Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Ткач Тамара Володимирівна. Психологічні особливості інтеграції середньої та вищої шкіл в умовах освітнього комплексу: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2002. - 202арк. - Бібліогр.: арк. 174-186.Анотація до роботи:

Івашкевич Е.З. Розвиток у старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу “Світова література”). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2002.

У дисертації визначено діалогічні якості пізнавальної діяльності особистості: толерантність по відношенню до інших, навіть протилежних точок зору; здатність обґрунтовувати свою позицію; здатність до співпраці з партнерами по спілкуванню в процесі розв’язання завдань; здатність аналізувати свої судження, порівнювати їх з точкою зору партнера по спілкуванню; здатність до творчого розв’язання проблемних завдань. Доведено, що педагогічні впливи вчителя на старшокласників сприяють діалогічному наповненню мотиваційної, змістової, операційної сторін пізнавальної діяльності через: заохочення суб’єкт-суб’єктної взаємодії партнерів по спілкуванню; постановку творчих завдань та проблемних ситуацій; стимулювання пізнавальної активності учнів у процесі організації навчальних дискусій. З’ясовано характеристики пізнавальної ситуації, які активізують мислення особистості та розвиток діалогічних якостей пізнавальної діяльності: проблемність, що спричиняється неоднозначністю умов творчого завдання і, таким чином, активізує мислительну діяльність учня; когнітивний дисонанс, який виникає при зіткненні людини з проблемою, розв’язати яку за допомогою вже існуючого засобу-стереотипу неможливо. Визначено основні засоби змістових, дискретних, інтелектуально-рефлесивних, особистісно-рефлексивних впливів на розвиток діалогічних якостей пізнавальної діяльності старшокласників. Визначені психолого-педагогічні умови розвитку в старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності: активізація, завдяки відповідним педагогічним впливам вчителя, мислення школярів, вдосконалення їхніх мислительних операцій, розвиток критичного ставлення до своєї точки зору, думок інших учнів та вчителя, здатності розуміти висловлювання партнерів по спілкуванню, обґрунтовувати власні судження, вносити нові ідеї та пропозиції.