Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Больбот Тетяна Юріївна. Психічні та поведінкові розлади в осіб молодого віку з комп'ютерною залежністю (клініка, корекція та профілактика) : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005.



Анотація до роботи:

Больбот Т.Ю. Психічні та поведінкові розлади в осіб молодого віку з комп’ютерною залежністю (клініка, корекція та профілактика). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2005.

В дисертації представлені результати досліджень 463 учнів Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю (ДОЛІФМП), ліцею інформаційних технологій (ЛІТ), які за своєю учбовою діяльністю мали значне навантаження (8-10 годин на тиждень) від роботи за комп’ютером. Визначено чинники і групу ризику (ГР) формування комп’ютерної адикції (КА) в осіб молодого віку, особливості комп’ютерної діяльності (тривалість, досвід, переважний вид роботи за комп’ютером, відчуття, вплив на домашні справи, навчання, виробничу діяльність та інше), а також (на прикладі групи ризику – 3 група) клініко-психопатологічні ознаки на початку формування даної патології. У роботі для веріфікації санкціонюючих комп’ютерозалежну поведінку факторів, виявлення клініко-психопатологічних характеристик, психологічних, соціально-демографічних, нейрофізіологічних особливостей комп’ютерних адиктів, динаміки формування даної патології, обстежені всі хворі (38 осіб чоловічої статі) на комп’ютерну залежність. Встановлено, що комп’ютерна залежність розподіляється на первинну та симптоматичну. Підтверджено адиктивний механізм формування комп’ютерної адикції, яка розвиваєься поетапно. Отримані дані дозволили розробити критерії скринінг-діагностики комп’ютерної залежності, а також науково обгрунтувати, розробити та оцінити ефективність поетапної системи корекції та програм профілактики комп’ютерної адикції.

1. У роботі проведено теоретичне обгрунтування і нове вирішення актуальної наукової задачі, що полягає у розробці оптимальної поетапної системи корекції й програм профілактики психічних та поведінкових розладів осіб молодого віку з комп’ютерною залежністю.

2. До чинників ризику формування комп’ютерної залежності відносяться: чоловіча стать (р<0,001), проведення за комп’ютером 20-40 годин на тиждень та/або більше (р<0,001), емоційна депрівація (неповні родини, виховання за типом гіпоопіки, батьківська депрівація та інше) (р<0,01), схильність до адиктивної поведінки (р<0,001). Мають місце ряд санкціонюючих комп’ютерозалежну поведінку факторів, які включають як біологічні, так і соціальні ознаки: наявність анте- і перинатальної патології в анамнезі (87%), черепно-мозкові травми (19%), патологічні форми порушення поведінки та формування особистості (15%); несприятливі мікросоціальні умови, взаємовідносини в сім’ї, дисгармонічне виховання за типом гіпоопіки; збіднення міжособистих відносин, недоліки соціальної підтримки (нейтральні, напружені взаємовідносини) (63%); адиктивна поведінка батьків (залежність від психоактивних речовин, патологічна залежність від азартних ігор) (60%).

3. Науково обґрунтовано і розроблено „Спосіб скринінгової діагностики комп’ютерної залежності” (патент), який дозволяє визначити групу ризику, проводити діагностику комп’ютерної адикції і своєчасну її профілактику.

4. Провідним синдромом у клінічній картині усіх пацієнтів з комп’ютерною залежністю виступає синдром надцінних інтересів та захоплень, в якому провідне місце належить афективно зарядженому прагненню до комп’ютерної діяльності, що спирається на хворобливо посилене захоплення. Синдром надцінних інтересів та захоплень має коморбідність з психопатоподібним синдромом (45%), синдромом уходів та бродяжництва (32%), афективними (депресивний, гіпоманіакальний) (8%), та з неврозоподібним, маячно-галюцинаторним та синдромом залежності (по 5% кожний).

5. Комп’ютерна залежність розподіляється на первинну та симптоматичну. Симптоматична комп’ютерна адикція коморбідна з іншими формами психічних розладів, серед яких домінують такі діагностичні таксони, як соціалізовані та несоціалізовані розлади поведінки (F 91.1-91.2); органічний тривожний розлад, розлади особистості та поведінки, обумовлені хворобою, ушкодженням чи дисфункцією головного мозку (F 06.4 - 07), легка розумова відсталість (F 70). Динаміка формування комп’ютерної залежності має наступні етапи:

1 етап – етап ризику розвитку комп’ютерної залежності;

2 етап – етап сформованої комп’ютерної залежності (емоційно-

вольові порушення, психічна залежність);

3 етап – етап тотальної комп’ютерної залежності (психічна та фізична

залежність, синдром актуалізації компульсивного потягу).

6. В порівнянні з контрольною групою здорових осіб в групі ризику розвитку комп’ютерної залежності вірогідно частіше виявляються такі типи особистісних акцентуацій як гипертимний, емотивний, збудливий, циклотимний, екзальтований. Міжособисті відносини групи ризику розвитку комп’ютерної залежності характеризуються високим ступенем власності, прагненням командувати іншими (р<0,05). Респонденти групи ризику частіше намагаються бути незалежними, та в них в 2 рази частіше проявляється агресивність та прагнення звинувачувати інших в своїх проблемах та невдачах. Виявляється тенденція до підозрілості, ворожнечі, скривженності. Разом з цим ці учні більш підлегливі, доброзичливі, старанні і великодушні в порівнянні з контрольною групою. Самооцінка в групі ризику в більшості випадків адекватна, має місце поєднання “зацікавленості” комп’ютерними технологіями з іншими захопленнями.

7. В порівнянні з групою ризику комп’ютерні адикти представляють собою клінічно-сформовану групу, які мають ряд психологічних особливостей: у них переважають гипертимний та збудливий типи особистісних акцентуацій. Характерна емоційна нестійкість, концентруєма увага. В особистісній сфері комп’ютерних адиктів переважають нестабільність рівня вимагань та самооцінки, недостатня рухомість психічних процесів, з домінуванням ігрових мотивів над іншими. В міжособистих стосунках має місце схильність до незалежності, агресивності та прагнення звинувачувати інших в своїх проблемах та невдачах, так як і в групі ризику (р0,05). Самооцінка адиктів в більшості випадків неадекватна. Відмічається слабкість емоційного реагування на негативну оцінку, незадоволеність собою та своїм соціальним становищем. Характерна схильність до делінквентної поведінки, іноді з вираженою реакцією емансипації. Усі обстежені мають тільки азартні захоплення – “зацікавленість” комп’ютерами (р<0,05).

Клініко-нейрофізіологічне дослідження показало, що вiдносно легкi та нестiйкi форми порушення поведiнки адиктів супроводжуються переважно функцiональними розладами дiяльностi головного мозку, а стiйкi та вираженi розлади корелюють з наявнiстю органiчного ураження рiзних ступенiв вираженостi. Специфічних нейрофізіологічних ознак щодо комп’ютерної залежності не виявлено.

8. Програми профілактики повинні складатися з ранньої діагностики (скринінг-діагностика), первинної (інформаційні, освітні, технології зайнятості, корекції сімейних відносин, релігійні) і вторинної профілактики. Корекція комп’ютерозалежної поведінки має являти собою запропоновану поетапну систему, яка покращує адаптацію комп’ютерних адиктів, створює передумови для більш свідомого використання комп’ютерних технологій. В структурі корекції доказана ефективність когнітивно-біхевіоральної психотерапії. При проведенні психокорекційної роботи значна увага повинна приділятися ліквідації та дезактуалізації психотравмуючих факторів і ситуацій. Вибір медикаментозної терапії визначається домінуючим психопатологічним синдромом. Впровадження розробленої поетапної системи корекції комп’ютерної залежності свідчить про досягнення високого та стійкого ефекту у 73% осіб молодого віку з даним видом адикції.

Публікації автора:

 1. Юр’єва Л.М., Больбот Т.Ю. Інтернет-залежність – нова проблема Української Психіатрії // Таврический журнал психиатрии. – 2003. – V.7. – № 2 (23). – С.63-65.

 2. Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю., Носов С.Г. Случай симптоматической компьютерной зависимости у пациента с органическим поражением центральной нервной системы // Архів психіатрії. – 2004. – № 3 (38) – С.134-138.

 3. Больбот Т.Ю. Фактори ризику розвитку комп’ютерної залежності в осіб молодого віку // Український вісник психоневрології. – 2004. – Т. 12. – №4 (41). – С.75-80.

 4. Больбот Т.Ю. Профілактика і корекція комп’ютерної залежності в осіб молодого віку // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2005. – № 2. – С. 139-142.

 5. Юр’єва Л.М., Больбот Т.Ю. Спосіб скринінгової діагностики комп’ютерної залежності. Деклараційний патент на винахід (11) 72366 А (51) 7 G09B3/00, G09B3/08, G09B3/00, A61B10/00 15.02.2005. Бюл. №2.

 6. Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. Клинические и психологические особенности лиц с компьютерной зависимостью // Український вісник психоневрології. – 2002. – Т.10. – №1(30). – С.244-245.

 7. Больбот Т. Психологічні особливості дітей та підлітків з Інтернет-залежністю // Психиатрия, клиническая психология и психофармакология в ХХІ веке: Материалы І Международной медицинской конференции студентов и молодых ученых (23-25 мая 2002 г.). – Днепропетровск: Днепропетровская государственная медицинская академия, 2002. – С.10-12.

 8. Больбот Т. Психічні та поведінкові розлади у осіб з комп’ютерною залежністю // Медицина—здоров’я ХХІ сторіччя: Матеріали ІІІ Міжнародної медичної конференції студентів та молодих вчених (26-28 вересня 2002р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна медична академія, 2002. – С.298.

 9. Больбот Т.Ю. Комп’ютерна залежність—міф чи реальність ? // Актуальні проблеми сучасної медицини. Матеріали 57-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (17-20 вересня 2002 р.). – Київ: Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця , 2002. – С.101-102.

 10. Больбот Т. Інтернет-залежність: актуальна проблема ? // Матеріали VII Міжнародного Медичного Конгресу студентів і молодих вчених (21-23 травня 2003 р.). – Тернопіль: Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського, 2003. – С.158.

 11. Больбот Т.Ю. Проблема Комп’ютерної залежності // Вчені майбутнього. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (14-16 жовтня 2003 р.). – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2003. – С.99-100.

 12. Больбот Т. Проблема комп’ютерної залежності у учнів // Медицина – здоровье – XXI век. Матеріали IV Міжнародної конференції студентів і молодих вчених (18-20 вересня 2003 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна медична академія, 2003. – С.211-212.

 13. Больбот Т.Ю. Психологічні аспекти формування комп’ютерної адикції // Матеріали 57-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (20-22 квітня 2004 р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2004. – С.82-83.

 14. Bol’bot T. Computer addiction – comorbid conditions // Мододь – медицині майбутнього. Матеріали V Міжнародної конференції студентів і молодих вчених (16-18 вересня 2004 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна медична академія, 2004. – С.189.

 15. Больбот Т.Ю. Особливості комп’ютерної діяльності ліцеїстів // Вчені майбутнього. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (14-16 жовтня 2004 р.). – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2004. – С.151-152.