Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Дзюба Лілія Анатоліївна. Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Дзюба Л.А. Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2003.

За здійсненим порівняльним аналізом наукових підходів до розкриття сутності психологічних чинників впровадження сучасних освітніх технологій та їх науково-методичного супроводу у вищому навчальному закладі була розроблена і апробована модель психологічних чинників та умов, які сприяють оптимизації впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі.

До психологічних чинників ефективного впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі належать наступні :

– готовність студентів до сприяння сучасних освітніх технологій та позитивна мотивація навчальної діяльності в цій ситуації;

– готовність викладачів і студентів до творчої діяльності;

– оптимальний психологічний клімат освітнього процесу та майстерність педагогів;

– врахування психологічних аспектів управління вищим навчальним закладом.

У дослідженні обґрунтовано систему механізмів дії психологічних чинників впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі, а також і критеріїв ефективності цього процесу. Наукове проектування або моделювання забезпечує на етапі впровадження в новітній навчальний процес найбільш ефективну побудову оргструктури навчально-виховного закладу з підготовки фахівців у ньому за умов оптимізації організаційного і психологічного кліматів його освітнього простору, де саме й реалізується науково-методичний та психологічний супровід впровадження сучасних освітніх технологій.

Публікації автора:

1. Третьяченко В.В., Дзюба Л.А. Соціально-психологічні особливості студентського самоуправління та умови його формування. Проблеми освіти: Наук-метод, зб./ Кол. авт. – К.: Наук. метод. центр вищої освіти , 2000. – Вип. 20. – С. 61-65. (Доробок здобувача - 50%).

2. Дзюба Л.А. Активні методи навчання у процесі оволодіння англійською мовою/ Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки. Збірник наукових праць. № 1(1). – Луганськ, 2001. – С. 40-42.

3. Дзюба Л.А. Проблеми навчання іноземної мові у ВНЗ / Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки: Збірник наукових праць. № 2(2). – Луганськ, 2001. – С. 68-71.

4. Лисих Л.П., Слащов В.А., Дзюба Л.А. Критерії щодо оцінки, яку одержує студент при складанні екзаменів та диференційованих заліків // Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки: Збірник наукових праць. № 3(3). – Луганськ, 2002. – С.139-141. (Доробок здобувача - 50%).

5. Дзюба Л.А. Професійна придатність і професійне становлення в процесі навчання у вищому навчальному закладі // Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки: Збірник наукових праць. – №4. – Луганськ, 2002. – С. 71-73.

6. Третьяченко В.В., Дзюба Л.А. Соціально-психологічні особливості управлінських технологій // Актуальні проблеми психології. Том. І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2002, частина 6. – С. 254 – 259. (Доробок здобувача - 50%).

7. Дзюба Л. А. До питання про сучасні освітні технології // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименко С. Д. – К.: 2002, т. ІV, Ч. 7. – С. 27-29.

8. Культуротворчий підхід до впровадження освітнього менеджменту підготовки фахівців у вищій школі: науково-методичні рекомендації / Під ред. Кіяшко О.О., ЛевченкоО.Ол., Левченко О.Ом. та ін. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2002. – 56 с. (Доробок здобувача - 25%).

9. Дзюба Л.А. Психологічні чинники культури впровадження сучасних освітніх технологій // Тенденції та сучасні психолого-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій школі: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції / Ред. колегія: Щедрова Г.П. - голова, Кіяшко О.О., Левченко О.Ол., Третьяченко В.В. та ін. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2002. – С. 101-102.

10. Дзюба Л.А. Концепция научно-методической программы самостоятельного обучения иностранному языку с использованием средств мультимедиа ПК // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету (матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Університет і регіон" 28-30 листопада 2000р.). Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, наукове забезпечення вирішення регіональних проблем, економіка менеджмент і маркетинг, малий та середній бізнес / За заг. ред. проф. В.А.Слащова. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2000 р. – С. 26-27.

11. Дзюба Л.А. Психологічна характеристика сумісної навчальної діяльності студентів на заняттях англійської мови // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету (матеріали VI Міжнародної наукової-практичної конференції "Університет і регіон" 5-6 грудня 2001 року). Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі / За заг. ред. проф. В.А.Слащова. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2001р. – С.51-52.

12. Дзюба Л.А. Технологічні аспекти підготовки спеціалістів у вищих закладах освіти // Збірник науков. праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля ( матеріали VIII науково-практичної конференції "Університет і регіон" 25-26 грудня 2002 року). Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Науковці - підприємствам і установам регіону. / За заг. ред. проф. В.А.Слащова. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2002. – С. 37-38.