Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Біліченко Павло Геннадійович. Просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків(друга половина ХІХ – поч. ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Біліченко П.Г. Просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків (друга половина ХІХ – поч. ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

На підставі аналізу широкої джерельної бази в дисертації системно проаналізовано передумови становлення меценатства в історії вітчизняної освіти. Схарактеризовано роботу благодійних товариств, які різнилися за об’єктом надання допомоги, галуззю й територією діяльності, а також розкрито роль наукових товариств в університетах і професійних школах, науково-технічних, промислово-фінансових та культурних об’єднаннях.

Наукове узагальнення отримали питання досвіду організації навчально-виховної роботи в закладах загальної освіти, професійної освіти, створених за сприяння Терещенків, способів участі членів родини українських меценатів у роботі просвітницьких установ соціального спрямування.

Схарактеризовано тенденції розвитку меценатської підтримки освіти в сучасній Україні: врегулювання нормативно-правової бази меценатської діяльності в галузі освіти; доцільність відновлення українського меценатства як соціокультурного явища; формування соціальної свідомості людей, відповідних ціннісних орієнтацій; поступова децентралізація управління освітньою галуззю, створення умов для формування прозорого фінансового бюджету освітніх закладів. Подальшої розробки набули питання визначення категорій „меценатство”, „просвітництво”, „благодійництво”.

Отримані наукові узагальнення покладені в основу розробленого здобувачем спецкурсу з історії педагогіки „Історія і традиції меценатської підтримки просвітництва в Україні”.

Публікації автора:

І Статті в наукових фахових виданнях:

1. Біліченко П.Г. Внесок меценатів Терещенків у поширення закладів професійної освіти в Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / П.Г.Біліченко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Глухів, 2007. – Вип. 9. – С. 183 – 187.

2. Біліченко П.Г. Гуманістична спрямованість просвітницької діяльності українських меценатів Терещенків / П.Г. Біліченко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. / Запоріз. обл. і-т. післядипломної пед. освіти. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 42. – С. 48 – 51.

3. Біліченко П.Г. Просвітницька діяльність українських меценатів Терещенків (ХІХ – поч. ХХ ст.) / П.Г. Біліченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Х., 2006. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 20 – 27.

4. Біліченко П.Г. Доброчинно-просвітницька діяльність Миколи Терещенка в галузі початкової освіти / П.Г. Біліченко // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Х., 2006. – Вип. 17. – С. 5 – 13.

5. Біліченко П.Г. Роль Г.Терещенка у становленні й розвитку Київської художньої школи / П.Г. Біліченко // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Х., 2007. – Вип. 18. – С. 7 – 14.

ІІ Матеріали конференцій:

6. Біліченко П.Г. Роль меценатів Терещенків у процесі формування вітчизняної технічної інтелігенції (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції [„Гуманізм та освіта”], (Вінниця, 19 – 21 вересня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, Вінницький нац. техн. ун-т, 2006. – С. 165 – 167.

7. Біліченко П.Г. Роль І. Терещенка у становленні та розвитку київської художньої школи : матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції [„Актуальні проблеми розвитку спеціальностей мистецтва в контексті Болонського процесу„], (м. Херсон, 12 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. – Херсон, Херсонський держ. ун-т, 2006. – С. 19.

8. Біліченко П.Г. Внесок меценатів Терещенків у поширення закладів професійної освіти в Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / П.Г. Біліченко // Національна система освіти та виховання в Україні: історія, теорія, практика : ІІ з’їзд Православного педагогічного товариства та міжнар. наук.-практ. конф., 24 – 26 трав. 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 12.

9. Біліченко П.Г. Внесок Терещенків у розвиток професійної освіти в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [„Професійна орієнтація учнівської молоді : проблеми і перспективи”], (м. Глухів, 20 – 21 лютого 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Глухівський держ. пед. ун-т.– Глухів.: Глухівський держ. пед. ун-т, 2007. – С. 183 – 187.

10. Біліченко П.Г. Традиції православної духовності у просвітницькій спадщині українських меценатів Терещенків (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / П.Г. Біліченко // Православна Україна: історія, сучасність, перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 12 – 13 черв. 2008 р. : тези доп. – Глухів, 2008. – С. 5.

11. Біліченко П.Г. Тенденції розвитку меценатської підтримки освіти в сучасній Україні : матеріали ІV науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 26 жовтня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. : Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди 2007. – С. 6.

Анотації