Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Гаваші Світлана Йосипівна. Психологічні особливості егоцентризму в музичній творчості підлітків. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2008.Анотація до роботи:

Гаваші С. Й. Психологічні особливості егоцентризму в музичній творчості підлітків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2008.

Егоцентризм відіграє як позитивну, так і негативну роль у музичному розвитку юного музиканта. Позитивний прояв когнітивного егоцентризму пов’язаний зі специфікою музичного мислення та музичної уяви. Тобто, віднайденням власної пізнавальної позиції. Водночас негативна роль особистісного егоцентризму проявляється у центрації підлітків на музичній діяльності, що обумовлено невміння налагодити контакти з оточуючими.

Як когнітивна властивість егоцентризм сприяє: а) розумінню самодостатності й предметної визначеності музичних творів; б) зосередженню на предметі творчості та прагненню до цілевизначеної організації діяльності; в) розумінню композиційних характеристик музичних творів й особистісному сприйняттю музики. Як особистісна властивість егоцентризм зумовлює такі позитивні прояви: представлення власної музичної творчості як соціально значущої, що накладає на соціальне середовище певні зобов’язання.

Виявлено: підлітки із високим рівнем егоцентризму найчастіше засвідчують достатньо високий і середній рівень музичного розвитку, домінування когнітивного, емоційного компонентів. Оптимальним, за результатами нашого дослідження є середній рівень егоцентризму, що пов'язаний із емоційним і поведінковим компонентами музичного розвитку. Неефективним виявляється поєднання низького рівню егоцентризму та низького рівня показників музичного розвитку.

Розвиток рефлексії, децентрації, комунікативних умінь не лише сприяють профілактиці та корекції егоцентризму, а також формують схильність до самоактуалізації й позитивне ставлення до соціальних стосунків.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, формулюються основні положення, що результати аналізу предмета дослідження, окреслюються практичні рекомендації. Запропоновано шляхи подальшого вивчення проблеми. Зокрема:

1. Егоцентризм відіграє як позитивну, так і негативну роль у музичному розвитку юного музиканта. Позитивний прояв когнітивного егоцентризму пов’язаний зі специфікою музичного мислення та музичної уяви. Тобто, віднайденням власної пізнавальної позиції. Водночас негативна роль особистісного егоцентризму виявляється в центрації підлітків на музичній діяльності, через невміння налагодити контакти з оточуючими.

2. Когнітивний егоцентризм, що «успадковується» з молодшого шкільного віку, попри здатность до децентрації, може бути подоланий тільки за наявності відповідного соціального досвіду, котрий їм, як правило ще не притаманний. Соціалізація підлітків, загалом, обмежується визначеними умовами навчальної діяльності, а також спілкуванням, як діяльністю, в обмеженому підлітковому середовищі.

3. Як когнітивна властивість егоцентризм сприяє: а) розумінню самодостатності й предметної визначеності музичних творів; б) зосередженості на предметі творчості, спонукаючи до цілевизначеної організації діяльності; в) розумінню композиційних характеристик музичних творів й особистісному сприйняттю музики. Водночас, як когнітивна властивість егоцентризм зумовлює й негативні наслідки: ігнорування зв’язків музичного тексту й інших явищ культури. Як особистісна властивість егоцентризм зумовлює такі позитивні прояви: представлення власної музичної творчості як соціально значущої. Водночас, як особистісна властивість егоцентризм зумовлює й негативні наслідки: конфліктність, ігнорування „неактуальних” соціальних цінностей і потреб.

4. Виявлено: підліткам із високим рівнем егоцентризму найчастіше притаманний високий і середній рівень музичного розвитку, домінування його когнітивного й емоційного компонентів. Оптимальним, за результатами нашого дослідження є середній рівень егоцентризму, що пов'язаний як із емоційним, так і з поведінковим компонентами музичного розвитку. Неефективним виявляється поєднання низького рівня егоцентризму та показників музичного розвитку. Превалювання зовнішніх ситуативних переживань, емоцій, думок, супроводжуючих сприйняття й аналіз музичного твору, нестійкість музичних інтересів і залежність від впливу суспільної музичної свідомості для цього співвідношення є характерним.

5. Розроблено й апробовано програму розвитку рефлексії як засобу корекції негативних наслідків когнітивного й особистісного егоцентризму підлітків. Результати дослідження дозволяють стверджувати: інтегрований тренінг в цілому сприяє формуванню музичної свідомості та музичному і соціальному розвитку підлітків.

6. Доведено: розвиток соціальної сфери, а саме рефлексії, децентрації, комунікативних умінь не лише позитивно позначаються на профілактиці та корекції егоцентризму, а також формують схильність до самоактуалізації й позитивне ставлення до соціальних стосунків. Водночас комплекс спеціально розроблених засобів щодо розвитку пантональності та музичної рефлексії сприяє розвитку музичного мислення та музичної уяви.

Задіяні формувальні заходи проявились як ефективні. Їм властива системність, що зумовлюється поетапністю впливу, його несуперечливістю та цілеспрямованістю. Такі характеристики й визначають перспективність застосування задіяних формуючих заходів з метою сприяння організації розвитку музичної творчості підлітків.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з перевіркою можливості застосування розроблених методів сприяння музичної творчості в учнів музичних шкіл, що належать до інших вікових груп.

Основний зміст дисертації відображено в публікаціях.

Зміст дисертації відображено в фахових виданнях рекомендованих ВАК України:

  1. Гаваші С.Й. Самопізнання й егоцентризм (епістемологічних аспект) / С.Й. Гаваші // Актуальні проблеми психології. Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. –Вип. 6. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – С. 74–81.

  2. Гаваші С.Й. Чинники успішної соціалізації музично обдарованих дітей / С.Й. Гаваші // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Логос, 2007. – Т. 7, Вип. 12. – С. 41–46.

  3. Гаваші С.Й. Прояви егоцентризму в процесі розуміння музики / С.Й. Гаваші // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2007. – Том. Х, Вип. 2. – С. 134–141.

  4. Гаваші С.Й. Рефлексія як чинник сприйняття музики / С.Й. Гаваші // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ, Ч. 6. – К., 2007. С. 105–112.

Зміст дисертації апробовано на міжнародній конференції:

  1. Гаваші С.Й. Музика у філософському і психологічному дискурсах // Традиція і культура. Культурний набуток людства у свідомості нових поколінь: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 8-9 червня 2007 р.). / Асоціація „Новий акрополь”; Філософ. факультет КНУ ім. Тараса Шевченка; Ін-т педагог. освіти і освіти доросл. АПНУ; Київський нац. ун-т театру, кіно і телебач. ім. І.К. Карпенка-Карого. –К., 2007. – Ч. 2. – С. 11–12.