Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Кузьміна Ганна Володимирівна. Принципи комплексного формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Київський національний ун- т будівництва і архітектури. - К., 2005.Анотація до роботи:

Кузьміна Г.В. Принципи комплексного формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд. – Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, 2005.

В дисертації розглянутий процес комплексного формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі. На основі аналізу теорії та практики визначені напрямки розвитку підприємств дрібнороздрібної торгівлі, запропонована класифікація кіосків і павільйонів. Визначено основні фактори, які впливають на формування підприємств дрібнороздрібної торгівлі. Виявлена економічна доцільність групування об'єктів. Розроблена номенклатура кіосків, павільйонів, груп та комплексів дрібнороздрібної торгівлі, запропоновано функціональне зонування груп та комплексів. Визначені принципи, що забезпечують комплексність функціональної, конструктивної та естетичної організації підприємств дрібнороздрібної торгівлі. Запропоновано методичні рекомендації з проектування об’єктів дрібнороздрібної торгівлі.

1. Проведений аналіз теоретичних розробок та проектної практики в галузі архітектури підприємств дрібнороздрібної торгівлі дозволив:

визначити роль дрібнороздрібної торгівлі в загальній системі обслуговування населення;

розробити класифікацію об'єктів за товарним асортиментом та спеціалізацією, за методом продажу, за місцем та способом розташування в міський забудові;

намітити головні напрямки вдосконалення їх функціональних та архітектурно-технічних рішень: укрупнення підприємств та впровадження гнучких планувальних структур, використання ефективних архітектурно-конструктивних систем, блокування та кооперування кіосків і павільйонів в торговельні групи та створення багатофункціональних комплексів дрібнороздрібної торгівлі.

2. Визначено вплив сучасних соціально-економічних умов на розвиток типології об'єктів дрібнороздрібної торгівлі, досліджено містобудівні передумови розміщення та планувальної організації кіосків, павільйонів та їх угруповань, досліджені технологічні та інженерно-технічні умови та засоби, прийоми естетичної організації об'єктів дрібнороздрібної торгівлі.

3. В роботі запропоновані площі кіосків і павільйонів виходячи з розміру функціональних зон (робочої площини, зони переміщення, зони обладнання). Встановлено площу благоустрою ділянки та коефіцієнт відношення площі благоустрою до площі об’єкта.

4. Запропоновано номенклатуру основних типів торговельних угруповань на базі кіосків та павільйонів: торговельна група, торговельний комплекс, торговельно-побутовий комплекс, багатофункціональний комплекс. Встановлено функціональні взаємозв'язки зон та підприємств в групах і комплексах.

5. Сформульовані принципи формування архітектурно-планувальних рішень, що забезпечують комплексність функціональної організації (укрупнення, групування і кооперування); конструктивну доцільність (універсальність, трансформативність і модульність); естетичну виразність (цілісність, упорядкованість і домірність).

6. В дослідженні запропоновані архітектурно-планувальні рішення кіосків і павільйонів. В залежності від містобудівних умов запропоновані раціональні функціонально-планувальні схеми торговельних груп і комплексів. Визначено характерні композиційні прийоми компонування окремих об'єктів в групи і комплекси в залежності від містобудівної ситуації: фронтальний, рядковий, східчастий, кутовий, острівний, пасажний, комбінований, вільний.

7. Запропоновано блок-модульний метод формування об'єктів дрібнороздрібної торгівлі, який складається з чотирьох взаємопов’язаних рівнів уніфікації та надає можливість поступового гнучкого розвитку комплексів дрібнороздрібної торгівлі, зберігаючи архітектурно-композиційну цілісність та єдність об'єктів завдяки використанню об'єднуючих просторових конструктивних елементів.

8. На основі запропонованої методики проектування розроблені пропозиції щодо поліпшення об’ємно-просторових та конструктивних рішень підприємств дрібнороздрібної торгівлі, що забезпечить можливість упорядкованого об'єднання окремих кіосків і павільйонів у групи та комплекси. Розроблені варіанти проектних рішень “блок-модуля” в різних конструктивних системах, де об'єднуючою структурою пропонується просторовий каркас. Запропоновано горизонтальне зонування кіосків і павільйонів, варіанти фасадів “блок-модуля”. Запропоновані рішення впроваджено в практику проектування та будівництва.

9. Використання результатів роботи дозволить отримати значний соціальний та економічний ефект за рахунок покращення якості рівня торговельного обслуговування в умовах росту потреб населення, підвищення ефективності капітальних вкладень, направлених на реконструкцію та розвиток об’єктів, їх інженерно-технічне оснащення, поліпшення рівня естетичної виразності торговельно-побутових зон і створенню цілісних елементів міського середовища.

Публікації автора:

 1. Кузьмина А.В. Предпосылки реорганизации сети предприятий в современных условиях (на примере г. Белая Церковь) // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К.: КиївЗНДІЕП, 2001. - С. 77 - 80.

  Кузьміна Г.В. Проблеми проектування, будівництва та експлуатації підприємств тимчасової торгівлі в структурі середніх міст України // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К.: КиївЗНДІЕП, 2003. - С. 142 - 150.

  Кузьміна Г.В. Питання організації мережі підприємств дрібнороздрібної торгівлі // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель / Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві. Спеціальний випуск. - К.: КиївЗНДІЕП, 2003. - С. 176 - 178.

  Кузьміна Г.В. Фактори розвитку та вдосконалення архітектури підприємств дрібнороздрібної торгівлі // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під заг. ред. Н.Є.Трегуб. - Харків: ХДАДМ, № 3-4/2003 - № 1-2/2004. - С. 204 - 206.

  Кузьміна Г.В. Умови архітектурно-художньої виразності та засоби архітектурної композиції, що забезпечують естетичну організацію підприємств дрібнороздрібної торгівлі // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель / Архітектура та будівництво України в нових соціально-економічних умовах. Спеціальний випуск. - К.: КиївЗНДІЕП, 2004. - С. 60 - 65.

  Кузьміна Г.В. Принципи організації архітектурно-планувальної структури підприємств дрібнороздрібної торгівлі // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2004. – Вип. 18. - С. 97-100.