Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


76. Корчакова Наталія Вікторівна. Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський ун- т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004.Анотація до роботи:

Корчакова Н.В. Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07- педагогічна та вікова психологія. - Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2004.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню розвитку особистісної самопрезентації протягом молодшого шкільного віку. Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння самопрезентації, узагальнено результати дослідження її вікових аспектів. Експериментально вивчено особливості соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку у сфері самопрезентації; доведено сенситивність даного вікового періоду для розвитку самопрезентації; виявлено несприятливі тенденції у формуванні самопрезентаційної стратегії. Розроблено та апробовано програму формування асертивного стилю самоподачі та корекції неадекватних уявлень у сфері особистісних самовиявів.

Публікації автора:

 1. Корчакова Н.В. Сутність явища самопрезентації та його діагностичний потенціал //Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.-К.,2000.-Т. II.-Ч.6.-С.29-37.

 2. Корчакова Н.В. Вивчення стратегій самопрезентації в зарубіжній психології //Актуальні проблеми психології. - Т. 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Ч. 5. - 2002. - С. 78-85.

 1. Корчакова Н.В. Використання самопрезентації у навчально-виховному процесі // Наук. записки Національного університету “Острозька академія”. - Серія Психологія і педагогіка. - Вип. 3. - Остріг , 2002. - С. 454-462.

 2. Корчакова Н.В. Взаємозв’язок рівня усвідомлення самопрезентаційної мотивації та вербального інтелекту в молодшому шкільному віці //Наука і освіта: Наук.-практич.журн. Південного наукового Центру АПН України. -Одеса, 2003. -№1. - С. 24-28.

 3. Корчакова Н.В. Уявлення дітей про шляхи реалізації самопрезентаційних намірів //Психологія. Зб. наук. праць.-К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. - №20. - С. 120-127.

 4. Корчакова Н.В. Соціальне пізнання як основа розвитку дитячої самопрезентації // Вісник Харківського національного університету: Серія Психологія. – Харків, 2002. - № 576. - С. 87-91.

 5. Корчакова Н.В. Усвідомлення дітьми самопрезентаційної стратегії //Зб. наук. праць:філософія,соціологія, психологія.- Ів.-Франківськ,2003.-№8.-Ч.2.-С.72-81.

 6. Корчакова Н.В. Корекція відхилень у сфері самопрезентаційної поведінки молодших школярів //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. –К., 2003.- Т.V. - Ч. 5. - С. 185-192.

 7. Корчакова Н.В. Явище дитячої самопрезентації як психологічна проблема //Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. Міжнародної наукової конференції, присвяченої 35-річчю наукової та пед. діяльності акад. С.Д.Максименка. - Т.3.- К.: Міленіум, 2002. - С. 80-85.

 8. Корчакова Н.В. Вплив публічності на декларування самооцінки в молодшому шкільному віці //Психологія у ХХI ст.:перспективи розвитку: Матер.VI Костюківських читань (28-29січня 2003р.).- Т. 1. - К.:Міленіум, 2003.-С.209-214.

 9. Корчакова Н.В. Вплив самопрезентаційної мотивації на міру домагань дітей молодшого шкільного віку // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. 27-28 березня 2003.- у 5-ти т. - Т.1.- К.: Вид. Європейського університету, 2003. - С. 180-183.

 10. Корчакова Н.В. Усвідомлення молодшими школярами сутності презентаційної ситуації та власних самопрезентаційних намірів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання у закладах освіти: Наук. записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Рівне , 2003.-С.42 –46.

 11. Корчакова Н.В. Вплив соціальної тривожності на міру домагань молодших школярів у самопрезентаційний ситуаціях // Психолого-пед. основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ.–Вип. 4.-Ч.1.-Рівне,2003.- С.87-89.