Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Свіденська Галина Миколаївна. Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2008.Анотація до роботи:

Свіденська Г.М. Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2008.

У дисертації досліджуються психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи. Визначено складові „Я-концепції”, самовідношення, самооцінки, компоненти самосвідомості підлітка: змістовний, ціннісно-рефлексивний, динаміко-саморегулятивний. Розкрито психологічні особливості розвитку підструктур, складових компонентів самосвідомості особистості в період підліткової кризи.

Розроблено, обґрунтовано доцільність впровадження програми психокорекційної роботи з розвитку самосвідомості підлітка. Визначено позитивний вплив психокорекційного тренінгу на розвиток взаємозв’язку між „Я-концепцією”, самоповагою, підструктурних складових компонентів самосвідомості - зі станом тривожності та ставленням підлітка до особистісного успіху.

Результати, що були тримані в ході формувального експерименту, повністю підтвердили ефективність програми корекційної роботи.

Публікації автора:

  1. Свіденська Г.М. Програма тренінгу з активної соціально-психологічної корекції розвитку самосвідомості / Г.М.Свіденська, Слов’янський державний педагогічний університет. – Слов’янськ: СДПУ, 2006. – 62 с.

   1. Свіденська Г.М. Інструментарій вивчення, діагностики та розвитку самосвідомості в юнацькому віці / Г.М.Свіденська, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова // Психологія: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім.
    М.П. Драгоманова, 2002. – Вип. 16. – С. 97–103.

   2. Свіденська Г.М. До проблеми психодіагностики самосвідомості /
    Г.М Свіденська, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова // Психологія: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – Вип. 17. – С. 17–23.

   3. Свіденська Г.М. Особливості самосвідомості особистості період підліткової кризи / Г.М.Свіденська, О.Г.Солодухова // Вісник Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Психологія . – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 10. – С. 156–162.

   4. Свіденська Г.М. Розвиваюча взаємодія як інструментарій формування самосвідомості / Г.М.Свіденська // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 11. – С. 208– 213.

   5. Свіденська Г.М. Модель розвиваючої взаємодії в системі „психолог (учитель)-підліток” як інструментарій формування самосвідомості / Г.М.Свіденська // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Психологія. – Харків: ХДПУ, 2006. – Вип. 18. – С.91–106.

   6. Свіденська Г.М. Самосвідомість особистості в період підліткової кризи: результати емпіричного дослідження / Г.М.Свіденська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць; за заг. ред. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: Слов’янський держ. пед. ун-т, 2004. – Випуск ХХІІІ. – С. 80–92.

   8. Свіденська Г.М. Формування самосвідомості особистості в перехідний період від підліткового до юнацького віку: проблема дослідження / Г.М.Свіденська // Молодь на зламі тисячоліть: нове тисячоліття – нові проблеми? : зб. наук. статей за матеріалами між. нар. наук.-практ конф., 16 травня 2000 р. / Академія праці і соціальних відносин. – К.:АПСВ, 2000. – С. 206– 210.

   9. Свіденська Г.М. Психологічні проблеми формування самосвідомості: шляхи дослідження / Г.М Свіденська // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи : матеріали між нар. наук. конф., – 25 квітня 2001 р. / Міжнародний інститут лінгвістики і права . – К.: МІЛП, Український Центр духовної культури, 2001. – С. 759 – 766.

   10. Свіденська Г.М. Активний розвиток самосвідомості як запорука формування здібної до рефлексії особистості / Г.М Свіденська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць за матеріалами між. нар. наук.-практ конф., 17–19 жовтня 2002 р., за заг. ред. С.Д.Максименка. – К.: BONA MENTE, 2002. – Том 6, вип. 3. (ч.2). – С. 196 – 199.