Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Кирилюк Інна Миколаївна. Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу : Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 205арк. — Бібліогр.: арк. 186-200.Анотація до роботи:

Кирилюк І.М. Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Київ, 2006.

Роботу присвячено вивченню психологічних чинників та особливостей підготовки практичних психологів до ведення психотерапевтичного діалогу. З’ясовано сутність різних підходів до розуміння контакту, діалогу в процесі психологічного консультування. Проаналізовано специфіку діалогічного підходу та феномени, що виокремлюються у межах даного напряму: діалогічна позиція, діалогічна інтенція тощо.

Психотерапевтичний діалог розглядається як складна багатофункціональна система, яка визначає якість контакту психолога та клієнта, передбачає наявність довіри у їх відносинах, зумовлена рівнем конґруентності, емпатії та рефлексії практичного психолога та залежить від міри комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога. «Я-концепція» практичного психолога є передумовою ефективного ведення терапевтичного діалогу.

Емпірично досліджено особливості орієнтації майбутніх психологів у процесі консультування. Зясовано вираженість таких професійно важливих якостей особистості, як емпатія, креативність, самоактуалізаційні тенденції та встановлено характеристики образу «Я» залежно від типу орієнтації – технологічної, гуманістичної, діалогічної. На основі статистичного аналізу показано, що існує тісний взаємозв’язок між діалогічною орієнтацією майбутнього психолога та вказаними якостями, що дозволяє розглядати їх розвиток як психологічний чинник розвитку діалогічності психолога-консультанта.

Обґрунтовано та апробовано систему психологічних впливів, що сприяють оптимізації підготовки практичних психологів до ведення терапевтичного діалогу. Запропоновано тренінг діалогічних умінь консультування як ефективний засіб професійної підготовки студентів-психологів.

Публікації автора:

  1. Кирилюк І. М. Вплив рівня розвитку емпатії на консультативну діяльність практичного психолога // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – К., 2000. Т. ІІ, ч.1. – С.44-45.

  2. Кирилюк І. М. Емпатія та форми її прояву // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – К., 2002. Т. ІV, ч.6. – С. 99-103.

  3. Кирилюк І. М. Особливості терапевтичного діалогу з підлітками-правопорушниками в процесі їх соціалізації // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – К., 2003. Т. V, ч.2. – С.116-121.

  4. Кирилюк І. М. Специфіка професійної позиції практичного психолог // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – К., 2003. Т. V, ч.3. – С. 128-133.

  5. Кирилюк І. М. Шляхи оптимізації підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу / “Соціальна служба в Україні: соціально – психологічні засади формування й ефективного функціонування”. Матеріали науково – практичної конференції – К.: Фенікс, 2005. – С. 632-643.

  6. Кирилюк І. М. Діалогічна позиція практичного психолога / Соціальна робота в територіальній громаді м. Києва: досвід 2004 року. Нариси практиків. - К.: КМЦССМ, 2004. – С. 63-72.

  7. Кирилюк І. М. Підліток і наркотики / Підліток на порозі ІІІ–го тисячоліття. Психологічні аспекти кризових явищ в підлітковому середовищі. – К., 2001. – С. 24-35.

  8. Кирилюк І. М. Агресивність, демонстративність, депресивність: основні характеристики та рекомендації щодо взаємодії / Діти „Групи ризику”: психологічні, соціальні та правові аспекти. – К.: Київська Міська державна адміністрація. Служба у справах неповнолітніх, 2001. – С. 59-71.