Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Мацюк Вікторія Вікторівна. Психологічні механізми формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Мацюк В. В. Психологічні механізми формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія. – НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено вивченню психологічних механізмів формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера. Розширено і поглиблено поняття “образ майбутнього шлюбного партнера”. На основі аналізу провідних теорій шлюбного вибору визначено групи (глибинні, особистісні та соціально-психологічні механізми) психологічних механізмів формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера та розкрито їх зміст. Обґрунтовано процес статево-рольової ідентифікації, самооцінки та стереотипізації як провідних механізмів формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера. Виявлено провідний критерій (міра співпадіння уявно сумісного образу майбутнього шлюбного партнера із реально сумісним образом, відповідно до закономірностей подружньої сумісності), показники (симетричність профілів особистості потенційних шлюбних партнерів), рівні (низький, середній, високий) сформованості образу майбутнього шлюбного партнера і рівні ідентифікації (низький, середній, високий) та стереотипізації (низький, середній, високий) образу майбутнього шлюбного партнера.

Емпірично встановлено кореляційну залежність рівня сформованості образу майбутнього шлюбного партнера у молоді від статево-рольової ідентифікації з батьками, самооцінки та соціальних стереотипів.

Розроблено і науково обґрунтовано програму активного цілеспрямованого соціально-психологічного навчання “Оптимізація шлюбного вибору”, яка сприяє послабленню статево-рольової ідентифікації з батьками, формуванню адекватної самооцінки та зниженню рівня стереотипізації. Експериментальне впровадження програми тренінгу дало змогу підняти рівень сформованості образу майбутнього шлюбного партнера у сучасної молоді.

У дисертаційному дослідженні презентується теоретичне узагальнення та експериментальне вивчення психологічних механізмів формування образу майбутнього шлюбного партнера у сучасної молоді: розкрито сутність образу майбутнього шлюбного партнера, провідний критерій діагностування рівня сформованості образу майбутнього шлюбного партнера, рівні його сформованості, психологічні механізми формування цього образу та умови підняття рівня сформованості образу майбутнього шлюбного партнера у молоді, обґрунтовано та апробовано систему засобів психологічного впливу на зниження рівня статево-рольової ідентифікації з батьками та стереотипізації і формування адекватної самооцінки у молоді.

1. Актуальним питанням у юнацькому віці є здійснення шлюбного вибору. Юнацький вік є сенситивним для утворення пари, в цей період активізується пошук шлюбного партнера. На успішність здійснення шлюбного вибору впливає образ майбутнього шлюбного партнера. Образом майбутнього шлюбного партнера є суб’єктивне ідеальне уявлення психофізичних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних та духовних рис бажаного подружнього партнера, яке формується внаслідок інтеріоризації та відображення ознак, структурних характеристик і відношень відомих суб’єкту шлюбних пар.

Провідним критерієм рівня сформованості образу майбутнього шлюбного партнера вважаємо міру співпадіння уявно сумісного образу майбутнього шлюбного партнера із реально сумісним образом, відповідно до закономірностей подружньої сумісності.

2. На основі аналізу основних теорій шлюбного вибору (психоаналітичних, гуманістичних, соціально-психологічних) за сферою прояву психологічних механізмів формування образу майбутнього шлюбного партнера умовно виділено такі їх групи: 1) глибинні – статево-рольова ідентифікація з батьками, інтеріоризація архетипів аніми і анімуса і їх проекція на реальну людину, партнерство у “шлюбній грі”, 2) особистісні психологічні механізми – образ „Я”, самооцінка, рівень домагань, рефлексія, рівень особистісної зрілості); 3) соціально-психологічні механізми – емпатія, атракція, стереотипізація, ефекти („первинності” та „новизни”, ефект „ореолу”), рівноцінність на “шлюбному ринку, еволюціоністичний механізм.

Провідними психологічними механізмами формування образу майбутнього шлюбного партнера у юнацькому віці вважаємо статево-рольову ідентифікацію з батьками, самооцінку, стереотипізацію.

3. У студенів юнацького віку домінує низький рівень сформованості образу майбутнього шлюбного партнера, який характеризується мінімальним співпадінням реально сумісного образу майбутнього шлюбного партнера із уявно сумісним.

Поряд із низьким рівнем сформованості образу майбутнього шлюбного партнера у студентів юнацького віку домінують такі прояви психологічних механізмів формування образу майбутнього шлюбного партнера: високий рівень статево-рольової ідентифікації з батьками, психологічними особливостями якого є ототожнення себе та партнера із батьком відповідної статі та бажання наслідувати поведінку батьків у подружніх відносинах; неадекватна самооцінка (завищена і занижена), психологічними характеристиками якої є переоцінка, або недооцінка себе, неадекватні образ “Я”, рівень домагань, програма самореалізації; високий рівень стереотипізації, який характеризується поширенням на сприймання і оцінку майбутнього шлюбного партнера характеристик певної соціальної групи.

Закономірність впливу сатево-рольової ідентифікації з батьками на формування образу майбутнього шлюбного партнера проявляється у кореляції високого рівня ідентифікації із низьким рівнем сформованості образу, і низького рівня ідентифікації із високим рівнем сформованості образу. Закономірність впливу самооцінки на формування образу майбутнього шлюбного партнера проявляється у кореляції адекватної самооцінки із високим рівнем сформованості образу майбутнього шлюбного партнера, і неадекватної самооцінки із низьким рівнем сформованості образу. Закономірність впливу стереотипізації проявляється у кореляції високого рівня стереотипізації із низьким рівнем сформованості образу майбутнього шлюбного партнера, низького рівня стереотипізації із високим рівнем сформованості образу.

4. Відсутність високого рівня сформованості образу майбутнього шлюбного партнера у більшості студентів юнацького віку обумовили необхідність психокорекційної роботи із студентами першого і другого курсів для підняття цього рівня. Ефективним шляхом оптимізації вибору шлюбного партнера та формування адекватного образу майбутнього шлюбного партнера є вплив активними методами на прояви психологічних механізмів формування цього образу, з метою їх оптимізації, засобами тренінгу (зниження рівня статево-рольової ідентифікації з батьками, формування адекватної самооцінки, зниження рівня стереотипізації).

5. Система роботи з психологічної корекції рівня сформованості образу майбутнього шлюбного партнера базується на активізації оптимальних проявів психологічних механізмів формування образу майбутнього шлюбного партнера у молоді. Позитивні якісні зміни у рівні сформованості образу майбутнього шлюбного партнера характеризуються збільшенням кількості студентів із максимальним співпадінням реально сумісного образу майбутнього шлюбного партнера із уявно сумісним, зниженням рівня статево-рольової ідентифікації з батьками, сформованістю адекватної самооцінки, зниженням рівня стереотипізації.

На поведінковому рівні це проявляється у припиненні неконструктивних відносин із психологічно невідповідним партнером, пошуках партнера з психологічними особливостями відповідно закономірностей подружньої сумісності, зростанні орієнтації у особистісних відносинах, подоланні соціальної пасивності або зарозумілості під впливом самооцінки, подоланні упередженості у поведінці та відносинах, побудові своїх відносин із партнером по-своєму, незалежно від моделі подружніх стосунків у батьківській сім’ї.

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів даної проблеми. Перспективи її вивчення пов’язані із концептуальним аналізом образу майбутнього шлюбного партнера, його структури та характеристик; виявленням гендерних особливостей процесу формування образу майбутнього шлюбного партнера залежно від віку; встановленням характеру зв’язку сфомованого образу майбутнього шлюбного партнера із успішністю здійснення шлюбного вибору; поглибленим аналізом взаємозв’язків психологічних механізмів формування образу майбутнього шлюбного партнера; дослідженням особливостей прояву психологічних механізмів формування образу майбутнього шлюбного партнера на різних вікових етапах життєвого шляху особистості; створенням психодіагностичних методик дослідження психологічних механізмів формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера, що й буде предметом нашого подальшого наукового пошуку.

Публікації автора:

1. Мацюк В.В. Психологічні механізми формування образу майбутнього шлюбного партнера // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – № 10 (34). – 258 с.

2. Мацюк В.В. Ідентифікація з батьками як психологічний механізм формування образу майбутнього шлюбного партнера // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. VІІ, вип. 5. – К., 2006. – 432 с. – С. 189-196.

3. Мацюк В.В. Критерії рівня сформованості образу у молоді майбутнього шлюбного партнера // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д.Максименка. Т. ІХ, част. 3. – К., 2007. – 488 с.

4. Мацюк В.В. Вплив механізмів соціального сприймання на формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – № 16 (40). – 325 с.

5. Мацюк В.В. Взаємозв’язок самооцінки із адекватністю образу майбутнього шлюбного партнера // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – № 14 (41). – 375 с.

6. Мацюк В.В. Сформованість образу майбутнього шлюбного партнера у контексті подружньої сумісності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – № 20 (44). – 231 с.

7. Мацюк В.В. Образ “Я” як психологічний механізм формування образу шлюбного партнера // Матеріали міжнародної науково-практична конференції “Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін” (17-18 травня 2007 р.). – Чернівці: Рута, 2007. – 648 с.

8. Мацюк В.В. Шлюб за коханням і шлюб з розрахунку // Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2005. – 315 с.