Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Колотій Наталія Миколаївна. Психологічне здоров'я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Колотій Н.М. Психологічне здоров’я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2003.

Дисертацію присвячено аналізу проблеми психологічного здоров’я підлітків та його оцінки в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Аналіз сучасного стану проблеми уможливив визначення місця психологічного здоров’я в системі психологічних знань. Визначено показники оцінки психологічного здоров’я особистості, такі, як індивідуально-психологічні особливості індивіда, соціально-психологічна адаптація, реалізація соціальних потреб індивіда та здатність індивіда до саморозвитку, дано їх характеристику та проведено апробацію. У результаті дослідження особливостей формування психологічного здоров’я 363 школярів 11-13 років було визначено психологічні характеристики підлітків з різними рівнями реалізації соціальних потреб, соціально-психологічної адаптації, саморозвитку. Отримано математичні моделі взаємовпливу психологічних факторів на формування психологічного здоров’я підлітків. На підставі факторного аналізу отримано типи та рівні психологічного здоров’я. Визначено три типи психологічного здоров’я у хлопців і чотири у дівчат, що вказує на особливості формування психологічного здоров’я підлітків різної статі, та чотири рівні психологічного здоров’я: несформованого психологічного здоров’я, становлення психологічного здоров’я, розвинутого психологічного здоров’я та абсолютного психологічного здоров’я.

У дисертаційній роботі представлено теоретико-емпіричне узагальнення та досягнуто нове рішення наукової проблеми, яке виявляється в обґрунтуванні та реалізації підходу до вивчення психологічного здоров’я підлітків, що уможливило розробку системи оцінки психологічного здоров’я школярів в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Аналіз результатів дослідження дав підстави для таких висновків:

1. Психологічне здоров’я є системою якісних характеристик індивідуального розвитку особистості на різних вікових етапах її життєдіяльності, котра розкривається через особливості індивідуально-психологічних властивостей особи, взаємин з соціумом, процесів саморегуляції й саморозвитку, реалізації актуальних потреб.

2. Фактори взаємовпливу особистісних властивостей та психологічного здоров’я дають можливість прогнозувати особливості індивідуального розвитку. До цих факторів належать: реалізація актуальних потреб, емоційна стабільність, соціальна адекватність поведінки, товариськість, стосунки з дорослими (вчителями, батьками), сформованість мотивації до навчальної діяльності, емоційне благополуччя, авторитет серед однолітків.

3. До критеріїв психологічного здоров’я віднесено індивідуально-психологічні особливості індивіда, його соціально-психологічну адаптацію, здатність до саморозвитку, реалізацію соціальних потреб. Означені показники пов’язані між собою складною системою взаємозв’язків й взаємовпливів та можуть використовуватись для оцінки психологічного здоров’я.

4. Відмінності у характері формування психологічного здоров’я хлопців та дівчат вказують на необхідність дослідження психологічного розвитку індивіда з урахуванням особливостей статі.

5. Для хлопців визначено три типи, для дівчат – чотири типи психологічного здоров’я. Відмінності у кількості типів психологічного здоров’я хлопців та дівчат можуть бути одним з проявів статевого диморфізму та свідчити про відмінності у темпах формування психологічного здоров’я підлітків різної статі, на що вказує менша диференційованість типів психологічного здоров’я хлопців, ніж дівчат.

6. Урахування рівнів психологічного здоров’я, а саме: рівня несформованого психологічного здоров’я, становлення психологічного здоров’я, розвинутого психологічного здоров’я та абсолютного психологічного здоров’я, уможливлює повноцінний якісний аналіз особистісного розвитку школяра.

7. Розроблена нами система оцінки психологічного здоров’я доводить необхідність зміщення акцентів у роботі шкільного психолога в бік стеження за особливостями розвитку особистості через його поглиблений якісний аналіз, який можливий на підставі врахування основних характеристик та критеріїв психологічного здоров’я.

Перспективи дослідження. Межі нашої дисертаційної роботи не дозволили розв’язати ряд проблем, які б могли поглибити вивчення особливостей формування психологічного здоров’я особистості. Залишається необхідність розробки надійних методів дослідження актуальних потреб школярів інших вікових груп. Необхідним є подальше опрацювання результатів дисертаційного дослідження для їх введення у повсякденну практику психолога.

Публікації автора:

 1. Кукуруза Г.В., Колотій Н.М. Проблеми психологічного здоров’я школярів та підходи щодо його оцінки // Вісник Харківського університету. Психологія. – 2000. – № 483. – С. 107-109.

 2. Колотій Н.М. Формування психологічного здоров’я особистості // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – 2001. – Вип. 6. – С. 143-148.

 3. Колотій Н.М. Нові підходи до цілісного вивчення особистості // Вісник Харківського університету. Психологія. – 2001. – № 517. – С. 87-89.

 4. Колотій Н.М. Особливості психологічного здоров’я підлітків: типи та їх характеристика // Вісник Харківського університету. Психологія. – 2002. – № 576. – С. 84-87.

 5. Даниленко Г.М., Колотій Н.М., Карабутова М.А. Проблеми моніторингу психологічного здоров’я школярів // Український вісник психоневрології. – 1999. – Т. 7, вип. 4 (22). – С. 51-53. Автором здійснено набір і аналіз даних дослідження психологічного здоров’я за критерієм соціально-психологічної адаптації та індивідуально-психологічних властивостей підлітків.

 6. Колотій Н.М., Даниленко Г.М., Подрігало Л.В. Формування здоров’я школярів через валеологізацію навчально-виховного процесу в школі // Медицина сьогодні і завтра. – 2000. – № 3. – С. 147-148. Автором здійснено апробацію системи оцінки психологічного здоров’я в умовах навчального закладу.

 7. Технологія моніторингу психічного здоров’я школярів / О.А. Бесєдіна, Г.М. Даниленко, Н.М. Колотій, М.А. Карабутова, Г.В. Кукуруза, Е.А. Михайлова // Метод. рек. – Харків, 1998. – 22 с. Автором проведено порівняння понять психічного і психологічного здоров’я особистості та запропоновано показники оцінки психологічного здоров’я в умовах школи.

 8. Кукуруза Г.В., Колотій Н.М., Даниленко Г.М. Експрес-діагностика ступеня реалізації соціальних потреб підлітків у період вікової кризи (11-13 років) як складової моніторингу психологічного здоров’я школярів з використанням анкети “Потреби школярів” // МОЗ України, Інформаційний лист, К. – № 75. – 2000. Автором розроблено й апробовано анкету “Потреби школярів” для підлітків 11-13 років.

 9. Колотій Н.М. Експрес-діагностика ступеня реалізації соціальних потреб молодших школярів з використанням анкети “Потреби школярів” // МОЗ України, Інформаційний лист, К. – № 197. – 2002.

 10. Даниленко Г.М., Колотій Н.М., Карабутова М.А. Нова технологія визначення навчальної орієнтації школярів / Реєстр галузевих нововведень. – Вип. 8-9, реєстр № 42/8/8 – К., 1998. – С. 24-25. Автор брав участь у розробці й апробації методики.

 11. Колотій Н.М. Рівні психологічного здоров’я особистості за критеріями реалізації соціальних потреб, соціально-психологічної адаптації та індивідуально-психологічних особливостей // Невротичні розлади та порушення поведінки у дітей та підлітків: Матер. наук.-практ. конф. – Харків, 2001. – С. 38-39.

 1. Kolotiy N.M. Researching the psychological health of school children as the means of evaluating the effectiveness of health promoting school functioning // A European Conference on linking education with the promotion of health in schools. – Netherlands Institute of Health Promotion and Disease Prevention, 2002. – P. 121.