Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Психологія діяльності в особливих умовах


53. Сціборовський Олександр Антонович. Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях: дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2005. - 20 с.Анотація до роботи:

Сціборовський О. А. Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, 2005.

У дисертації уточнено і конкретизовано визначення поняття “психологічні особливості прийняття рішень”, які являють собою сукупність якісно-кількісних параметрів психічних процесів, що складають структуру системи дій з прийняття рішення. Здійснено типологізацію і психологічний опис різних нестандартних ситуацій прийняття рішень і пов'язаних з ними домінуючих психічних процесів суб'єкта управлінської діяльності. Теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено комплекс психологічних методів і технологій їхнього застосування у процесі експериментального дослідження з метою виявлення й опису усієї сукупності психологічних особливостей прийняття ефективних рішень різного рівня офіцерами-прикордонниками у нестандартних ситуаціях різного типу. Розроблено методику рефлексивно-емоційного тренінгу, в основу якого покладено включення особистісних компонентів до процесу дискурсивного мислення, розвитку творчого мислення і психічної саморегуляції, що містить індивідуальну діагностику психологічних характеристик офіцерів-прикордонників як суб'єктів управління, вибір особистісно-орієнтованих стратегій підвищення креативного, рефлексивно-творчого, стресостійкого потенціалу, психокорекцію інтелектуальної, емоційно-вольової та мотиваційної сфер особистості і яка є важливим психологічним засобом підготовки офіцерів до прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, адже дає змогу значно підвищити емоційно-вольову стійкість офіцерів під час прийняття рішень у нестандартних ситуаціях та сприяє розвитку творчого підходу до вирішення поставлених завдань.

1. Вивчення теорії і практики прийняття ефективних рішень дозволило виділити три рівні психологічних особливостей:

загальнопсихологічний, що містить групу психологічних особливостей за ознакою “психологічне-непсихологічне” у процесі прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях;

психолого-ситуаційний, до складу якого входить група психологічних особливостей, пов'язаних із зовнішніми умовами, в яких розгортається психологічний процес прийняття рішення;

психолого-продуктивний, що включає групу особливостей перебігу психологічного під час прийняття безпосередньо ефективних рішень у нестандартних ситуаціях.

2. На основі системно-ситуативного аналізу розроблено типологізацію нестандартних ситуацій прийняття рішення в залежності від таких елементів ситуації, як умови прийняття рішення і поставлених завдань.

I-й тип нестандартної ситуації характеризується наявністю нестандартного завдання в стандартних умовах. Особливістю прийняття рішення в такій обстановці є його творчий, продуктивний характер, заснований на механізмах рефлексивного мислення.

Ситуація, задана звичайним, часто вирішуваним завданням в незвичайних умовах, являє собою II-й тип нестандартної ситуації. Прийняття рішення в такій ситуації має переважно стресовий характер і зумовлене впливом складної оперативно-службової діяльності. Найважливішою умовою для прийняття ефективних рішень у такій ситуації є висока психологічна стійкість офіцера-керівника.

Для III-го типу нестандартної ситуації характерним є нестандартне завдання і стресові умови його виконання. Особливістю прийняття рішень в умовах ситуації такого типу є те, що офіцер як керівник повною мірою задіює механізми творчого мислення і підтримки психологічної стійкості.

3. Найважливіші психологічні особливості вирішення нестандартних завдань пов'язані з нестандартним мисленням, заснованим на створенні суб'єктивно нового продукту і новоутвореннями в самій пізнавальній діяльності щодо його створення. Фіксуючи психологічні особливості вирішення творчих завдань, що детермінують нестандартні ситуації, можна говорити про специфічний психічний механізм творчого мислення – рефлексію як осмислення суб'єктом власного пошукового руху. При цьому задіюється план мислення, що називають значеннєвим і який містить особистісний і смисловий рівні мислення. Він дозволяє зафіксувати розриви в процесі діяльності з пошуку принципу вирішення через виникаючі ускладнення (рефлексивний рівень), провести оцінку їхньої значущості для особистості (особистісний рівень), здійснити коригування в пошуковій діяльності і подальше її контролювання.

4. Результати дослідно-експериментального дослідження дали змогу обґрунтувати необхідність поєднання рефлексії і саморегуляції психічного стану офіцерів ДПС України в ситуації прийняття нестандартних рішень у нестандартних умовах. Тільки при цьому забезпечується інваріантість розумової діяльності, що являє собою стійкість зазначеного процесу до впливу чинників, що спричинюють ситуації прийняття рішення. Інваріантість розумової діяльності заснована на наявності резерву функціональних, інтелектуальних і професійних можливостей, пов'язаних не тільки з резервами організму, але і з наявністю певних знань, навичок, умінь та властивостей, котрі дозволяють компенсувати вплив екстремальної ситуації.

5. Основним шляхом, що призводить до прийняття командирами частин і підрозділів ДПС України ефективних рішень у нестандартній обстановці є використання внутрішньо особистісних ресурсів управлінської діяльності. З метою використання зазначених ресурсів для прийняття рішення в нестандартній ситуації можуть бути використані такі способи, як звертання до свого внутрішнього досвіду, утилізація (використання) афективного переживання, породженого звертанням до свого внутрішнього досвіду, довільна психічна саморегуляція і використання самоконтролю за своїм психічним станом.

6. Найбільш релевантним засобом розвитку здатності до прийняття офіцерами ДПС України ефективних рішень у нестандартних ситуаціях є рефлексивно-емоційний тренінг, заснований на комплексному використанні методів рефлексивної психології (рефлексопрактики) і тренінгу довільної психічної саморегуляції.

Участь офіцерів ДПС України в рефлексивно-емоційному тренінгу дозволяє суттєво підвищити їхню емоційно-вольову стійкість під час прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, структуровану за такими параметрами: розвиток самовладання, розвиток рішучості, розвиток відповідальності.

Крім того, рефлексивно-емоційний тренінг сприяє розвитку нестандартного (творчого) підходу до вирішення поставлених завдань.

7. Результати дисертаційного дослідження підтвердили висунуту нами гіпотезу і дали змогу розробити рекомендації щодо підвищення ефективності психологічної підготовки офіцерів-прикордонників.

Для якісної підготовки офіцерів ДПС України до прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях доцільно:

уточнити зміст психологічної підготовки офіцерів в аспекті забезпечення прийняття ними ефективних управлінських рішень в умовах сучасної оперативно-службової діяльності, доповнивши її заходами щодо розвитку їхнього рефлексивно-творчого потенціалу в поєднанні з підвищенням емоційно-вольової стійкості;

використовувати запропоновану в дисертації типологію нестандартних ситуацій, звертаючи увагу на поєднання тих чи інших ситуаційних чинників, переважання серед них нестандартних умов чи нестандартних завдань (необхідно також широко використовувати для цього авторську комплексну методику вивчення психологічних особливостей процесу прийняття ефективних рішень офіцерами в нестандартній ситуації, що містить анкетування, індивідуальні і групові бесіди, спостереження, аналіз документів і результатів практичної діяльності);

рекомендувати керівництву кадрових органів ДПС України ввести в постійно діючу систему атестації офіцерського складу при доборі та висуванні кандидатів на вищу посаду конкурсні іспити, що припускають оцінку ефективності прийнятих офіцером рішень як у штатних, так і в нестандартних ситуаціях;

для організації якісної системи підготовки офіцерського складу ДПС України до прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях пропонується:

- ввести до курсу гуманітарної підготовки офіцерів ДПС України тему: “Творче мислення офіцера: сутність, зміст, шляхи формування”;

- провести підготовку командирів частин і підрозділів ДПС України на базі НА ДПС України імені Богдана Хмельницького щодо опанування запропонованої концепції навчання, формування навичок і умінь прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях;

- підготувати і видати навчально-методичний посібник “Психологічні основи прийняття офіцерами ефективних рішень у нестандартних ситуаціях”; передбачити випуск масовим накладом посібників, методичних розробок, рекомендацій з питань опанування технікою рефлексивного мислення і довільної психічної саморегуляції;

- у практиці підготовки офіцерів ДПС України широко використовувати запропоновану в дисертації методику рефлексивно-емоційного тренінгу (для організаційно-методичного забезпечення проведення тренінгів у відповідних Департаментах ДПС України передбачити в плані професійної підготовки час для проведення активних форм розвитку творчого мислення і опанування цими офіцерами навичками психічної саморегуляції).

8. Подальше дослідження проблеми прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях доцільно здійснювати за такими напрямками:

- особливості прийняття рішень в умовах бойових дій;

- прийняття рішень у нестандартних ситуаціях офіцерами інших правоохоронних органів України, а також виділення загальних і специфічних характеристик розумової діяльності офіцерів у різних умовах професійної діяльності;

- проблема ефективності колективного рішення, у тому числі соціально-психологічних аспектів роботи офіцерів у складі органів військового управління.

Публікації автора:

1. Сціборовський О.А. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму // Збірник наукових праць № 26. Част. ІІ. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2003. – С. 79-81.

2. Сціборовський О.А. Психологічні особливості прийняття ефективних рішень і їх врахування при підготовці офіцерів ДПС України до управлінської діяльності // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2005. – Т.7, вип. 5.С. 134-139.

3. Сціборовський О.А. Психологічні особливості прийняття ефективних рішень в нестандартних ситуаціях як проблема психології діяльності в особливих умовах // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологія: Зб. наукових праць. – К: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – № 3. – С. 227-233.

4. Сціборовський О.А. Розвиток креативного потенціалу офіцера як суб’єкта прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: Міленіум, 2005. – Т.7, вип. 4. – С. 330-338.

5. Сціборовський О.А. Мотиваційна сфера особистості керівника // Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції “Проблеми сучасної інженерної технології” // Збірник наукових праць № 28. Част. ІІ. – Хмельницький: Вид-во Національної академії ДПСУ, 2004. – С. 114-116.