Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Коломійцева Олеся Володимирівна. Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми : Дис... канд. наук: 19.00.08 - 2009.Анотація до роботи:

Коломійцева О.В. Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню психологічних особливостей усвідомленого емоційного сприймання музики розумово відсталими підлітками на основі розвитку та корекції емоційно-естетичного ставлення до неї як одного з головних структурних компонентів емоційного сприймання музики.

Виділено і науково обґрунтовано психолого-педагогічний механізм активізації інтелектуальної діяльності та емоційної сфери розумово відсталих учнів 5-х класів у процесі музично-естетичного виховання на заняттях психолога та уроках музики (поетапне формування емоційно-естетичного ставлення до музики; використання таких прийомів роботи, як музично-рольові ігри, психоемоційні етюди, вирішення різноманітних пізнавальних завдань на музичному матеріалі, які активізують мислення учнів, їх уяву тощо).

  1. Корекційні можливості мистецтва у вихованні розумово відсталої дитини пов’язані перш за все з тим, що воно може стати джерелом позитивних переживань дитини, породжувати креативні потреби і способи їх задоволення в тому або іншому виді мистецтва. Серед різних видів мистецтва значне місце займає музика, яка здатна формувати, розвивати і корегувати в розумово відсталих дітей позитивні інтереси, емоційну сферу, образне мислення і уяву, естетичну свідомість. У розвиткові усвідомленого емоційного сприймання музики дитиною провідне місце належить формуванню в неї емоційно-естетичного ставлення до музичних творів.

  2. У теорії навчання і виховання розумово відсталих дітей проблема усвідомленого емоційного сприймання музики та інших видів мистецтв через спеціальне формування емоційно-естетичного ставлення не досліджувалася, відсутні методичні рекомендації для вчителів і психологів, внаслідок чого практика допоміжних шкіл з музичного виховання розумово відсталих дітей характеризується помітними недоліками, недооцінкою ролі музичного виховання в педагогічному процесі, недостатнім використанням його корекційного потенціалу.

  3. Для з’ясування особливостей усвідомленого емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми були вироблені критерії, показники, рівні розвитку зазначеної психічної функції. У дослідженні використані спеціальні валідні методики визначення таких рівнів, зокрема модифікована нами методика І.Вахнянської „Художній предмет”, а також авторська комплексна методика „Слухання і розуміння музики” з використанням піктограм, вербалізації переживань, малюванням вражень від музичного твору тощо.

  4. Кількісний і якісний аналіз результатів констатувального експерименту, проведеного в порівняльному плані з учнями 5-х і 7-х класів допоміжної школи та п’ятикласниками з нормальним інтелектуальним розвитком, дав змогу визначити психологічні особливості розумово відсталих підлітків щодо усвідомленого емоційного сприймання музичних творів: невміння виділяти естетичні властивості предметів і на їх основі позначати різні ступені естетичної цінності; значні утруднення у встановленні логічних підстав з урахуванням особистісних асоціацій при виборі музичного твору як „зайвого предмету”; невміння вербально визначити емоції і почуття, які виникають в процесі прослуховування музичних творів; неспроможність співвіднесення емоцій, виражених у музиці, з тими, що виникають у результаті візуального сприйняття дійсності; нездатність учнів до встановлення причин, що викликають відповідні емоції в реальному власному житті; неусвідомлення ролі окремих виразних елементів музичної мови, а відповідно до цього – неадекватне сприймання емоційного характеру музичного твору.

  5. У дослідженні встановлені чотири рівні розвитку емоційно-естетичного ставлення до музики в розумово відсталих підлітків – високий, середній, низький та дуже низький. Для більшості розумово відсталих підлітків на констатувальному етапі дослідження були характерні низький і дуже низький рівні.

  6. Виявлені психолого-педагогічні умови ефективної побудови корекційно спрямованої роботи з розвитку усвідомленого емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми, зокрема: проведення її у три етапи („Поглиблення знань про музику, формування усвідомлення музичного твору як особливого емоційного предмету”, „Формування співпереживання музичному твору через розуміння його емоційно-естетичного смислу”, „Закріплення і перенос емоційно-естетичного ставлення до музики”), а також використання таких прийомів роботи, як музично-рольові ігри, психоемоційні етюди, вирішення різноманітних пізнавальних завдань на музичному матеріалі, які активізують мислення учнів, їх уяву тощо.

  7. Експериментально-дослідна перевірка авторської системи роботи „Розвиток та корекція дитячих емоцій у процесі сприймання музичних творів” довела, що її запровадження сприяло значному поліпшенню емоційно-естетичного ставлення до музики, а на основі цього – формуванню усвідомленого емоційного сприймання її розумово відсталими підлітками. Так, серед учнів експериментальної групи значно збільшилась кількість дітей з високим рівнем розвитку емоційно-естетичного ставлення до музичних творів різного емоційного характеру. Учні, які пройшли через експериментальне навчання, виявилися спроможні: адекватно виділяти музичні твори як особливі емоційно-естетичні „предмети”; визначати емоції, які виникають при прослуховуванні музичних творів; адекватно реагувати на емоційний характер музичних творів; порівнювати їх за емоційним характером, вербалізувати і мотивовано пояснювати свої враження від музики, переносити емоційно-естетичні ставлення до творів музики на нові твори.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми психолого-педагогічного керівництва процесом формування усвідомленого емоційного сприймання музики розумово відсталими школярами. Перспективою подальших наукових пошуків у контексті даного дослідження є розробка шляхів поглиблення музичних інтересів, розвиток відповідних здібностей дітей з вадами інтелекту, корекції їх емоційно-вольової та пізнавальної сфер з комплексним використанням мистецтва тощо.

Публікації автора:

1. Коломійцева О.В. До проблеми емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми / Коломійцева О.В. // Науковий часопис / НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С. 58-61.

2. Коломійцева О.В. До проблеми емоційно-естетичного сприймання музики учнями допоміжної школи / Коломійцева О.В. // Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський державний університет: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології”. Сер.: Соціально-педагогічна. – Вип. VII. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 171-173.

3. Коломійцева О.В. До питання про особливості розвитку емоційного сприймання розумово відсталих учнів засобами музики / Коломійцева О.В. // Науковий часопис / НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Вип. 7. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.103-106.

4. Коломійцева О.В. Музика як елемент формування емоційної сфери розумово відсталої дитини / Коломійцева О.В. // Матеріали науково-практичної конференції “Валеологічна культура особистості – джерело здоров’я”, Слов’янськ, 19-20 жовтня 2006 р.– Слов’янськ, 2006. – С. 98 – 103.

5. Коломийцева О.В.Особенности проявления интереса к музыке у умственно отсталых учащихся и знаний о ее выразительных средствах / Коломийцева О.В. // Социальная реабилитация детей с нарушениями интеллекта: материалы Всеукраинской научно-практической конференции. – Симферополь, Феодосия, 2008. – С.36-44.

6. Коломийцева О.В. Особенности проявления эмоционально-эстетического отношения учащихся вспомогательной школы к музыке / Коломийцева О.В. // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти: зб. статей / Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Ч. 3. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – С.196-206.

7. Коломійцева О.В. Особливості розуміння емоційних станів розумово відсталими учнями середніх класів / Коломійцева О.В. // Вісник / Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару „Психолого-медико-педагогічні засади організації комплексного реабілітаційного процесу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з порушенням зору”, Рубіжне, 23-24 жовтня 2008 року. – Вип. № 22 (161) листопад. – Луганськ, 2008. – С.94-99.

8. Коломійцева О.В. Показники емоційно-естетичного ставлення розумово відсталих учнів до творів мистецтва та музики / Коломійцева О.В. // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. збірник / Слов’янський державний педагогічний університет. – Вип. XXXVIII. – Слов’янськ, 2007. – С. 284 – 288.

9. Коломійцева О.В. Потенційні можливості впливу музики на формування емоційної сфери розумово відсталої дитини / Коломійцева О.В. // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. збірник / Слов’янський державний педагогічний університет. – Вип.XXXII. – Слов’янськ, 2006. – С. 268 – 274.

10. Коломійцева О.В. Психолого-педагогічні аспекти значення емоцій в життєдіяльності людини та їх дослідження в загальній і спеціальній психології / Коломійцева О.В. // Вісник / Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. Сер.: Педагогічні науки. – Вип. № 12 (151) червень. – Луганськ, 2008. – С.128 – 136.

11. Коломійцева О.В. Розвиток та корекція дитячих емоцій в процесі сприймання музичних творів / Коломійцева Олеся Володимирівна: програма з розвитку та корекції емоційної сфери розумово відсталих дітей. – Слов’янськ: „Маторін”, 2008. – 100 с.

12. Коломійцева О.В. Теоретичні основи психолого-педагогічних та музикознавчих аспектів формування музичного сприймання в нормі та патології / Коломійцева О.В. // Теорія і практика олігофренопедагогіки: зб. наук. праць. – Вип. 3 – К.: Наук.світ, 2008. – С.80 – 85.