Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Коваленко Любов Миколаївна. Просвітницько-педагогічна діяльність вчених Педагогічного відділу Харківського університету кінця XIX - початку XX століття: дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Коваленко Л.М. Просвітницько-педагогічна діяльність вчених Педагогічного відділу Харківського університету кінця ХІХ - початку XX століття. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди, Харків, 2003.

У дисертації систематизовано теоретичні надбання і практичний досвід просвітницько-педагогічної діяльності вчених Педагогічного відділу Харківського університету другої половини ХІХ - початку XX століття. Визначено соціокультурні та суспільно-громадські передумови виникнення Педагогічного відділу, обґрунтовано мету, зміст та особливості просвітницько-педагогічної діяльності вчених університету, досліджено конкретні досягнення і безпосередній внесок вчених Педагогічного відділу Харківського університету досліджуваного періоду у розвиток вітчизняної педагогічної науки та практики завдяки їх науковій, освітній та просвітницько-видавничій діяльності. У дослідженні накреслено напрями творчого осмислення та використання у практиці сучасної школи просвітницько-педагогічних здобутків вчених Педагогічного відділу, Харківського університету.

Публікації автора:

   1. Коваленко Л.М. Напрями діяльності вчених Слобожанщини XIX ст.: //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: 3б. наук. пр. - ХХПІ, Х., 1999. Вип.8. -С.12-14.

   2. Коваленко Л.М. Формування науково-дослідних умінь у студентів вищих навчальних закладів. Зб.матеріалів ХІІІ наук. метод. конф. проф.-викл. складу, 17-19 лютого 1999 р., ХДАУ, Х., –1999. С.70-74., бібліогр. 2 назв. Укр. – Деп. 10.11.1999 р., №302 – Ук 99. УДК 378.633(063). ДРНТІ 14.35.07.

   3. Коваленко Л.М. Основні напрями просвітницької діяльності вчених Слобідської України другої половини ХІХ-початку XX століття // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми, пошуки. 3б. наук. пр. - Київ-Запоріжжя, 2001. - Вип. 20. - С. 126-129.

   4. Коваленко Л.М. Розвиток вітчизняної компаративістики вченими Педагогічного відділу Харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ століття (Додатковий матеріал до курсу "Порівняльна педагогіка"). – Харків – 2001. – 31с.

   5. Коваленко Л.М. Обгрунтування проблеми персоналізованого навчання при викладанні спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Зб. матеріалів ХV наук.- метод. конф. проф.-викл. складу ХНАУ, 18-21 лютого 2003 р., – С. 53-56, бібліогр. 4 назв. –Укр. – Деп. в ДНТБ України, №107, - Ук 2003.

   6. Коваленко Л.М. Поширення вченими Педагогічного відділу просвітницьких ідей через лекційну діяльність // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми, пошуки. 3б. наук. пр. – Київ-Запоріжжя, 2003. - Вип. 27. - С.95-101.

   Анотації