екологовиховної діяльності, що виявляється у розкритті властивостей особистості, які його визначають. Узагальнення результатів теоретико-емпіричного дослідження підтвердило наші припущення і дало підстави для таких висновків:

  1. З’ясовано, що психологічний зміст ставлення розглядається як продукт власної діяльності людини, певний феномен мотиваційно-оцінного рівня, складне психічне утворення, що акумулює результати визнання особистості та об’єкта діяльності, емоційні й поведінкові відгуки на цей об’єкт.

Виявлено, що ставлення у свідомості майбутнього вчителя можуть виступати у формі понять та емоційних переживань, пов’язаних з конкретною діяльністю.

  1. Механізмами функціонування ставлення як психологічного явища є рефлексія, емпатії, ідентифікація, самовираження і самореалізація особистості студента, зокрема в діяльності екологовиховного змісту. Взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємозумовленість механізмів ставлення надають йому властивостей, що можуть змінюватися, формуватися, корегуватися.

  1. Побудовано психологічну модель ставлення майбутніх педагогів до екологовиховної діяльності, яка базується на врахуванні його мотиваційно-діяльнісного, когнітивного, емоційного компонентів і дозволяє системно підходити до процесу їх формування з опорою на діяльнісно-комунікативний, міждисциплінарний та компенсаторний принципи.

  2. Запропоновано комплекс методів дослідження психологічних особливостей ставлень студентів-педагогів до екологовиховної діяльності, що передбачає як інтегральну, так і розгорнуту оцінку їх вираженості, особистісні детермінанти прояву на рівні ціннісних орієнтацій, емпатії та екоатрибутивної поведінки. Це дозволило дослідити особливості вияву ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності.

  3. Доведено, що ставлення студентів-педагогів до екологовиховної діяльності зумовлюється комплексом різних особливостей, з-поміж яких особистісні цінності виступають визначальними.

  4. На основі емпіричного дослідження встановлено п’ять профілів особистісного ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності, де ключового значення набувають їх ставлення до природи (як до об’єкта краси, користі, пізнання, охорони) та до цієї сфери педагогічної діяльності: І тип – формальний; ІІ тип – споживацький; ІІІ тип – позитивно-аморфний; ІV тип – позитивно-пізнавальний; V тип – позитивно-ціннісний.

  5. Розроблено та апробовано в психолого-педагогічному експерименті систему розвитку позитивного ставлення студентів-педагогів до екологовиховної діяльності, що враховує їх індивідуальні профілі вираженості цього ставлення та специфіку умов навчально-професійної діяльності. Результати запровадження розробленої системи засвідчили наявність статистично достовірних змін у покращенні позитивного ставлення студентів ІV (позитивно-пізнавального) і V (позитивно-ціннісного) типів профілю особистісного ставлення студентів до екологовиховної діяльності, у розвитку їх суб’єктної позиції до цієї сфери педагогічної роботи.

  6. Встановлено, що отримані дані можуть бути використані: на основному етапі підготовки студентів-педагогів у період університетського навчання – на рівні викладання відповідних навчальних модулів, зокрема нормативних курсів загальної, педагогічної та вікової психології, на етапі допрофесійної підготовки, профільного навчання через запровадження пропедевтичного спецкурсу та післядипломної освіти у вигляді конкретного психологічного практикуму.

Результати дисертаційного дослідження довели необхідність продовження пізнання феномена особистісного ставлення педагогів до екологовиховної діяльності в аспекті специфіки їх психологічної підготовки до роботи з дітьми з особливими потребами, розробки психологічного практикуму тренінгових технологій з формування основ екологічної культури у вихованців різних вікових груп, адаптації запропонованої системи до умов підвищення кваліфікації учителів.

Публікації автора:

1. Кічук А.В. Психологічні засади екологовиховної роботи у контексті ідей К.Ушинського / А.В.Кічук // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Ушинського. – Одеса, 2004. – С. 47-50.

2. Кічук А.В. Психологічні особливості усвідомлення студентством екологічних проблем: гендерний аспект / А.В.Кічук // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Ушинського. – Одеса, 2005. – С.118-119.

3. Кічук А.В. Ціннісне ставлення як психологічний феномен / А.В.Кічук // Психологія і суспільство – 2006. – №3. – С.80-84.

4. Кічук А.В. Професійна соціалізація майбутнього педагога у вищій школі: деякі психологічні проблеми / А.В.Кічук // Проблеми загальної, вікової та педагогічної психології. – Т.9, ч.4. – К., 2007. – С. 181-185.

5. Кічук А.В. Дослідження феномена «ставлення особистості» до об’єкта пізнання і дії / А.В.Кічук // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Ушинського. – Одеса, 2007. – №7-8. – С. 3-8.

6. Кічук А.В. Екологічна свідомість особистості і деякі психологічні особливості її формування у фахівця / А.В.Кічук // Проблеми особистості в сучасній педагогіці: результати та перспективи досліджень. – Одеса, 2005. – С.102-103.

7. Кічук А.В. Екологічна свідомість учнів: психологічні засади професіоналізму вчителя / А.В.Кічук // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача. – Київ, 2005. – С.103-105.

8. Кічук А.В. Усвідомлення майбутніми педагогами психологічних особливостей сучасного молодшого школяра – передумова їх результативної професійної підготовки / А.В.Кічук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – №2. – С. 119-121.

9. Кічук А.В. Професійна компетентність педагога в екологовиховній роботі: деякі психологічні аспекти випереджувального розвитку / А.В.Кічук // Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 285. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2006. – С. 101-105.

10. Кічук А.В. Проблеми психічного розвитку особистості в педагогічній спадщині Софії Русової / А.В.Кічук // Просвітницька діяльність Софії Русової: Зб. наук. праць. Серія соціально-педагогічна. Вип. 5, Т.1 /Відп. ред. Ю.М. Ковальчук, упор. В.А.Гурський. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2006. – С.229-233.

11. Кічук А.В. Психологічний супровід підготовки майбутніх фахівців до екологовиховної роботи: деякі аспекти проблеми / А.В.Кічук // Проблеми психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців у вищій школі. – Одеса, 2006. – С. 82-84.

12. Кічук А.В. Ставлення до екологовиховної діяльності у контексті ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів / А.В.Кічук // Студентські ініціативи: реалії і перспективи. – Одеса, 2007. – С. 28-29.

13. Кічук А.В. Про один із підходів до психологічного супроводу екологовиховної діяльності майбутніх педагогів / А.В.Кічук // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. – Суми, 2008. – С. 219-221.

14. Кічук А.В. Деякі підходи до пізнання психологічних механізмів ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності / А.В.Кічук // Обрії. – 2007. – №2 (25). – С. 12-14.

15. Кічук А.В. Ресурсозабезпеченість процесу розвитку ціннісного ставлення до екологовиховної діяльності – актуальна психологічна проблема / А.В.Кічук // Актуальні проблеми сучасної науки 2008. – Вінниця, 2008. – С. 171-174.

16. Кічук А.В. Ставлення до екологовиховної діяльності майбутніх педагогів як вияв їх ціннісної культури / А.В.Кічук // Інтегративний характер ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу. – Бердянськ, 2008. – С. 75-77.