Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


66. Климчук Віталій Олександрович. Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004.Анотація до роботи:

Климчук В.О. Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2004.

У дисертаційному дослідженні здійснюється експериментальне дослідження психологічних детермінант розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності. В роботі на основі теоретичного аналізу підходів до вивчення внутрішньої мотивації розроблено рівневу модель її розвитку. Виділено три рівні розвитку внутрішньої мотивації: ситуативний, ситуативно-ціннісний та суб’єктно-ціннісний. Зі зростанням рівня розвитку внутрішньої мотивації відбувається зростання кількісного наповнення ціннісної сфери, виділення в ціннісно-мотиваційній сфері діяльнісних та моральнісних факторів, поява у межах виділених факторів груп цінностей внутрішньої мотивації: самодетермінації, компетентності та значущих міжособистісних стосунків. Встановлено етапи розвитку внутрішньої мотивації (етап диференціації та етап інтеграції). На основі виявлених особливостей внутрішньої мотивації розроблено тренінгову програму її розвитку.

У дисертації зроблено теоретичне узагальнення та представлено нове вирішення проблеми розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності, яке полягає у розкритті змісту та динаміки цього процесу, виявленні особливостей розвитку внутрішньої мотивації та їх зв’язку з особливостями ціннісно-мотиваційної сфери студентів, виявленні чинників розвитку внутрішньої мотивації та розробці тренінгової програми її розвитку.

  1. Внутрішня мотивація навчальної діяльності – це поняття, яке дозволяє розглядати розвиток навчальної діяльності з точки зору її внутрішньої регуляції. Центром цього процесу є ціннісно-мотиваційна сфера, де цінності постають як джерела активності особистості, а внутрішні мотиви – як утворення, що виникають внаслідок взаємодії особистісних цінностей і параметрів навчальної ситуації. Внутрішня мотивація навчальної діяльності студентів є динамічним процесом, у якому виділяються три рівні – ситуативний, ситуативно-ціннісний, суб’єктно-ціннісний.

  2. Психологічний зміст розвитку внутрішньої мотивації полягає в еволюції основних її показників (почуття самодетермінованості, компетентності та наявності значущих міжособистісних стосунків) від ситуативно зумовлених потреб до особистісних цінностей, які детермінують поведінку людини відносно незалежно від ситуації.

  3. На ситуативному рівні внутрішньої мотивації задоволення базових потреб у самодетермінації, компетентності та значущих міжособистісних стосунках визначається особливостями ситуації. Студенти з цим рівнем не продовжують перервану навчальну діяльність, якщо немає зовнішнього підкріплення. При цьому спостерігаються всі основні показники внутрішньої мотивації. Ця суперечність пояснюється особливостями ціннісно-мотиваційної сфери, яка орієнтована в минуле (значущі люди – шкільні вчителі, значущі способи діяльності – зовнішньо мотивовані) і представлена в основному моральнісними цінностями. Відсутність діяльнісних цінностей призводить до декларованості і ситуативної залежності більшості особистісних цінностей.

  4. Ситуативно-ціннісний рівень розвитку внутрішньої мотивації притаманний тим студентам, які проявляють надситуативну активність, тобто продовжують навчальну діяльність тоді, коли зовнішній тиск припинено. Ціннісно-мотиваційна сфера таких студентів характеризується більшою кількістю ціннісних конструктів. Спостерігаються тенденції до диференціації ціннісної сфери – появи нових цінностей, збільшення кількості факторів. У процесі розвитку відбувається інтеграція ціннісно-мотиваційної сфери – випадкові ціннісні конструкти зникають, а факторні навантаження тих груп цінностей, які відносяться до основних показників внутрішньої мотивації (самодетермінації, компетентності та значущих міжособистісних стосунків) – зростають.

  5. Суб’єктно-ціннісний рівень внутрішньої мотивації притаманний студентам, які здатні самі трансформувати будь-яке навчальне завдання у творче і виконувати його без зовнішнього контролю. Значущими людьми для них є переважно викладачі вузу, які у сприйманні студентів відрізняються від шкільних учителів відсутністю стратегій тиску і примусу. Ключовим моментом є поява у ціннісно-мотиваційній сфері, поряд з моральнісними, діяльнісних цінностей. Це знімає декларативність цінностей, робить їх реальними регуляторами поведінки. Відбувається зниження конфліктності цінностей, вони набувають здатності змінювати значущість взаємозв’язків у залежності від характеристик ситуації. Таким чином, ціннісно-мотиваційна сфера стає стійкою і водночас гнучкою, здатною до внутрішнього регулювання навчальної діяльності.

  6. Розвиток внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності можливий за умов спеціальної організації досвіду внутрішньо мотивованої діяльності та набуття ціннісного статусу ситуативними потребами у самодетермінації, компетентності та значущих міжособистісних стосунках. Розвивальні впливи, які здійснювалися під час тренінгу внутрішньої мотивації, – це зовнішні впливи, які можуть переходити у внутрішній план лише через досвід внутрішньо мотивованої поведінки. Для формування позитивної динаміки показників внутрішньої мотивації необхідний певний латентний період (2-6 місяців), під час якого відбувається інтеріоризація цінностей. Позитивні зміни показників внутрішньої мотивації (самодетермінації, компетентності та значущих міжособистісних стосунків), а також таке поєднання моральнісних та діяльнісних цінностей, яке робить ці зміни стійкими і незворотними, свідчать про ефективність розробленої тренінгової програми.

  Перспективу досліджень проблеми розвитку внутрішньої мотивації становить подальше ґрунтовне вивчення етапів розвитку внутрішньої мотивації, дослідження співвідношення внутрішньої та зовнішньої мотивації у навчальній діяльності та аналіз вікових аспектів розвитку внутрішньої мотивації.

Публікації автора:

 1. Климчук В.О. Чинники та показники розвитку внутрішньої мотивації творчості // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. /За ред. Максименка С.Д. – К.: 2002, т. IV, ч. 5. – С. 130-134.

 2. Климчук В.О. Внутрішня мотивація як предмет психологічного дослідження // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 17, 2002. – С. 118-123.

 3. Климчук В.О. Творча особистість: дослідження ціннісного рівня внутрішньої мотивації навчання // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 18, 2002. – С. 236-240.

 4. Климчук В.О. Дослідження особливостей розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Психологія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 1 (25), 2004. – С. 222-232.

 5. Климчук В.О. Особистісні проблеми студентів: психосемантичне дослідження мотиваційних детермінант // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. – К.: КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2000. – С. 19-21.

 6. Климчук В.О. Адаптація опитувальника внутрішньої мотивації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень”. – Т.10. – Психологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 7-9.

 7. Климчук В.О. Вплив значимих осіб на розвиток внутрішньої мотивації // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / Відп. ред. О.М. Дікова-Фаворська. – Житомир, 2003. – С. 162-165.