Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Гашкова Людмила Анатоліївна. Психічні розлади у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (клініка, діагностика, підходи до лікування) : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005.Анотація до роботи:

Гашкова Л.А. Психічні розлади у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії в віддаленому періоді (клініка, діагностика, підходи до лікування). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16. – психіатрія. – Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2005.

В роботі досліджено структуру психічних розладів у хворих – учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що недужі на тиреопатії у віддаленому періоді після перебування в зоні катастрофи. Встановлені особливості плину цих порушень та перебігу психоендокринного синдрому. Доведено, що психічні розлади найчастіше проявляються на органічному рівні, а клінічні особливості і тяжкість прояву мають позитивну кореляцію із зниженням функції щитовидної залози. Також доведено, що психічні розлади у ліквідаторів наслідків аварії, що страждають на тиреопатії, мають характерні для психоендокринного синдрому ознаки вже на ранніх стадіях розвитку як психічних порушень так і тиреопатії. Виявлено особливості плину психоендокринного синдрому саме для цієї категорії хворих – учасників ліквідації наслідків аварії на тлі тиреопатій з тенденцією к гіпотиреозу. Доведено, що у всіх хворих – ліквідаторів наслідків аварії з патологією щитовидної залози є типовими афективні порушення і зміни в інтелектуально-мнестичній сфері. Розроблений комплекс діагностики психопатологічних проявів дає можливість виявляти психічні розлади у цих пацієнтів на ранніх етапах їх формування і контролювати ефективність терапії, а комплекс підходів до лікування УЛНА з захворюваннями щитовидної залози дозволяє скорочувати термін тимчасової непрацездатності і збільшувати період ремісії.

 1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального наукового завдання – підвищення ефективності лікувальних заходів у хворих УЛНА на ЧАЕС з патологією ЩЗ у віддаленому періоді після радіаційної аварії на основі визначення структури психічних розладів і їх клінічних особливостей та розробки діагностичного комплексу і системи терапевтичних підходів.

 2. Структура психічних розладів у хворих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які страждають на тиреопатії відрізняється від такої у пацієнтів без патології щитовидної залози і переважно складається із психічних порушень органічного рівню (63,2%) який представлено органічним астенічним (27,8%), тривожним (19,2%) і депресивним (11,6%) психічними розладами і деменцією легкого ступеня (4,6%). На невротичному рівні виявлені фобічні (соціальна (7,6%) і специфічні фобії (5,0%)), генералізований тривожний (3,0%), змішаний тривожно-депресивний (14,6%) і іпохондричний (6,6%) психічні розлади із перевагою тривожно-депресивних порушень (17,6%).

 3. У хворих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, що недужі на тиреопатії, виявлено психопатологічні особливості які відрізняються від таких у пацієнтів групи порівняння. Характер психічних розладів у хворих з патологією щитовидної залози відзначаються стійкістю прояву симптомів, прогредієнтним перебігом з послідовною зміною порушень невротичного регістру (36,8%) на органічний (63,2%), з розширенням діапазону психічної патології від астенічних (27,8%) до тривожно-депресивних (30,8%) і інтелектуально - мнестичних розладів, у тому числі розвитком деменції (4,6%) на тлі вираженого гіпотиреозу. Встановлено, що у хворих із захворюваннями щитовидної залози розвиваються більш виражені форми психопатологічних порушень у порівнянні з пацієнтами без супутніх тиреопатій. Ведучими ознаками психопатологічних особливостей у хворих основної групи виступають стійкі зміни в афективній і інтелектуально - мнестичній сфері, обумовлені вже на рівні невротичних розладів і при еутиреоїдному стані функції ЩЗ при її патології.

 4. Для хворих з тиреопатіями характерний розвиток психоендокринного синдрому, що виявляється класичною "тріадою" змін - у сфері мислення, емоцій і волі. Розширення діапазону психопатологічної симптоматики, перехід її на органічний рівень і наростання ступеня тяжкості корелюють з виразністю гіпотиреозу. Зміни в сфері емоцій носять стійкий і виражений характер переважно депресивного напряму на тлі брадіпсихії.

 5. Розроблений нами діагностичний комплекс на основі інтеграції психопатологічного і експериментально - психологічного дослідження дозволяє на ранніх стадіях виявляти психічні порушення у хворих УЛНА при початкових формах захворювання щитовидної залози на фоні еутиреоїдного стану і проводити своєчасну терапію і корекцію цих розладів.

 6. Для медико-соціальної реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії, що страждають тиреопатіями у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи, нами розроблена система терапевтичних підходів для лікування психічних розладів, що виявляються у даного контингенту хворих, яка враховує біологічний, психологічний і соціальний фактори в патогенезі цих порушень і побудована на наступних принципах. Перший – комплексне і сполучене використання терапевтичних заходів, що включає психотерапію (ведучий метод лікувального впливу на всіх етапах лікування і соціальної реабілітації); психофармакотерапію для лікування специфічних проявів психічних порушень (астенічного, тривожно-фобічного, депресивного, іпохондричного і інтелектуально - мнестичних розладів); гормонозамісну терапію для корекції порушень функції щитовидної залози; фармакотерапію, спрямовану на нормалізацію розладів метаболізму головного мозку, функцій вегетативної нервової системи, поліпшення церебрального і кардіального кровообігу; загальне зміцнювальне лікування; фізіотерапію. Другий – індивідуальний підхід до вибору терапевтичної тактики з урахуванням типу і ступеня тяжкості психічних порушень у хворого; патопсихологічної характеристики особистості хворого, типу супутньої тиреопатии і ступеня тяжкості гіпотиреозу. Третій – перманентність застосовуваних терапевтичних заходів на всіх етапах медичної допомоги і реабілітації хворих. Четвертий – динамічність терапії, заснованої на поточній оцінці результатів лікування з метою своєчасної корекції тактики лікування з катамнестичним аналізом ефективності даного комплексу терапевтичного впливу.

 1. Розроблена нами система терапевтичних підходів для лікування психічних розладів у учасників ліквідації наслідків аварії, що страждають тиреопатіями у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи ефективна і веде до скорочення термінів тимчасової непрацездатності (до 7,2%), частоти госпіталізації протягом 3 - х років (до 16,5%) і збільшенню термінів ремісії (до 12,3%) і її можна рекомендувати для застосування в практичній охороні здоров'я, як у стаціонарних, так і в амбулаторних умовах.

Публікації автора:

 1. Гашкова Л.А. Особенности астенического синдрома у больных тиреопатиями после радиационного воздействия в отдаленном периоде. //Арх. клин. и эксперим. медицины. - 1999. – Т. 8, вып. № 1. - С. 50-53.

 2. Гашкова Л.А. Современные представления о непсихотических расстройствах у ликвидаторов (обзор) // Арх. психіатрії. – 2003. – № 3 – С. 63-67.

 3. Гашкова Л.А. Комплекс психотерапевтических мероприятий при лечении пограничных психических расстройств у участников ЛПА на ЧАЭС, страдающих тиреопатиями //Арх. психіатрії. – 2001. - № 3. – С.252-254.

 4. Гашкова Л.А. Клинико-психопатологические особенности тревожных расстройств у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС// Арх. психіатрії. - 2001. - № 4 – С. 109-112.

 5. Гашкова Л.А. Комплекс психодиагностических методов при изучении непсихотических расстройств у ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы с сопутствующими тиреопатиями // Укр. вісн. психоневрології. - 2001. - № 3 - С. 78-80.

 6. Гашкова Л.А. Определение лечебной тактики и ее эффективности на основе изучения внутренней картины болезни у участников ЛПА на ЧАЭС, страдающих тиреопатиями // Укр. мед. альм. - 2001. – Т. 4, № 4. – С. 42-45.

 7. Клинико-психологические особенности фобических и соматоформных расстройств у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, страдающих тиреопатиями / С.И. Табачников, И.А. Бабюк, Л.А. Гашкова и др. // Вестн. неотлож. и восстанов. медицины. –2001.- № 2. - С.215-218.

 8. Титиевский С.В., Гашкова Л.А. Поведенческая психотерапия в комплексе лечения специфической фобии у ликвидаторов-водителей // Медицинские исследования. - 2001.- Т. 1, вып. 1. - С. 135.

 9. Найденко С.И., Гашкова Л.А. Психодиагностические методы при изучении неврозоподобных расстройств у ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы с сопутствующими тиреопатиями // Медицинские исследования. - 2001.- Т. 1, вып. 1. - С. 123.

 10. Тип личностного реагирования на заболевание у больных-ликвидаторов, страдающих тиреопатиями / С.И. Табачников, Л.А. Гашкова, С.В Титиевский // Укр. вісн. психоневрології. -2002.- Т. 10, вип. 1. - С. 233-234.

 11. Психотерапия и психопрофилактика психических и психосоматических расстройств в отдаленном периоде Чернобыльской катастрофы у участников ЛПА на ЧАЭС / С.И. Табачников, С.В. Титиевский, С.И. Найденко, Л.А. Гашкова и др. // Проблеми екстремальної психіатрії. – 2000. - С. 169-170.

 12. Гашкова Л.А. Некоторые особенности клиники аффективных расстройств при заболеваниях щитовидной железы у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС //Актуальные проблемы пограничной психиатрии, психотерапии, медицинской психологии: Материалы науч. практ. конф. - Харьков, 1999. - С. 21-23.

 13. Психические расстройства при соматической патологии у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС / С.В. Титиевский, С.И. Найденко, Г.Е. Сергеева, Л.А. Гашкова и др. //Актуальные вопросы социальной и судебной психиатрии и наркологии: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Киев, 2001. - С.243.

 14. Гашкова Л.А. Психотерапевтическая коррекция психопатологических расстройств непсихотического уровня у больных тиреопатиями после радиационного воздействия в отдаленном периоде // Вопросы пограничной психиатрии, психотерапии, медицинской психологии: Материалы науч. - практ. конф. - Харьков, 1998. - С. 27.

 15. Гашкова Л.А., Нибо П.Ч. Психические нарушения непсихотического уровня и гипотиреоз у ликвидаторов: комплексный подход к психотерапии // Проблеми охорони здоров'я населення промислового регiону. - Донецьк, 1999.-С.60.

 16. Gashkova L. Posttraumatic stress disorder complicated by thyroid diseases // Preventive Psychiatry: World Psychiatric Association Regional Congress. - Athens (Greece), 1999. - P.59.

 17. Tabachnikov S.I., Titievsky S.V., Gashkova L.A. Mental disorders in patients having somatic diseases due to participation in the consequences of the Chernobyl accident cleaning up (Remote of the catastrophe). //Preventive psychiatry: World psychiatric association regional congress. – Athens (Greece), 1999. - P. 71.

 18. Gashkova L, Rymar I., Sergeeva G. Features of an aesthetic syndrome with thyroid diseases after ionising //Psychiatry new thresholds: World psychiatric association XI World congress of psychiatry. – Hamburg, 1999. – Vol. 2. - P. 202.

 19. Gashkova L., Rymar I., Bulash N. Motives for abusing alcohol due to Chernobyl failure. //Psychiatry new thresholds: World psychiatric association XI World congress of psychiatry. – Hamburg, 1999. – Vol. 2. - P. 202.

 20. Gashkova L. The structure of disturbing-phobic disorders at the liquidators of accident on Chernobyl atomic station, suffering by a chronic thyroiditis // Prospects for Psychiatric Patients in the New Millennium-Ways towards Mental Health (Proceeding from the 19-th Danube Symposium of Psychiatry, Linz (June 15-17, 2000)). – Linz, 2000. - Vol.12, № 1-2. - P. 116.

 21. Gashkova L. Units of experimental psychodiagnostics at learning not psychotic disorders at the liquidators of consequences of the Chernobyl catastrophe with accompanying thyroid diseases // Prospects for Psychiatric Patients in the New Millennium-Ways towards Mental Health (Proceeding from the 19-th Danube Symposium of Psychiatry, Linz (June 15-17, 2000)). – Linz, 2000. - Vol.12, № 1-2. - P. 116. - P. 142.