Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Цимбал Світлана Володимирівна. Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національна академія держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2006. — 267арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 174-203.Анотація до роботи:

Цимбал С.В. Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – „Педагогічна та вікова психологія”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2006.

Дисертацію присвячено проблемі вивчення психологічних особливостей формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови. Проаналізовано стан розробленості проблеми формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови. Досліджено психолого-педагогічні особливості використання іноземної мови у процесі формування професійної компетентності суб’єктів навчання. Визначені, теоретично обгрунтовані та експериментально перевірені психолого-педагогічні умови ефективного формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Розроблена та експериментально перевірена практична модель формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови. За результатами теоретичного та експериментального дослідження розроблено практичні рекомендації викладачам ВНЗ щодо оптимізації процесу формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови.

1. Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців є мало вивченою і актуальною. Професійну компетентність сучасного спеціаліста, яка визначається як готовність на високому професійному рівні виконувати свої фахові обов’язки відповідно до сучасних теоретичних та практичних надбань і досвіду, наближених до світових вимог та стандартів, як інтеграція у світ на діяльнісному рівні, доцільно розглядати у єдності трьох її компонентів: мотиваційно-ціннісного, предметно-практичного та саморегулятивно-вольового. Формування професійної компетентності сучасного фахівця доцільно орієнтувати на особистісно-орієнтовану парадигму освіти, на використання новітніх досліджень у галузях синергетики, акмеології, теорії творчості, що передбачає використання принципу “талант – це синтез талантів”, який виявляє механізм багатобічного розвитку особистості та орієнтує систему професійної підготовки на формування багатобічного фахівця.

2. Предмет “іноземна мова” виявляє багаті можливості для розвитку компетентного фахівця, оскільки базується на особистісно-орієнтованій освітній парадигмі, на діяльнісному та комунікативно-орієнтованому підходах та має у своєму арсеналі багато інноваційних розвивальних технологій, які мають отримувати додаткові дидактичні вектори та використовуватися у процесі підготовки компетентного фахівця. Результати констатувального експерименту засвідчили, що за більшості розроблених показників сформованості професійної компетентності, майбутні фахівці мають недостатній рівень розвитку професійної компетентності. Формувальний експеримент дисертаційного дослідження, який базувався на системі відповідних заходів, орієнтованих на використання новітніх методів та напрямків у рамках предмету “іноземна мова”, підтверджує ефективність запропонованої системи дидактичних та виховних заходів формування компетентного фахівця засобами іноземної мови. Як свідчить діагностування параметрів трьох компонентів компетентного фахівця, запропонована система заходів і відповідні психолого-педагогічні умови формування компетентного фахівця виявилася ефективними. У ході дослідження процесу професійного становлення майбутніх фахівців засобами іноземної мови нами були виявлені деякі психологічні особливості зазначеного процесу, а саме: формування компетентного фахівця передбачає формування його особистісних якостей, які дозволяють молодій людині успішно інтегруватися в соціально-виробниче середовище, виявляючи при цьому здатність до творчої діяльності, високий рівень вольового самоконтролю, а також відповідну мотиваційно-ціннісну основу діяльності і поведінки, розвинену Я-концепцію.

3. У роботі визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено психологічно-педагогічні умови ефективного використання іноземної мови у процесі формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів. В ході проведеного дослідження було доведено, що формування компетентного фахівця засобами іноземної мови буде успішно здійснюватися завдяки таким психолого-педагогічним умовам, що знайшли відображення у психологічному портреті та практичній моделі формування компетентного, як розвиток соціокультурної та життєвої компетентності студентів; розширення пізнавальних можливостей студентів, розвиток їх творчих здібностей; формування у студентів стійкої мотивації до навчання та самовдосконалення; розширення афективно-перцептивного поля сприйняття дійсності; розширення набору соціальних ролей студентів та розвиток інтерактивних стратегій взаємодії зі світом; формування емпатійних здібностей; залучення до науково-пошукової діяльності творчого характеру; формування творчих якостей у студентів.

4. Розроблена практична модель формування компетентного фахівця засобами іноземної мови, яка включає: 1) принципи та підходи до формування сучасного компетентного фахівця; 2) принципи особистісно-орієнтованої парадигми освіти; 3) особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання; 4) психолого-педагогічні умови формування компетентного фахівця засобами іноземної мови; 5) якості сучасного компетентного фахівця; 6) психологічний портрет сучасного компетентного фахівця; 7) структура компетентності сучасного фахівця; 8) інноваційні методики вивчення іноземних мов та система заходів з формування компетентного фахівця засобами іноземної мови; 9) компетентний фахівець. Експериментальне дослідження підтвердило ефективність формування професійної компетентності майбутніх фахівців на основі побудованої моделі. Врахування всіх компонентів моделі сприяє створенню найбільш сприятливих соціально-психологічних, педагогічних і внутрішньоособистісних умов для успішного формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

5. Розроблені автором практичні рекомендації викладачам іноземної мови ВНЗ допоможуть оптимізувати процес ефективності формування компетентності фахівця засобами мови, що вивчається. В умовах комунікативно спрямованого навчання іноземної мови важливим є урахування психічних процесів суб’єктів навчання з метою підвищення ефективності формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Сутність комунікативного підходу під час заняття полягає у створенні такої атмосфери, яка сприяє розкриттю потенційних можливостей кожного члена навчальної групи. Викладачам слід намагатися формувати внутрішню мотивацію до діяльності щодо професійного становлення студентів, яка випливає з розвитку творчої складової особистості, а сам творчий характер діяльності постає потужним чинником формування внутрішньої мотивації до процесу власного професійного становлення.

Таким чином, результати дослідження підтвердили гіпотезу дослідження про те, що формування професійної компетентності студентів ВНЗ засобами іноземної мови буде успішно здійснюватися завдяки психолого-педагогічних умов, що знайшли відображення у психологічному портреті та практичній моделі формування сучасного компетентного фахівця.

Отримані в результаті дослідження матеріали можуть бути використані для проведення практичних занять з іноземної мови, створення учбово-методичної літератури з психології навчання взагалі та психології навчання іноземної мови, зокрема.

Дане дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми і підтверджує необхідність нового етапу наукового пошуку на рівні розробки цілісної системи формування компетентного спеціаліста у системі вищої освіти у навчальній та позанавчальній діяльності.

Публікації автора:

1. Цимбал С.В. Психологічні основи сприймання аудіотекстів студентами немовних вузів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки. Зб. Наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. - Випуск 4 (28). – С. 136-140.

2. Цимбал С.В. Вивчення психологічних особливостей процесу формування професійної компетентності сучасного фахівця засобами іноземної мови. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. VІІІ, вип. 5. – К., 2006. – С. 396 –409.

3. Цимбал С.В. Використання концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини у процесі викладання іноземних мов” // Збірник наукових праць №35. Ч. ІІ. – Хмельницький: Вид-во НА ДПС України, 2006. – С. 148 - 152.

4. Цимбал С.В. Формування сучасного фахівця засобами іноземної мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 30 / За заг. Редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б., укладач – О.В. Михайличенко. – К.: Вид. Центр КПЛУ, 2006. – С. 73 – 78.

5. Цимбал С.В. Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності особистості фахівця – аграрника // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції „Реформування системи аграрної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи”. Національний аграрний університет. – Ч. ІІ. - К.: НАУ, 2005. – С. 83-87.

6. Цимбал С.В. Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Акмеологія – наука ХХІ століття”. – К.:КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 184-186.

7. Цимбал С.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів на прикладі вивчення іноземної мови // Матеріали Міжвузівської науково-методичної конференції „Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі”. – Хмельницький: Вид-во НА ДПС України, 2006. – С. 174 – 178.

8. Цимбал С.В. Впровадження дистанційного навчання – новий підхід до викладання іноземної мови// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України”. – Хмельницький: Вид-во НА ДПС України, 2006. - С. 67-68.

9. Цимбал С.В. Методичні вказівки до вивчення розмовної теми “Економічні реформи в сільському господарстві України”. – К., 2005. – 31 с.

10. Цимбал С.В. Організаційно – педагогічні умови формування професійної компетентності у студентів засобами іноземної мови. Вісник КНУКіМ:Зб.наук. праць.- Вип. 13 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2006. – Серія “Педагогіка”. – С. 177 – 184.

11. Цимбал С.В. Психологічна схема формування і формулювання мовного висловлювання у процесі говоріння. Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. Ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2004. – С. 274-276.

12. Цимбал С.В. Психологічні аспекти вивчення іноземних мов // Науково – методичні матеріали „Теорія та методика викладання філологічних дисциплін”. - Житомир: ЖВІРЕ, 2005. - Вип. XIV. – С. 99 - 102.

13. Цимбал С.В. Психологічні аспекти використання іноземної мови у формуванні професійної компетентності сучасного фахівця // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції „Підготовка фахівця у вищій школі: проблеми та перспективи”. – Хмельницький: Вид-во НА ДПС України ім. Б.Хмельницького, 2006. – С. 233 – 242.

14. Цимбал С.В. Розвиток пізнавальної активності майбутніх спеціалістів-аграріїв у процесі професійної підготовки // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференціії „Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця”. – Київ: Вид-тво Національного авіаційного університету, 2006. – С. 208 – 210.

15. Цимбал С.В. Формування професійної компетентності студентів засобами англійської мови: постановка проблеми // Науково-методичний збірник „Нові технології навчання”. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2005. – Вип. 41. – С. 52 – 60.

16. Цимбал С.В. Формування професійної компетентності студентів засобами англійської мови // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах”. – К.: НАУ, 2005. – С. 101-102.