Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Савицька Ольга Степанівна. Принципи архітектурно-планувальної організації виставкових комплексів: дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2005.Анотація до роботи:

Савицька Ольга Степанівна. Принципи архітектурно-планувальної організації виставкових комплексів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – “Архітектура будівель і споруд”. Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2005.

В дисертації вперше розглянуто процес комплексного архітектурно-планувального формування виставкових комплексів. Визначені основні етапи розвитку архітектури виставкових комплексів. Узагальнено досвід проектування та будівництва виставкових комплексів як на території України, так і за кордоном. Розглянуті соціально-економічні передумови формування виставкових комплексів.

Виявлено особливості розміщення виставкових комплексів у великих містах. Визначено функціонально-планувальні вимоги до формування виставкових комплексів, гнучкості планувальної структури виставкових комплексів. На основі аналізу функціональних та містобудівних факторів формування виставкових комплексів визначено основні напрямки та принципи оптимізації функціонально-планувального та територіального розвитку виставкових закладів. Визначено композиційні прийоми забудови території, розміщення окремих будівель та їх груп на генеральних планах виставкових комплексів.

Проведені дослідження дали можливість обґрунтувати теоретичні основи оптимізації архітектурно-планувальної структури виставкових комплексів та розробити пропозиції, щодо ефективного використання територіальних ресурсів при створенні та поетапному розвитку виставкових об'єктів.

1. В результаті аналізу сучасної теорії та практики формування архітектурно-планувальної структури виставкових комплексів встановлено, що в умовах незалежності та становлення нових соціально-економічних відносин виставкова діяльність в Україні перетворилася сьогодні на помітний сегмент ринку та фактично набула рис самостійної галузі економіки. Разом з тим, сучасний стан виставково-матеріальної бази не відповідає умовам реформування економіки, тому створення комфортного архітектурного середовища у виставкових комплексах стає одним з пріоритетних завдань соціально-економічної та містобудівної політики держави.

2. Визначено вплив зовнішніх (містобудівних і соціально-економічних) факторів на формування та розвиток виставкових комплексів і внутрішніх функціональних зв'язків між окремими структурними елементами виставкових об'єктів. Виставкові комплекси розглянуті як елемент системи загальноміського рівня та проаналізовані зв'язки комплексу з іншими об'єктами міста. Встановлено, що розміщення виставкових комплексів багато в чому визначається планувальною структурою та транспортною системою міста. Поряд з дефіцитом території складність розміщення виставкових комплексів в плані міста полягає в тому, що на їх території концентруються інтенсивні пішохідні потоки, які, в свою чергу, створюють транспортні потоки на автомагістралях, що примикають до виставок. Транспортна досяжність виставкового комплексу багато в чому визначає зручність обслуговування відвідувачів та ефективність роботи всього комплексу.

3. Визначені сучасні вимоги до функціонально-планувальних рішень виставкових комплексів. В результаті теоретичного обґрунтування та експериментального проектування розроблені пропозиції щодо функціонального зонування території комплексів, прийомів архітектурно-планувальних рішень. Гнучкість внутрішнього планування – одна з основних вимог, що висуваються до виставкових комплексів і будівель, та нерозривно пов’язана з універсальним використанням основних приміщень. Завдання гнучкого планування – полегшити та спростити процеси адаптації, максимально знизити затрати коштів, матеріалів, праці та часу на модернізацію будівель і приведення їх у відповідність з новими вимогами.

4. Визначені принципи оптимізації функціонально-планувального та територіального розвитку виставкових комплексів у структурі міста, серед яких найбільш вагомі: принцип компактності та комплектності (ущільнення забудови території виставкового комплексу за рахунок запровадження ефективних технологій, функціонального зонування території та удосконалення архітектурно-планувальних рішень виставкових будівель); принципи адаптивності та відповідності сучасним соціальним умовам (використання передових науково-технічних, архітектурно-художніх та інженерно-технічних досягнень); принцип доступності до загальноміських громадських центрів та інших елементів міста; принцип функціонально-просторової інтеграції виставкових закладів з оточуючою забудовою.

Щодо подальших досліджень в напрямку теми даної дисертації слід зазначити, що найбільш актуальним напрямком є розроблення ефективної нормативної бази проектування виставкових комплексів.

Публікації автора:

  1. Савицкая О.С. Социально-экономические предпосылки формирования выставочных комплексов // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Выпуск 2. – Одесса: Архитектурный институт ОГАСА, 2000. – С. 63-65.

    Савицкая О.С. Первые всемирные выставки // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Выпуск 3-4. – Одесса: Архитектурный институт ОГАСА, 2002. – С. 201-204.

    Савицкая О.С. Социально-экономические основы развития выставочных комплексов // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. – К.: КиївЗНДІЕП, 2003. – С. 127-130.

    Савицкая О.С. Размещение выставочных комплексов в крупных городах // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Выпуск 5-6. – Одесса: Архитектурный институт ОГАСА, 2003. – С. 63-69.

    Савицкая О.С. Гибкая планировка выставочных комплексов. // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Выпуск 5-6. – Одесса: Архитектурный институт ОГАСА, 2003. – С. 152-155.