Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Сапельніков Леонід Віталійович. Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інформаційних технологій: Дис...канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2002. - 191арк. - Бібліогр.: арк. 172-188.Анотація до роботи:

Сапельніков Л. В. Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інформаційних технологій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – Регіональне управління. Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2003.

У дисертації обгрунтовано роль і значення прийняття управлінських рішень на регіональному рівні, розроблено рекомендації щодо вдосконалення систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів за умов формування ринкової системи країни, запропоновано технологічні підходи до проектування, розробки та впровадження систем підтримки прийняття фінансових рішень на регіональному рівні, побудовано структурну модель системи, визначені системи класифікації інвестицій бюджетів розвитку щодо методичного забезпечення систем підтримки прийняття фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів, запропоновано рекомендації щодо використання інформаційного, математичного та програмного забезпечення систем підтримки прийняття фінансових рішень на регіональному рівні.

Теоретичні основи та методичні положення, що сформульовані у дисертації, є внеском у систему знань про методи і принципи управління фінансами на регіональному рівні за умов ринкової системи для систем підтримки прийняття фінансових рішень.

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено рішення актуальної задачі теоретичного і методичного обгрунтування підходів щодо удосконалення систем підтримки прийняття рішень на регіональному рівні, зокрема при формуванні місцевих бюджетів. Основні висновки і результати, які отримані у ході досліджень, зводяться до таких положень.

1. У роботі розроблені теоретичні підходи щодо удосконалення систем підтримки прийняття рішень на регіональному рівні за умов формування ринкової системи країни, запропоновані технологічні підходи до проектування, розробки і впровадження систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів, побудована структурна модель систем прийняття рішень, визначені системи класифікації інвестицій бюджетів розвитку для методичного забезпечення систем підтримки прийняття рішень, запропонована методика розробки інформаційного, математичного і програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень на регіональному рівні.

2. На основі проведеного аналізу стверджується, що вирішення проблеми прийняття управлінських рішень полягає у моделюванні й автоматизації творчої частини роботи відповідальних працівників організаційного управління - керівників усіх рангів і осіб, що приймають рішення за реальних умов діяльності.

З погляду змістовного наповнення системи підтримки прийняття рішень, проблема об'єднання інтересів спеціалістів наукового і практичного напрямів може знайти розв’язання у процесі створення і постійного накопичення банку стандартизованих рішень. У роботі сформульовані принципи стандартизації управлінських рішень.

3. Досліджено різноманітні концепції побудови інструментарію фінансового аналізу, і на основі цього зроблено висновок про необхідність обгрунтування і розробки нової схеми класифікації та ідентифікації показників фінансового стану, який повинен відповідати стандартам методологічного забезпечення систем підтримки прийняття рішень фінансового напряму.

4. Основою інвестиційної діяльності бюджетів розвитку є чітке визначення ролі і напрямів укладення капіталу з метою отримання у майбутньому прибутків.

5. На основі проведеного аналізу інформаційного забезпечення управління фінансами на регіональному рівні та формалізації окремих процесів управління місцевими бюджетами сформульовано перелік вимог до автоматизованої СППФР.

6. Запропоновано розв’язання проблеми накопичення моделей у базі моделей та у результаті аналізу програмних засобів для використання системи управління моделями, подано обгрунтування вибору електронних таблиць як ядра СУБМ.

7. Досліджено сучасні поширені програмні засоби і обґрунтовано застосування Microsoft Office 2000 та Internet Explorer при реалізації системи. При цьому подається варіант практичного розв’язання низки питань, які пов’язані із структуруванням інформації у СППФР, доступом до великих обсягів статистичних даних для обробки у моделях системи та створення нових моделей із застосуванням інструментальних засобів для розв’язання класу фінансових задач підвищеної складності, що пов’язані з великим обсягом обчислювальних процедур.

8. Запропоновані рекомендації, методи та програмні засоби можуть широко застосовуватися для проектування, розробки та впровадження СППФР з метою ефективного управління фінансовою діяльністю на регіональному рівні у ринковій системі.

Публікації автора:

1. Сапельніков Л.В., Войнорубов Д.О. Класифікація систем підтримки прийняття рішень та їх моделей для різних аспектів управлінської діяльності // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – 2000. -№5(12). – C. 113-118.

Особистий внесок здобувача: проведено аналіз наявного досвіду створення і впровадження систем підтримки прийняття рішень. Проаналізовано підходи до класифікації СППР.

2. Сапельников Л.В. Необходимость информационного обеспечения процессов управления // Сборник научных трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”,т.1, вып.2. – Донецк: ДонГАУ, 2000.– С. 207-211.

3. Сапельніков Л.В. Проблеми прийняття рішень в організаційному управлінні // Збірник наукових праць СНУ: “Економіка, менеджмент, підприємництво”: №5 /2001 – Луганськ: СНУ, 2001. – С. 213 –216.

4. Сапельніков Л.В., Мартиросян А.С. Роль та аналіз значення прийняття управлінських рішень в організації // Сборник научных трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”,т.2, вып.4. – Донецк: ДонГАУ, 2001.– С. 228-234.

Особистий внесок здобувача: узагальнена проблематика прийняття рішень в організаційному управлінні за умов структурованих, слабоструктурованих і неструктурованих проблем на різних стадіях підготовки і прийняття рішень на підприємстві.

5. Сапельніков Л.В., Сапельнікова Н.Л. Стандартизація систем підтримки прийняття управлінських рішень // Збірник наукових праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”,т.3, вип.8. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 234-238.

Особистий внесок здобувача: розглянуто методологію стандартизації рішень в організації.

6. Сапельніков Л.В. Аналіз зарубіжного досвіду формування місцевих бюджетів // Збірник наукових праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”,т.3, вип.17. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 194-198.

7. Сапельніков Л.В. Планирование: смысл и значение // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2001», Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2001. – С. 13-14.

8. Сапельніков Л.В. Актуальность стратегического планирования для предприятий Донецкой области на современном этапе // Материалы научно-практической конференции “Роль социального менеджмента в интеллектуализации общества” (г. Славяногорск) // Сборник научных трудов ДонГАУ “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т.2. вып.5. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 171-172.