Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Волков Андрій Ігорович. Просторово-часова мінливість техногенного навантаження на територію регіонів України : Дис... канд. наук: 11.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Волков А.І. Просторово-часова мінливість техногенного навантаження на територію регіонів України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. - Одеський державний екологічний університет, Одеса, 2008.

У дисертаційній роботі викладені результати дослідження закономірностей формування рівня техногенного навантаження на території регіонів України. Запропоновано комплексний підхід, що дозволяє оцінити стан навколишнього середовища в просторово-часовому розрізі, а також визначити основні фактори, що впливають на динаміку її трансформації.

Рівень техногенного навантаження розглядався як деяка комплексна характеристика, яка включає в себе набір показників, що визначають рівень впливу на атмосферу, гідросферу й ґрунтовий покрив. Спираючись на вищевказані показники за допомогою реалізації кластерного аналізу, на території України (24 області й АР Крим) було виділено 5 кластерів, що дозволило дати комплексну оцінку екологічної ситуації в досліджених регіонах. Проаналізовано динаміку зміни рівня техногенного навантаження у період часу 1990-2006 рр. із застосуванням факторного аналізу й установлені загальні тенденції часового ходу аналізованих показників за допомогою побудови трендів методом гармонійних ваг. Отримано прогностичні значення досліджуваних показників на 2010 р.

З використанням геоінформаційного програмного пакета Mapіnfo Professіonal сформована база даних, що містить масив статистичної інформації (за період часу, що вказується, та прогнозні значення), а також був побудований набір тематичних карт, що описують прогноз рівня техногенного навантаження на територію регіонів України на 2010 р., виділені регіони, що характеризуються найбільш складною екологічною обстановкою.

У дисертаційній роботі проведена оцінка просторово-часового розподілу техногенного навантаження на стан НПС та прогноз його рівня, що обумовлений функціонуванням різних галузей економіки України. Оцінка рівня техногенного навантаження проводилася по набору показників, що відбивають вплив на складові НПС. Розглянутий набір показників не охоплює всю різноманість негативного впливу на компоненти НПС, але ці показники досить презентабельні для аналізу просторово-часових закономірностей розподілу техногенного навантаження на територію регіонів і є типовими екологічними індикаторами стійкого розвитку України. Як основний інструмент обробки даних був використаний багатомірний статистичний аналіз.

У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Уперше запропонований комплексний підхід, що поєднує три послідовних етапи аналізу інформації: кластерного аналізу (виявлення просторового розподілу техногенного навантаження); факторного аналізу (що стискає матрицю прогнозованих показників і згладжує їх часовий хід); побудови тренду за допомогою реалізації методу гармонійних ваг (що дозволяє побудувати прогностичні залежності й здійснити прогноз).

2. Для реалізації розрахунків автором був створений програмний модуль «Factor 7», що враховує особливості аналізу статистичної інформації екологічного характеру з використанням мови Object Pascal.

3. Територія областей України була розбита на 5 частин (кластерів) відповідно до рівня техногенного забруднення: 1) Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська області; 2) Київська, Львівська, Вінницька, Херсонська, Івано-Франківська, Харківська області; 3) АР Крим, Одеська, Черкаська, Полтавська області; 4) Миколаївська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Сумська області; 5)Чернівецька, Рівненська, Чернігівська, Житомирська, Волинська, Закарпатська області.

4. Для кожного з аналізованих показників рівня антропогенного навантаження виявлена залежність, на підставі якої здійснений прогноз на 2010 рік. Отриманий прогноз являє приклад реалізації запропонованого комплексного підходу, і, у свою чергу, при нарощуванні матриці вихідних даних може бути реалізований на довгостроковий період. На підставі отриманих при прогнозі значень показників рівня техногенного навантаження можна зробити висновок, що, починаючи з 2000 року, відновлена тенденція поступового росту техногенного впливу на всі природні середовища.

5. На підставі отриманих прогностичних значень показників рівня техногенного навантаження були побудовані тематичні карти, що відбивають диференціацію території України за рівнем техногенного навантаження на складові НПС.

6. Використання даного підходу на регіональному рівні було реалізовано на прикладі Одеської області, що дозволило зробити екологічне районування території області й об'єднати всі райони в 11 кластерів за рівнем техногенного навантаження на навколишнє середовище.

7. Результати проведених досліджень, представлені у вигляді таблиць, графіків і карт, що описують отриману статистичну модель прогнозу рівня техногенного навантаження на природні комплекси регіонів України, дозволяють у достатній мірі сформувати комплексне уявлення про розвиток екологічної обстановки до 2010 року.

Пропонований у даній роботі підхід є одним з інструментів, спрямованих на зміну існуючого принципу реалізації екологічної політики "реагуй і виправляй" у бік принципу "прогнозуй і попереджай".

Публікації автора:

 1. Волков А.И. Региональная модель прогноза изменения уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду / А.И. Волков// Матеріали IV Міжнародної наук.-практич. конф. студ., асп. та молод. вчен. “Екологія. Людина. Суспільство.” - К.: НТУУ “КПІ”, 2002. – С. 300-304.

 2. Волков А.И. Принципы дифференцирования и прогноза техногенной нагрузки на территории (на примере Одесской области) /А.И. Волков// Метеорологія, кліматологія та гідрологія. - 2002.-Вип. 46. - С.237- 244.

 3. Volkov A. Ecological Division into Districts and Forecast of Changes in Ecological Situation Based on Accumulation of Solid Wastes / A.Volkov, T. Safranov//Journal of Environmental Protection and Ecology. International Symposium on Marine and Inland Pollution Control and Prevention in the Black Sea and Mediterranean Sea 15-18 May 2003. ISKI, B.EN.A, Turkey, 2003. - P. 232-238.

 4. Волков А.И. Сафранов Т.А., Губанова Е.Р., Шанина Т.П. Управление отходами производства и потребления как составляющая системы обеспечения устойчивого развития / А.И. Волков, Т.А. Сафранов, Е.Р. Губанова., Т.П. Шанина // Межрегиональные проблемы экологической безопасности “МПЭБ-2003”: Сборник трудов симпозиума, 17-20 сентября 2003. - Сумы: Довкілля, 2003. - С. 313-320.

 1. Волков А.И. Комплексна методика диференціювання територій за рівнем техногенного навантаження /А.И. Волков// Захист довкілля від антропогенного навантаження. Збірник наукових праць.- 2004. - Вип. 9 (11). – С. 32-38.

 2. Волков А.И. Масштабы техногенной эмиссии загрязняющих веществ в воздушный бассейн Одесской области / А.И. Волков //Захист довкілля від антропогенного навантаження. Збірник наукових праць. -2004. - Вип. 10 (12). - С.24-29.

 3. Волков А.И. Методика оценки пространственного распределения загрязняющих веществ в пределах акватории северо-западного шельфа Черного моря /А.И.Волков // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Збірник наукових праць. - 2004. - Вип. 12 (14). - С. 41-45.

 4. Волков А.И. Пространственно-временная изменчивость уровня техногенной нагрузки на территории областей Украины / А.И. Волков // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. - 2008. - Вип. 50. - С.265-270.

 5. Волков А.И. Модель прогноза уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду Одесского региона / А.И. Волков, Т.А. Сафранов // Матеріали IV Всеукр. наук. студ. конф. «Екологічні проблеми регіонів України”. - Одеса: ОДЕКУ, 2002. - С. 8-10.

 6. Волков А.И. Возможности факторного анализа при реализации прогноза уровня загрязнения воздушного бассейна г.Одессы /А.И.Волков// ІІІ наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ. Тези доповідей. - Одеса: ОДЕКУ, 2003. - С.20.

 7. Волков А.И. Дифференциация районов Одесской области по интегральной характеристике уровня техногенной нагрузки /А.И.Волков// IV наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ. Матеріали конференції. - Одеса: ОДЕКУ, 2004. - С. 47-48.

 8. Волков А.І. Оцінка просторового розподілу антропогенного забруднення акваторії Одеської затоки / А.І. Волков, М.А. Берлінський // Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічгних працівників. - Одеса: ОДЕКУ, 2005. - С. 108.

 9. Волков А.И. Дифференцирование южных регионов Украины по степени эколого-туристической привлекательности /А.И. Волков, К.Н. Томашпольский, Т.А. Сафранов // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» - Одеса: Екологія, 2005. - С.180-181.

 10. Волков А.И. Прогноз техногенной нагрузки на территорию Одесской области / А.И. Волков // Рациональное природопользование: Школа-конференция молодых ученых с участием стран СНГ.- М. :Географический факультет МГУ, 2005. - С.77-79.