Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Жовква Ольга Іванівна. Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів : Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Жовква О.І. Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 - Архітектура будівель і споруд. - Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена визначенню принципів архітектурно-планувальних рішень ПДНЗ. У роботі визначено поетапний розвиток ПДНЗ, узагальнено вітчизняний та закордонний досвід проектування та будівництва християнських духовних навчальних закладів. Виявлено фактори, що впливають на їхнє формування.

У результаті аналізу функціонуючих ПДНЗ запропоновано класифікацію закладів. Враховуючи хаотичність та нерівномірність мережі ПДНЗ на території України, наведено рекомендації щодо її удосконалення. Розроблена базова номенклатура типів. Наведено пропозиції щодо зонування земельних ділянок ПДНЗ. У дослідженні запропоновано функціонально-планувальні моделі ПДНЗ, визначені взаємозв’язки між основними групами приміщень та функціональними блоками. Розкрито актуальні питання формування архітектурно-планувальної композиції ПДНЗ, а також православних духовних навчальних центрів, які є новим типом даних навчальних установ. Запропоновано основи методики проектування ПДНЗ.

У роботі вирішено наукове завдання, яке полягає у проведенні класифікації, розробці типологічного ряду та виведенні основних принципів архітектурно-планувальних рішень ПДНЗ. Проведені у дисертаційній роботі дослідження дали можливість науково обґрунтувати принципи архітектурно-планувальних рішень ПДНЗ та удосконалити методику їхнього проектування.

  1. Аналіз архітектурно-типологічних досліджень, історичного досвіду формування духовних навчальних закладів, сучасної практики проектування та будівництва дав можливість виявити історичні закономірності, встановити основні етапи формування даних установ.

  2. У ході вивчення історії розвитку ПДНЗ та проведення натурних обстежень виявлено необхідність у створенні нового типу ПДНЗ – православного духовного навчального центру, оскільки існуючий стан організації роботи ПДНЗ часто не відповідає сучасним вимогам до проведення навчального процесу.

  3. Визначено фактори і ступінь їхнього впливу на формування сучасних ПДНЗ. Сформульовані передумови їхнього формування.

  4. У ході дослідження проведено класифікацію ПДНЗ.

  5. Виведено особливості організації мережі ПДНЗ, в основу яких покладено принципи доступності та етапності. Головною метою побудови мережі ПДНЗ є створення єдиного налагодженого організму із раціональним і рівномірним розосередженням територією різних типів ПДНЗ. Під час дослідження встановлена номенклатура типів ПДНЗ.

6. Розроблено рекомендації стосовно організації земельної ділянки ПДНЗ з виділенням основних зон. У процесі організації ділянки проектування доцільно передбачати зонування території із урахуванням перспективних напрямків розвитку комплексу, а також враховувати фактор цінності території нової забудови.

7. Визначені вимоги до функціонально-планувальної структури ПДНЗ, вказані основні функціональні групи приміщень, які, в свою чергу, об’єднуються у блоки. Структура ПДНЗ має бути гнучкою, що дозволить своєчасно реагувати на соціальні зміни, що виникають в суспільстві.

У роботі запропоновано орієнтовні показники площ основних приміщень ПДНЗ, оскільки на сьогодні норми проектування даних закладів.

8. Вивчення та дослідження ПДНЗ дозволило сформулювати основні принципи архітектурно-композиційних рішень ПДНЗ: художньої виразності, об’ємно-планувальної організації, функціональної організації, прогресивності технічних рішень, динамічного розвитку, поліфункціональної діяльності, об’ємно-планувальної реконструкції. Серед зазначених принципів найбільш вагомим є принцип динамічності мережі ПДНЗ. Він передбачає можливість трансформації і варіантності планувальних схем, а також перспективне розширення закладів. Під впливом змін, що відбуваються у системі освіти, змінюються і архітектурно-планувальні рішення даних споруд. Ця обставина проявляється в укрупненні, ускладненні планувальної схеми, диференціації споруди ПДНЗ на функціональні блоки.

9. Виявлено чотири прийоми архітектурно-просторової організації споруд ПДНЗ – компактний, блочний, павільйонний. Кожен прийом має геометричне і пластичне рішення. Так, компактний прийом є найбільш розповсюдженим і має такі різновиди рішень – прямокутне, багатокутне, вільне. У даний час паралельно із розробкою завершених композицій спостерігається тенденція до створення динамічних композицій, які розвиваються, що дозволить у майбутньому здійснити добудову до закладу нових функціональних блоків.

10. Створення архітектури ПДНЗ з оптимальними умовами для проведення навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог – одна з актуальних задач. Враховуючи дану обставину, у роботі запропоновано основи методики проектування ПДНЗ. Виявлення існуючих недоліків в системі проектування і будівництва ПДНЗ стало базою для формування основ методики проектування даних закладів.

Публікації автора:

1. Жовква О.І. Основні віхи розвитку православних навчальних закладів. Ракурс з історії у сьогодення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - КНУБА.- 2006.- №15.- С. 89 – 99.

2. Жовква О.І. Православні навчальні заклади: досвід близького зарубіжжя (недержавні православні навчальні заклади Москви) // Містобудування та територіальне планування. - КНУБА.- 2006.-№23.- С. 80 - 88.

3. Жовква О.І. Основні принципи та прийоми архітектурно-просторової композиції християнських духовних навчальних закладів України // Містобудування та територіальне планування. - КНУБА.- 2007.-№26.- С 62-68.

4. Жовква О.І. Основні тенденції у західній сакральній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - КНУБА.- 2006.-№16.- С. 291 – 296.

5. Жовква О.І. Основні фактори, що впливають на формування православних духовних навчальних закладів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - КНУБА.- 2007.- №17.- С. 261-271.

6. Жовква О.І. Православні духовні навчальні заклади регіонів // Містобудування та територіальне планування. - КНУБА.- 2006.-№24.- С. 57 - 65.

7. Жовква О.І. Сучасний досвід проектування католицьких духовних навчальних закладів України // Новини науки Придністров’я. - ПДАБА.- 2006.-№ 4 .- С.39-48.