Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


86. Литвинова Лариса Володимирівна. Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів- першокурсників: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Литвинова Л.В. Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей адаптації студентів-першокурсників у вищих навчальних закладах.

Виявлено, що на успішність адаптації студентів-першокурсників впливають наступні фактори: емоційний стан та емоційна стабільність особистості, самооцінка, рівень самоприйняття, вольова активність, рівень міжособистісних стосунків, ступінь інтеграції образу "Я".

Встановлено, що рівень адаптації особистості залежить від ступеня узгодженості між цілями і результатами діяльності, психічного пристосування і оволодіння новими формами діяльності, від формування і розвитку адекватної самооцінки, рольового моделювання і розвитку Я-концепції. .

Об’єктом допомоги і корекції в подоланні дезадаптаційних станів виступає система засвоєних способів учбової діяльності, яка має відповідати вимогам вузівського навчання і, водночас, спиратися на індивідуально-типологічні якості особистості.

Публікації автора:

1. Литвинова Л.В. Актуальні проблеми адаптації студентів-першокурсників у ВЗО: Методичні рекомендації. - К.: УБЕНТЗ, 2003. – 54 с.

2. Литвинова Л.В. Причини психологічної дезадаптації студентів-першокурсників // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К., 2000. - Том 2, частина 6. - С. 300-305.

3. Литвинова Л.В. Особливості перебігу психоемоційних станів студентів вузів в період адаптації до навчання // Психологія: Збірник наукових праць. - К.: НПУ ім. П.Драгоманова, Випуск 19, 2003. - С. 222-226.

4. Литвинова Л.В. Дезадаптивні переживання як проблема розвитку особистості // Психологічний вісник: Збірник наукових праць / За ред. Максименка С.Д. - Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, Випуск 1, 2003. - С. 37-39.

5. Литвинова Л.В. Актуальні проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2003. - Ч.10. - С. 101-104.

6. Литвинова Л.В. Тренінгові форми корекції як модель подолання дезадаптації студентів-першокурсників // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К., 2003. - Том V., ч.4. - С. 197-202.

7. Литвинова Л.В. Актуальні причини вузівської дезадаптації та способи їх корекції // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Частина III. - Тернопіль, 2003. - С. 225-229.

8. Литвинова Л.В. Фактори успішної вузівської адаптації студентів-першокурсників: соціально-психологічний аспект // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С.Д., Циби В.Т., Шайгородського Ю.Ж. та ін. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. - С. 339-348.

9. Литвинова Л.В. Соціально-психологічні фактори успішної адаптації студентів-першокурсників у вищих навчальних закладах // Проблема особистості в науці: результати та перспективи досліджень: Тези доповідей Шостої Міжнародної конференції молодих науковців 25-26 вересня 2003р. – К., 2003. – С. 83-85.

10. Литвинова Л.В. Моделі подолання дезадаптації студентів-першокурсників за допомогою тренінгових форм корекції // Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 листопада 2003р. / За наук. ред. Л.І.Мороз. - К.: КІВС, 2003. - С. 147-151.

11. Литвинова Л.В. Актуальные проблемы адаптации студентов-первокурсников в высших учебных заведениях // Материалы II Международного Конгресса "Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья" / Под редакцией А.А. Северного, Ю.С. Шевченко, г. Минск, 3-6 ноября 2003г. - С. 249.

12. Литвинова Л.В. Актуальные проблемы адаптации студентов-первокурсников в высших учебных заведениях // Образование взрослых в современном развивающемся обществе: Материалы Международной научно-практической конференции 18-19 ноября 2003г. Часть ІІ. Непрерывное профессиональное образование различных категорий специалистов. – СПб.: ИОВ РАО, 2003. – С. 250-252.