Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Вовк Валентин Петрович. Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 254арк. — Бібліогр.: арк. 166-183.Анотація до роботи:

Вовк В.П. Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми психологічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями. В роботі теоретично обґрунтовано і практично доведено необхідність формування у майбутніх учителів психологічної компетентності для успішної роботи з дітьми такої категорії, окремо виділені конкретні професійно-психологічні якості, що входять до її складу.

У дисертації висвітлено причини соціальної занедбаності, проаналізовано погляди на це явище вітчизняних і зарубіжних учених.

Розглянуто теоретичний і практичний підходи щодо підготовки майбутніх учителів до роботи із соціально занедбаними учнями в сучасній системі освіти.

Розкрито розуміння психологічної компетентності, досліджено рівні її сформованості у студентів педагогічного навчального закладу, особливості їх становлення і цілеспрямованого розвитку.

Наведено результати апробації розробленого автором спецкурсу “Методика роботи із соціально занедбаними учнями”.

1. Процес державотворення в Україні зумовлює зміни, що відбуваються в системі освіти на засадах оновлення змісту та забезпечення якісного підвищення загальноосвітньої, культурологічної та психолого-педагогічної підготовки вчителів. Особливої гостроти набуває підготовка вчителів початкової ланки освіти до роботи із соціально занедбаними учнями.

Науковий аналіз сучасної психологічної та педагогічної літератури з проблеми дослідження засвідчив, що проблема підготовки вчителів початкової школи до роботи із соціально занедбаними учнями потребує ґрунтовного дослідження. Основна увага приділяється проблемі соціальної занедбаності учнів підліткового віку, а тому й підготовка вчителя проводилася відповідно до роботи саме з цією категорією учнів. Що ж стосується молодших школярів, то тут мають місце суттєві прогалини в теоретичному і методичному опрацюванні проблем вивчення майбутніми вчителями початкових класів психологічних особливостей соціально занедбаних учнів та використання їх у різних життєвих ситуаціях.

2. Вивчення фактичного стану роботи із соціально занедбаними учнями вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл, психологічних служб, спеціальних державних установ засвідчило відсутність єдиних підходів до організації роботи з такими учнями; дало можливість виявити, що значна кількість учителів початкової школи не має належної підготовки до роботи з соціально занедбаними учнями, не знає методів і прийомів роботи з ними та їхніми родинами; дослідження виявило відсутність розроблених навчальних програм щодо підготовки вчителів початкових класів до роботи з такою категорією учнів, а це, в свою чергу, вказує на недостатню підготовку вчителів до розв’язання цієї проблеми.

3. Розроблена методика роботи із соціально занедбаними учнями як складова частина вивчення психолого-педагогічних дисциплін уможливлює розширення обсягу навчальної інформації про психологічні особливості учнів початкових класів з відхиленням у поведінці без збільшення кількості годин в навчальних планах для викладання вікової і педагогічної психології.

4. Розкрито загальні принципи організації і методичні особливості процесу формування у студентів педагогічного закладу відповідних знань, умінь і навичок роботи із соціально занедбаними учнями, розвитку необхідних професійних якостей, що входять до складу психологічної компетентності і забезпечують позитивну спрямованість на відповідну діяльність.

5. У розробленому спецкурсі “Методика роботи із соціально занедбаними учнями” вчителям запропоновано: тематичний план і навчальну програму спецкурсу з визначенням мети, завдань, знань, умінь і навичок студентів з цього предмета з урахуванням оптимального співвідношення між аудиторними годинами та годинами, передбаченими на самостійну роботу студентів; розроблено плани лекційних, семінарських і практичних занять з визначеними темами, цілями й змістом роботи та домашніми завданнями; визначено завдання для самостійної роботи студентів з кожної теми; вміщено методичні рекомендації щодо вивчення курсу з урахуванням специфіки кожної теми, що спрямована на формування конкретних професійних якостей, які входять до складу психологічної компетентності.

6. Запровадження розробленого спецкурсу підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи із соціально занедбаними учнями у навчальному плані вищого навчального закладу підтвердило його ефективність: кількість студентів з високим рівнем сформованості професійно важливих якостей, необхідних для роботи з даною категорією учнів, у експериментальних групах зросла на 32,6%:

– простежено зміни в розвитку всіх професійно важливих якостей, визначених як таких, що входять до психологічної компетентності: здатності до розподілу уваги, емоційної врівноваженості, здатності до самовладання, емоційної стійкості, психологічної кмітливості, толерантності до стресу, педагогічної інтуїції, уяви, оптимізму, здатності слухати дитину, до саморегуляції, до соціальної перцепції, педагогічної винахідливості, впевненості в собі, у своїх діях, контактності, здатності до компромісу, до емоційного відгуку, до поведінкової та емоційної емпатії;

– сформовано позитивну психологічну спрямованість на педагогічну діяльність, розуміння системи домінуючих мотивів професійної роботи із соціально занедбаними учнями; забезпечено достатній рівень знань про сутність, форми, методи вивчення соціальної занедбаності; сформовано уміння і навички профілактичної, діагностичної і корекційної роботи із соціально занедбаними учнями; усвідомлено необхідність вирішення даної проблеми.

Проведене дослідження дало змогу простежити динаміку вдосконалення психологічної підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти до роботи із соціально занедбаними учнями і довело обґрунтованість запропонованих методичних підходів до викладання курсу “Методика роботи із соціально занедбаними учнями”.

Результати дослідження можуть використовуватись у педагогічних навчальних закладах різного рівня акредитації, інститутах післядипломної підготовки педагогічних кадрів та в роботі вчителів початкових класів.

Подальших досліджень вимагають питання розширення змісту роботи із соціально занедбаними учнями і апробація нових форм підготовки учителів початкових класів до роботи з учнями цієї категорії на основі психотренінгів, розвивально-корекційних програм та перевірки результатів роботи на практиці.

Основний зміст роботи відображено у таких публікаціях:

1. Вовк В.П. Особистість соціально занедбаної дитини і учитель: психологічний аспект // Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України – Т.IV., Ч.3. / За ред. Максименка С.Д. – К., 2002.– С.38–42.

2. Вовк В.П. Психологічна підготовка майбутніх учителів до роботи із соціально занедбаними учнями // Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України – Т.IV., Ч.5. / За ред. Максименка С.Д. – К., 2002. – С.50–54.

3. Вовк В.П. Психологічна компетентність у контексті підготовки вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями // Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Т.VІІ., вип.3. / За ред. Максименка С.Д. – К., 2005. – С.70–75 .

4. Вовк В.П. Проблема соціально-педагогічної занедбаності дітей в психолого-педагогічній спадщині // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед-го ун-ту. Серія: Соціальна педагогіка / За ред. О.В. Сухомлинської. – Кам’янець-Подільський: Абетка – НОВА, 2002. – Вип. 3. – С. 66–72.

5. Вовк В.П. Використання спадщини І. Огієнка в підготовці учителів до роботи із соціально занедбаними дітьми // Вісник Житомирського пед-го ун-ту. – Житомир, 2002. – Вип. 9. – С. 219–221.

6. Вовк В.П. Девіантна поведінка і підготовка педагогічних кадрів – важлива психолого-педагогічна проблема // Вісник Прикарпатського пед-го ун-ту. Серія: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ: Плай, 2003. – С.62 – 66.

7. Вовк В.П. Професійна підготовка студентів педвузу до роботи із соціально занедбаними дітьми // “Організаційно-педагогічні проблеми ступеневої підготовки педагогів”. Тези наук.-прак. семінару. – Хмельницький, 2001. – С.23–24.

8. Вовк В.П. В.О.Сухомлинський: вчитель і “важкі” діти // Матеріали наукових конференції “Василь Олександрович Сухомлинський і проблеми сучасної освіти. – Хмельницький, 2001. – С.71–77.

9. Методика роботи із соціально занедбаними учнями. Навчальна програма та методичні рекомендації. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2003. – 57с.

10. Вовк В.П. Психолого-педагогічні підходи до перевиховання соціально занедбаних учнів у молодшому шкільному віці. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій”. – Хмельницький, 2003. – С.29–35.

Анотації