Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Джелілова Лілія Рефіківна. Психологічні особливості розвитку професійного мислення у майбутніх вчителів початкової школи : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2008.Анотація до роботи:

Джелілова Л.Р. Психологічні особливості розвитку професійного мислення у майбутніх вчителів початкової школи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. – Педагогічна та вікова психологія. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню психологічних особливостей розвитку професійного мислення майбутніх учителів початкових класів в умовах ВНЗ. У роботі узагальнено наукові підходи до цієї проблеми та обґрунтовано модель розвитку професійного мислення майбутніх учителів початкових класів. Поняття «професійного мислення» розглядається як найвищий пізнавальний процес виявлення, осмислення та розв’язання професійних завдань, заснований на системі мисленнєвих дій та детермінований індивідуально-особистісними рисами вчителя. Стверджується, що професійне мислення – складне, особистісне утворення, яке регулюється на основі соціальних та індивідуальних критеріїв, і яке тісно пов’язане з реальною життєдіяльністю людини і здійснюється на основі цілеспрямованої активності людини.

Розглянуто мотиваційні, змістовно-операційни, рефлексивно-самооцінювальні складові професійного мислення вчителів початкових класів та умови їх розвитку в системі вузівської підготовки.

З урахуванням психологічних особливостей розроблено психолого-дидактичну технологію розвитку, що реалізується на основі задачного й особистісно-діяльнісного підходів до навчання майбутніх вчителів початкових класів. Експериментально підтверджено її ефективність.

Узагальнення результатів дисертаційного дослідження, присвяченого розв’язанню проблеми розвитку професійного мислення майбутніх вчителів початкової школи, дає підставу сформулювати такі висновки:

1. Теоретико-психологічний аналіз розробленості проблеми розвитку професійного мислення у вітчизняній і зарубіжній літературі дозволив визначити й обґрунтувати поняття «професійне мислення вчителя початкової школи» як інтегроване психологічне утворення мотиваційних, змістовно-операційних, рефлексивно-самооцінювальних ознак у спрямованості особистості на виявлення, осмислення й вирішення професійних завдань, пов'язаних з навчанням і розвитком молодших школярів. Як психологічні особливості розвитку професійного мислення розглядаємо динаміку та специфіку взаємодії позначених його структурних компонентів.

2. На констатувальному етапі експериментального дослідження визначені динамічні та змістові характеристики розвитку професійного мислення майбутніх вчителів початкової школи, виявлені особливості прояву структурних компонентів та специфіка їх взаємозв'язків у загальній структурі професійного мислення.

Доведено, що змістом критеріально-орієнтовної основи розвитку структурних компонентів професійного мислення можуть виступати: професійна спрямованість, ставлення до навчально-професійної діяльності, прагнення до навчально-професійних досягнень (мотиваційний компонент); загальноінтелектуальний рівень розвитку особистості, системність, обсяг професійних знань, умінь, повнота операційного складу (змістовно-операційний компонент); усвідомленість здійснюваної діяльності; вияв особистої відповідальності за навчально-професійні досягнення, адекватність дій самооцінки й самоконтролю результатам вирішення завдань (рефлексивно-самооцінювальний компонент).

Експериментальне вивчення розвитку професійного мислення підтвердило висунуту гіпотезу про те, що професійне мислення майбутнього вчителя початкової школи є інтегративним утворенням, ефективність формування якого забезпечується розвитком його компонентів у цілісній структурі.

3. Експериментально обґрунтовано можливість оптимізації процесу розвитку професійного мислення майбутнього вчителя початкової школи в єдності складових компонентів шляхом упровадження психолого-дидактичної технології, що відображає практичну реалізацію психолого-педагогічних умов розвитку професійного мислення майбутніх вчителів початкових класів. Підтверджено, що надійні психологічні основи цього розвитку забезпечує органічне поєднання задачного й особистісно-діяльнісного підходів до організації навчальної діяльності студентів.

Проведений моніторинг динаміки змін у розвитку професійного мислення майбутніх учителів початкових класів свідчить про істотні зрушення як у самих компонентах, так і в загальному рівні розвитку професійного мислення. Позитивні зрушення спостерігаються і в контрольній, і в експериментальній групах, але в першій ці зрушення не так яскраво виражені. В експериментальній групі найбільш значимі перерозподіли відбулися на всіх рівнях: з низького на середній і вищий за середній, із середнього на вищий за середній і високий рівні, при цьому частка студентів з високим рівнем професійного мислення й рівнем вищий за середній становить близько 75%, у той час як у контрольній групі цей показник дорівнює приблизно 41%.

4. Результати проведеного дослідження та їх аналіз дозволили обґрунтувати ряд методичних рекомендацій щодо можливих напрямків розвитку професійного мислення майбутніх учителів початкових класів. До них належать:

– необхідність формування професійного мислення в цілісній системі навчально-виховного процесу ВНЗ, у цілеспрямованій навчальній діяльності, орієнтованій на розвиток у єдності найбільш значимих структурних компонентів професійного мислення;

– проектування процесуальних моделей навчання з урахуванням психологічних особливостей розвитку професійного мислення, що забезпечують безперервний загальнокультурний, особистісний і професійний розвиток індивіда;

– використання потенціалу всіх навчальних дисциплін для активізації розумової діяльності студентів.

Проведеним дослідженням не вичерпується все різноманіття проблем, пов'язаних із психологічними особливостями розвитку професійного мислення. Перспективи подальшого дослідження бачимо у визначенні розвивальних функцій, синергетичності тих навчальних дисциплін, які безпосередньо “обслуговують” розвиток структурних компонентів професійного мислення.

Особливо значущим у поглибленні цієї проблеми повинен стати дослідницький пошук різних моделей і стилю розвитку професійного мислення, спрямований на саморозвиток творчих здібностей майбутніх учителів.

Публікації автора:

  1. Джелилова Л.Р. Концептуальна модель розвитку професійного мислення майбутніх вчителів початкових класів / Л.Р. Джелилова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки. – 2006. – №15 (39). – С. 149 – 154.

  2. Джелилова Л.Р. Розвиток професійного мислення вчителів початкових класів в умовах використання технології заданого підходу / Л.Р. Джелилова // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. – 2007. – Випуск 33. – С. 286 – 293.

  3. Джелилова Л.Р. Психолого-технологическая модель процесса развития профессионального мышления будущих учителей начальных классов / Л.Р. Джелилова // Наука і освіта. – 2007. – № 8-9. – С. 224-230.

  4. Джелилова Л.Р. Развитие комбинаторного мышления младших школьников / Л.Р. Джелилова // Истоки. – 1999. – №5. – С. 10 – 11.

  5. Джелилова Л.Р. Поэтапное формирование творческого методического мышления будущего учителя начальных классов / Л.Р. Джелилова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – 2000. – Ч. 1. – С. 153 – 158.

  6. Джелілова Л.Р. Реалізація принципу наступності в математичній підготовці майбутніх учителів / Л.Р. Джелілова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2002. – Віпуск 1 (5). – С. 107 –111.

  7. Джелилова Л.Р. Задачный подход к математической подготовке будущих учителей / Л.Р. Джелилова // Январские педагогические чтения: современные образовательные технологии. – 2004. – С. 25 – 28.

  8. Джелилова Л.Р. О содержании математических спецкурсов для студентов педагогических специальностей / Л.Р. Джелилова // Январские педагогические чтения: Методология, теория и практика повышения качества образования в современных условиях. – 2005. – С. 19 – 22.