Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Пожежна безпека


Дадашев Ільгар Фірдосі огли. Протипожежний захист промислових підприємств від небезпечного впливу каскадних пожеж : Дис... канд. наук: 21.06.02 - 2004.Анотація до роботи:

Дадашев І.Ф. Протипожежний захист промислових підприємств від небезпечного впливу каскадних пожеж.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02- пожежна безпека. Академія пожежної безпеки України, МНС України, Харків, 2003.

Дисертація присвячена розробці комплексу математичних моделей, котрі описують типові фрагменти сценарію розвитку каскадної пожежі стосовно промислових підприємств, на підставі загальної процедури визначення основних характеристик пожежі.

Метод визначення основних характеристик пожежі розроблено на підставі детермінованого підходу і оболонки дерева рішень. Алгоритм обчислень реалізовано чисельно в вигляді комп’ютерної програми SCEN.

Запропоновано систему прогнозування структури показників, які характеризують промислове підприємство в умовах каскадної пожежі. В основі функціонування такої системи лежить використання статистичних моделей.

Розроблено метод обчислення раціональних характеристик захисних екранів для базового підприємства державного підприємства „ХІМПРОМ”, м. Первомайський Харківської області.

Розроблено рекомендації для керівника гасіння пожежі щодо раціонального використання сил і засобів при каскадній пожежі на базовому підприємстві.

У роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності забезпечують рішення науково-практичної задачі з підвищення ефективності протипожежного захисту промислових підприємств шляхом комплексного застосування заходів зі зниження небезпечних впливів каскадних пожеж.

1. Показано, що для обмеження каскадних пожеж на промислових підприємствах найбільш доцільним є застосування технічних засобів протипожежного захисту, призначених, в першу чергу, для послаблення теплового випромінювання.

2. До основних реалізацій локальних сценаріїв розвитку аварійних ситуацій, обумовлених пожежами та вибухами на промислових підприємствах, слід віднести: витікання горючої рідини з резервуару, який знаходиться в обвалованій зоні, розтікання горючої рідини при катастрофічному руйнуванні резервуару, пожежу (горіння) розливу горючої рідини, факельне горіння струменя рідини, виникнення газоповітряної хмари і розповсюдження газоподібних ОР в атмосфері, вибух ємкості з ЛЗР або ГР, пожежу спалах, горіння (пожежу) типу вогняної кулі та ін.

3. Сформовано комплекс феноменологічних математичних моделей, що описують типові фрагменти розвитку каскадної пожежі стосовно промислових підприємств, на його підставі створено процедуру для визначення основних характеристик пожежі (температура, густина струму енергії, зміна тиску біля фронтів ударної хвилі та ін.), для якої розроблено програмне забезпечення, що реалізовано на мові Microsoft Fortran 5.0.

4. Розв'язання задачі синтезу системи протипожежного захисту промислових підприємств зведено до рішення задачі нелінійного програмування з цільовими функціями у вигляді кількості постраждалих і прибутку підприємства, для яких розроблено алгоритмічне забезпечення, засноване на комбінації методів покоординатного спуску і Монте-Карло.

5. Запропоновано процедуру вибору раціональної кількості сил і засобів, які застосовуються під час локалізації і гасіння пожежі на промисловому підприємстві, з урахуванням обмежень щодо їх кількості.

6. Розроблено систему прогнозування показників, які характеризують промислове підприємство в умовах каскадної пожежі, котра дає можливість завчасно отримати необхідну інформацію для цільових функцій під час розв’язання задачі синтезу системи протипожежного захисту.

7. На прикладі Первомайського державного підприємства „ХІМПРОМ” (Харківська область) визначено основні пожежонебезпечні об’єкти, розроблено потенційно можливі сценарії розвитку каскадних пожеж і отримані оцінки їх небезпечних факторів.

8. З застосуванням критерію мінімуму витрат на забезпечення протипожежного захисту ДП „ХІМПРОМ”, розв’язано задачу її синтезу, зокрема, виконано обрання геометричних характеристик захисного екрана, координат місця його розташування, а також значень кутових коефіцієнтів, які визначають орієнтацію екрана в просторі.

9. Показано, що використання комплексу заходів протипожежного захисту на прикладі ДП „ХІМПРОМ” забезпечує зменшення кількості постраждалих при виникненні найбільш „тяжкого” варіанта каскадної пожежі приблизно у два рази порівняно з наявними на підприємстві засобами протипожежного захисту.

10. Розроблено рекомендації керівнику гасіння пожежі стосовно ДП „ХІМПРОМ”, які забезпечують завчасне визначення сил і засобів, що застосовуються для локалізації і гасіння пожежі.

Публікації автора:

 1. Дадашев И.Ф. Оценка сил для аварийно - спасательных работ при разрушении зданий // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. - Вып. 3. Харьков: ХИПБ, 1998. - С. 58-60.

  Дадашев И.Ф. Количественная оценка возможности взрыва внутри емкости с легковоспламеняющейся или горючей жидкостью // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. - Вып. 5. Х. ХИПБ, 1999. - С. 77 -79.

  Дадашев И.Ф. Оценка воздействия выброса газообразных ядовитых веществ во время пожара на жизнь и здоровье людей // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. - Вып. 6.Харьков: ХИПБ, 1999. - С. 30-33.

  Дадашев И.Ф. Количественная оценка рациональной конфигурации защитных экранов, с точки зрения возможности каскадного развития пожара на промышленном предприятии // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. АПБ Украины. - Вып. 9. – Харьков: Фолио, 2001. - С. 46-50.

  Дадашев И.Ф. Метод определения рационального расположения средств защиты, предназначенных для ограничения развития каскадного пожара на промышленном предприятии // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. АПБ Украины. - Вып. 11. – Харьков: Фолио, 2002. - С. 65-69.

  Сенчихин Ю.Н., Дадашев И.Ф. Пути решения задач оценки основных характеристик каскадного развития пожара на промышленном предприятии // Проблема пожарной безопасности: Сб. научн. тр. АПБ Украины. - Вып. 12. – Харьков: Фолио, 2002. - С. 159-161.

  Сенчихин Ю.Н., Дадашев И.Ф. Решение задачи о рациональной защите от каскадного пожара объектов находящихся на территории государственного предприятия «ХИМПРОМ» // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. АПБ Украины. - Вып. 13. – Харьков: Фолио, 2003. - С. 135-138.

  Дадашев И.Ф., Швед В.Б., Хянникяйнен А.И. Оценка социально- экономических потерь при катастрофах // Коммунальное хозяйство городов: Респ. межвед. науч. -техн. сборник. -Вып. 13. Киев: Техніка, 1998. - С.163-165.

  Дадашев И.Ф., Сенчихин Ю.Н., Хянникяйнен А.И. Структурная схема количественного анализа основных характеристик аварии, связанной с пожаром или взрывом на промышленном предприятии // Науковий вісник будівництва: Зб. наук. праць. - Вип. 5/99. Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 1999.- С. 108-111.

  Дадашев И.Ф., Сенчихин Ю.Н., Хянникяйнен А.И. Определение радиусов поражения при детонационном и дефлаграционном горении парового облака // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. ХИПБ. - Вып. 7. – Харьков: Фолио, 2000. - С. 73-75.

  Сенчихин Ю.Н., Хянникяйнен А.И., Дадашев И.Ф. Некоторые особенности численной реализации алгоритма расчета каскадного развития пожара или взрыва на промышленном предприятии // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. АПБ Украины. - Вып. 8. – Харьков: Фолио, 2000. - С. 157-160.

  Сенчихин Ю.Н., Дадашев И.Ф., Гузенко В.А. Построение номограмм для оформления рекомендаций РТП по определению сил и средств при каскадном пожаре на предприятии // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. АПБ Украины. - Вып. 10. – Харьков: Фолио, 2001. - С. 171-173.

  Аветисян В.Г., Дадашев И.Ф., Сенчихин Ю.Н. Некоторые особенности сценария развития аварии, связанной с пожаром или взрывом на химически опасных объектах // Пожежна безпека: Науковий збірник.Ч. 2. - Черкаси: ЧІПБ МВС України, 1999. - С.130-132.

  Сенчихин Ю.Н., Дадашев И.Ф. Рекомендации РТП по распределению сил и средств предназначенных для тушения каскадного пожара на промышленном предприятии // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. Львів: СПОЛОМ, 2001. - С.169-171.

  Аветисян В.Г., Дадашев И.Ф., Сенчихин Ю.Н., Хянникяйнен А.И. "Спасательная" подготовка пожарных // Всеукраїнська науково-практична конференція «Безпека підприємств у надзвичайних ситуаціях»: Матеріали конференції. - К.: КМУЦА, 1998. - С. 76-77.

  16. Сенчихин Ю.Н., Дадашев И.Ф. Методы обучения теории развития крупномасштабных пожаров на промышленных предприятиях // Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть: Матеріали конференції / Ред.: Т.О. Маркова. - Х.: Вид. центр ХНУ, 2001. - С. 344-346.

  17. Сенчихин Ю.Н., Касьян А.И., Хянникяйнен А.И., Дадашев И.Ф. Основные характеристики локального сценария развития аварии, связанной с пожаром или взрывом на предприятии химической промышленности // Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков: Материалы XV науч. -практ. конф. – Ч. 1. – М.: ВНИИПО, 1999. - С. 59-60.