Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


79. Красилова Юнна Вікторівна. Психологічні чинники підприємницької активності особистості: дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Красилова Ю.В. “Психологічні чинники підприємницької активності особистості”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Актуальність дослідження обраної теми обумовлена відродженням підприємництва в Україні, яке здійснюється шляхом закріплення за однією особою всіх функцій, пов’язаних з діяльністю фірми: підприємець, власник, керівник, виконавець.

Робота складається із 4 глав, вступу, заключення, бібліографії та додатків.

В дисертації розглядаються дані, накопичені на сьогоднішній день в психології підприємництва, які дозволили виділити окремі структури особистості, що визначають схильність людини до успішної підприємницько діяльності (K.Vasper, R.H.Brockhaus, P.S. Horwitz, Дж.Роттер та ін.).

Вивчення психологічних особливостей людей, які проявили підприємницьку діяльність, було проведене з використанням принципів науки про загальні закономірності побудови управлінських систем, термінологічного апарату психології теорії діяльності, розробленої С.Л.Рубінштейном, С.Л.Виготським, А.М.Леонтьєвим, Б.Ф.Ломовим, концепції індивідуальності Б.Г.Ананьєва, В.С.Мерліна та ін.

Так, в результаті досліджень вдалося вияснити, наприклад, що підприємці України більш незалежні в успіху від факторів оточення; порівняно з представниками інших соціальних груп у підприємців переважає інтернальний локус контролю. Жінки-підприємці більш чітко усвідомлюють свої проблеми та оцінюють себе вище, ніж підприємці.

Результати цієї роботи можна використати для спеціальної професійної підготовки підприємницьких кадрів, в консультативній роботі по діагностиці і прогнозуванню підприємницької діяльності, а також подальшого дослідження підприємницького феномену.