Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Колодрубська Олександра Іванівна. Принципи формування архітектурно-планувальних рішень сільського садибного житла Західного Поділля : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2006. — 209арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 178-193.Анотація до роботи:

Колодрубська Олександра Іванівна. Принципи формування архітектурно-планувальних рішень сільського садибного житла Західного Поділля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – архітектура будівель і споруд. - Київський Національний університет будівництва та архітектури. - Київ, 2007.

У дисертації проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід у проектуванні та будівництві сільського садибного житла. Розглянуто чинники, які мають вплив на формування садибної житлової забудови. Вперше визначено вплив святково-обрядових чинників на планувальну структуру садиби і будинку. Виявлено історичні закономірності та традиції влаштування житла у селах Західного Поділля та визначено доцільність і напрями використання їх у сучасній практиці будівництва. Запропоновано сучасні принципи формування розвитку архітектурно-планувальних рішень.

Удосконалено класифікацію садиби. Визначено нові функціональні зони садиби та будинку. Розроблено типологію садиб залежно від характеру ведення трудової діяльності. Рекомендовано мінімальну ширину садиби 28-30м. Запропоновано шляхи вирішення житлової проблеми у селах Західного Поділля.

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки:

 1. Сільська садиба і хата давно вже стали об’єктом вивчення науковців у етнографічному, типологічному, архітектурно-планувальному аспектах. Проте проблемам розвитку сільського житлового будівництва у Західному регіоні приділено ще недостатньо уваги, а сільське житло Західного Поділля окремо не досліджувалось взагалі.

Світові тенденції у формуванні садибного житла свідчать, що використання нових технологій та будівельних матеріалів, інженерних систем, урахування енергоощадливості, ресурсозбереження є головними умовами розвитку архітектури садибного житла ХХІ ст..

 1. Виявлено особливості архітектурно-планувальної організації сільських хат Західного Поділля, що полягають у плануванні будинку на основі тридільної хати, з окремою кухнею, двома вітальнями (сімейною і святковою гостьовою) традиційно зорієнтованими до вулиці чи до подвір’я, у зведенні будинку на високому цоколі, влаштуванні різних за розмірами звисів даху, прикрашанні будинку та садиби етнічною і релігійною символікою.

 2. Встановлено, що на формування архітектурного образу сільської садиби і житлового будинку впливають регіональні особливості природно-географічних, демографічних, соціально-економічних, екологічних, господарсько-побутових, історико-етнографічних і духовних чинників. Визначено, що святково-обрядові чинники відображають предметно-просторові функції, вимагають спеціальних зон, впливають на своєрідність і планувальну структуру садиби та будинку.

 3. Визначено нові функціональні зони садиби: підприємницьку, виробничу, спортивну, технічно-комунальну, сакральну. Виділено типи садиб залежно від ведення трудової діяльності: господарський, господарсько-підприємницький, господарсько-виробничий, виробничо-підприємницький, репрезентативний. Рекомендовано надавати садибну ділянку під забудову шириною 28-30м, щоб передбачити можливість розвитку різного виду трудової діяльності.

 4. Визначено нові функціональні зони житлового будинку: технічно-комунальну, спортивно-оздоровчу, обрядову, підприємницьку, виробничу, готельну. Залежно від характеру ведення господарства запропоновано типи житлових будинків: господарський, репрезентативний, підприємницький, агротуристичний. Рекомендовано поділяти сільське садибне житло на регламентоване соціально-доступне і приватне.

 5. З’ясовано, що для задоволення екологічних вимог у будівництві житлових садибних будинків необхідно застосовувати екологічно чисті будматеріали, конструкції й обладнання, використовувати і включати в архітектуру садиби і будинку альтернативні джерела енергії, створювати безвідходне енергобіологічне господарство.

 6. Запропоновано принципи формування архітектурно-планувальних рішень сільського житла: соціальної спрямованості, поєднання традицій і регіональних особливостей, функціонально-планувального зонування, етапності, архітектурно-композиційної єдності, адаптивності і гнучкості, екологічності.

 7. Встановлено, що вирішення житлової проблеми у селах можливе за умови:

розширення діапазону типів комфортних житлових будинків та забудови садиб у цілому, враховуючи соціальну адресність і трудову діяльність мешканців;

розроблення проектів поетапного будівництва садиби і будинку;

надання жителям села державних пільгових кредитів і субсидій на будівництво регламентованого соціально-доступного житла;

врахування регіональних, природно-географічних, соціально-економічних та демографічних особливостей, побуту, традицій, культурних, духовних і сакральних потреб населення з метою покращення експлуатаційної якості й архітектурно-художньої виразності садибного житла.

Зважаючи на подібність природнокліматичних умов, методів будівництва, спільності історичного минулого вищезазначені висновки та рекомендації є справедливими для сіл Західного регіону України.

Публікації автора:

 1. Колодрубська О.І. Архітектурно-планувальні рішення сільських садиб Західного Поділля (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) //Вісник ДУ ”Львівська політехніка” Резерви прогресу в архітектурі і будівництві №358. - Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка”, 1998. - С. 170-173.

 2. Колодрубська О. Індивідуальний житловий будинок: потреба в нових якостях. //Будівництво України. – 1998. – №5. - С. 17-18.

 3. Колодрубська О.І. Святково-обрядові чинники та їх вплив на архітектурно-планувальне рішення сільської хати. //Вісник НУ ”Львівська політехніка” Архітектура № 410. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”,2000.–С.181-185.

 4. Колодрубська О. Світові тенденції у створенні якісного житлового простору. //Сб. науч. тр. Региональные проблемы архитектуры и градостроительства №2. – Одесса: Астропринт, 2000. - С. 89-94.

 5. Колодрубська О.І. Історичний аналіз формування сільських поселень і садиб Західного Поділля. //Вісник НУ ”Львівська політехніка” Архітектура № 439. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. - С. 242-246.

 6. Колодрубська О. Вплив святково-трудової обрядовості населення Західного Поділля на планування сільської хати. //Сб. науч. тр. Региональные проблемы архитектуры и градостроительства №3-4. – Одесса: Астропринт, 2002.-С.113-118.

 7. Колодрубська О.І. Агротуризм як один із чинників розвитку села. //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 10. - К.: КНУБА. 2002.- С. 20-24.

 8. Колодрубська О.І. Планувальна структура сучасної сільської садиби та шляхи її вдосконалення. (На прикладі Тернопільської обл.) //Сб. науч. тр. Региональные проблемы архитектуры и градостроительства №5-6. – Одесса: Астропринт, 2003 - С. 167-171.

 9. Колодрубська О.І. Сучасні вимоги до архітектурно-планувального рішення однородинного садибного будинку. //Вісник ЛДАУ: Архітектура і сільськогоспо-дарське будівництво №5. – Львів: Львів. держагроуніверситет, 2004. - С. 233-239.

 10. Колодрубська О.І. Особливості впливу святково-обрядового чинника на архітектурно-планувальне вирішення сільського житла Західного Поділля. //Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К.: КиївЗНДІЕП, 2005. – С. 99-107.

 11. Колодрубська О.І. Принципи формування архітектурно-планувальних вирішень сільського однородинного житла Західного Поділля. //Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К.: КиївЗНДІЕП, 2005. – С. 39-44.

 12. Колодрубська О.І. Особливості впливу соціально-демографічних чинників на архітектурно-планувальне рішення однородинного сільського житла. //Вісник ЛДАУ: Архітектура і сільськогосподарське будівництво №7. – Львів: Львів. держагроуніверситет, 2006. - С. 340-343.

 1. ДБН “Житлові будинки. Основні положення. В.2.2.15–2005” (у складі авторського колективу)